Андреј Бјȅлāковић, рођен у Београду 1986. године, похађао је ОШ Ратко Митровић и Девету београдску гимназију. Школске 2005/2006. године започео је студије на Катедри за англистику Филолошког факултета у Београду, на којој је дипломирао 3. фебруара 2010. Између друге и треће године основних студија похађао је SCEP (Summer School of English Phonetics) на Универзитетском колеџу у Лондону. Мастер студије окончава на матичној катедри априла 2011. године одбраном тезе под насловом Changes in RP During the Second Half of the 20th Century. Крајем 2011. године уписује докторске студије и бива ангажован као сарадник у настави, а од фебруара 2013. предаје у звању асистента. У септембру 2018. брани докторску дисертацију под насловом Вокали савременог стандардног британског изговора и њихово усвајање код изворних говорника српског језика.Објављени радови

Bjelaković, A. U štampi. Harry Potter and the Glottal Stop: Glottal Replacement and T-voicing

In Contemporary RP. Filolog 18.

Bjelaković, A. 2018. Whither Variationist Sociolinguistics?. BELLS 10 (In Honour of Ranko

Bugarski on the Occasion of His 85th Birthday): 193–227.

Bjelaković, A. 2017. The vowels of contemporary RP: vowel formant measurements for BBC

newsreaders. English Language and Linguistics 21/3: 501–532.

Бјелаковић, А. 2014. Сучеље социолингвистике и усвајања L1. Filološki pregled XLI/1: 147–

Bjelaković, A. 2013. Evolucija stavova o jeziku na engleskom govornom području: od

preskriptivizma ka deskriptivizmu. Anali Filološkog fakulteta 25/2: 207–236.

Bjelaković, A. 2013. Original Pronunciation: The Accent of Shakespeare’s London. U Focus on

English Phonetics, ur. B. Čubrović i T. Paunović. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne. 27–44.Објављени прикази и извештаји

Bjelaković, A. 2017. Acoustic Investigations of Serbian and American English Vowel

Inventories. Philologia 15: 83–85.

Bjelaković, A. 2016. ELLSTAT. Philologia 13. 125–126.

Bjelaković, A. 2014. Gimson’s Pronunciation of English, 8th ed. Philologia 12: 85–89.

Bjelaković, A. 2013. American English(es). Philologia 11: 109–111.

Bjelaković, A. 2012. Biljana Čubrović and Tatjana Paunović (eds.), Exploring English Phonetics.

Philologia 10: 166–170.

Bjelaković, A. 2009. Phonetics. Philologia 7: 177–179.

Bjelaković, A. 2007. SCEP 2007. Philologia 5: 149–151.Блог