О парламенту

Декан именује комисију за спровођење избора за студентски Парламент која утврђује поступак избора у року од два месеца од дана доношења Статута Факултета.

Састав и избор Студентског Парламента Факултета

 1. Студентски Парламент факултета (у даљем тексту: Парламент) је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету.
 2. Парламент бирају студенти Факултета уписани у школској години у којој се врши избор.
 3. Избор чланова Парламента одржава се у априлу, најкасније до 10-ог дана у месецу.
 4. Свака студијска група у саставу Факултета чини засебну изборну јединицу.
 5. Студентски Парламент чине по један, два, односно три изабрана студента са сваке студијске групе у саставу Факултета, у зависности од укупног броја уписаних студената на датој групи, а у циљу обезбеђивања одговарајуће репрезентативности студената, као и представници студентских организација регистрованих на факултету.
 6. О конкретном броју студената чланова Парламента одлучује Комисија за избор Парламента.
 7. Избор чланова Парламента врши се непосредно, тајним гласањем по студијским групама.
 8. Студентске организације регистроване на Факултету бирају своје представнике у Студентском Парламенту из редова свог чланства.
 9. Конститутивна седница новог сазива Парламента одржава се 1. октобра.
 10. Мандат чланова Парламента траје годину дана.
 11. Члану Парламента коме је престао статус студента на студијском програму који се остварује на Факултету престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од 15 дана на одговарајућој студијској групи.

Студентски Парламент Факултета:

 1. доноси општа акта о свом раду,
 2. усваја годишњи план и програм активности студентског Парламента и усваја извештај o свом раду,
 3. усваја финансијски план и финансијски извештај студентског Парламента,
 4. бира и разрешава представнике студената у органима Факултета,
 5. предлаже Савету кандидата за студента продекана;
 6. учествује у самоевалуацији Факултета,
 7. обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ, развој мобилности студената, подстицање научноистраживачког рада студената, сарадњу са тржиштем рада, дефинисање критеријума за оцењивање активности и знања студената у наставном процесу, заштиту права студената и унапређење студентског стандарда,
 8. покреће иницијативе за доношење или промену прописа од интереса за студенте,
 9. покреће иницијативе за доношење или измену одлука других органа Факултета које се односе на положај студената у наставном процесу и управљању Факултетом.


Студент продекан представља студенте и заступа њихова мишљења, предлоге и захтев пред свим органима Факултета који се односе на подизање квалитета образовног процеса и на организацију и начин извођења наставе.

Студент продекан учествује у раду Деканског колегијума, Већа Факултета и Савета Факултета, као и телима која се баве контролом квалитета и евалуацијом рада Факултета кад су на дневном реду питања од интереса за питања студената.