Андријана Броћић рођена је 1979. године у Београду. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду, на Групи за енглески језик и књижевност са просечном оценом 9,50. Докторску дисертацију под називом ,,Концептуализација емоција самовредновања у енглеском и српском језику” одбранила је у септембру 2018. године.

Од октобра 2008. године запослена је на Филолошком факултету у Београду у звању лектора за Савремени енглески језик. На Катедри за англистику Филолошког факултета у Београду изводи лекторску наставу (интегрисане вештине и академско писање) у оквиру предмета Савремени енглески језик на трећој години основних академских студија. Активно је учествовала у процесу реформисања наставног програма за наведене предмете. Била је члан комисија за израду пријемног испита из енглеског језика на Филолошком факултету у Београду 2010, 2012, 2013, 2016. и 2018. године. Пре запослења на Филолошком факултету у Београду радила је као професор енглеског језика на Институту за стране језике у Београду од априла 2006. до октобра 2008. године.

У главне области научних интересовања Андријане Броћић спадају когнитивна лингвистика и контрастивна лингвистика. Зимски семестар школске 2013/2014. године провела је на студијском усавршавању на Одсеку за лингвистику Универзитета Калифорније у Берклију (под менторством проф. Ив Свитсер), где је, између осталог, похађала и курсеве из области когнитивне лингвистике и теорије појмовне метафоре. Током 2015. године учествовала је на два међународна научна семинара посвећена проучавању когнитивних, дискурсних и комуникативних аспеката појмовних метафора (летња школа Methods for Metaphor Identification and Analysis у организацији института The Metaphor Lab при Универзитету у Амстердаму /јун 2015/; радионица Metaphor Workshop коју је проф. Херард Стен са Универзитета у Амстердаму држао на Филолошком факултету Универзитета у Београду /октобар 2015/).


Библиографија:

 

Објављени радови

 

Броћић, А. (2012). О концептуализацији појмова ПОНОС, ГОРДОСТ, ОХОЛОСТ и НАДМЕНОСТ у српском језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XV/2, 119–140. 

 

Broćić, А. (2014). On the role of verticality and size in the conceptualization of self-reflective

еmotions, In: Z. Paunović, M. Daničić, B. Gledić & J. Matić (еds.), ELLSEE Proceedings, Belgrade: Faculty of Philology, 91‒103.

Броћић, А. (2016). Асоцијативни метод у испитивању концептуализације поноса. Српски језик XXI/1, 415‒435.

 

Објављен превод научног текста / поглавље у књизи

Броћић, А. [прев.] (2014). О појмовној метафори  / Џорџ Лејкоф и Марк Џонсон. У: Језик и сазнање. Хрестоматија из когнитивне лингвистике, ур. Катарина Расулић и Душка Кликовац, Београд: Филолошки факултет, 2014, 273–305 [Превод поглавља “Primary metaphor and subjective experience” и “The anatomy of complex metaphor” из изворника Lakoff, G, and M. Johnson: Philosophy in the Flesh. The Emodied Mind and Its Challenge to Western Thought, New York: Basic Books, 1999].

 

Објављен приказ

Broćić, A. (2016). Review of the book Konstrukcione teme (Topics in Construction Grammar), by Jelena Vujić, Belgrade: Faculty of Philology, 2016. Philologia 13/14, 127‒129. 

 

Радови у штампи

Bogetić, K., Broćić A., Rasulić K. (in press): MIPVU goes Serbian: Some reflections on the method from a South Slavic language perspective. In: MIPVU in Multiple Languages, eds. Nacey, S., L. Dorst, T. Krennmayr & G. Reijnierse, Amsterdam: John Benjamins.

Broćić, A. (u štampi): The conceptualization of PRIDE and SHAME in English and Serbian via the temperature domain. U: Primenjena lingvistika u čast Vesni Berić-Đukićraznovrsni aspekti proučavanja govorne i pisane reči, zbornik radova, ur. Zorka Kašić, Novi Sad/Beograd: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.