Nenad Tomović (1975), diplomirao je januara 1999. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za Engleski jezik i književnost. Na Filološkom fakultetu radi od septembra 1999. godine, počevši od zvanja lektora za predmet Savremeni engleski jezik. Magistrirao na temi „Terminologija primenjene lingvistike“. Doktorirao na temi „Slavizmi u savremenom engleskom jeziku“. Mentor pri izradi magistarskog rada i doktorske disertacije bio je prof. dr Boris Hlebec. Na Filološkom fakultetu držao je veći broj kurseva u okviru predmeta Savremeni engleski jezik, iz oblasti teorije prevođenja i metodike nastave engleskog jezika. Od završetka studija kontinuirano se bavi prevodilačkim radom (književno i stručno prevođenje) i nastavom prevođenja. Učestvovao je na više naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu; učestvuje u radu više naučnih časopisa kao član uređivačkog odbora, urednik ili recenzent. Jedan je od osnivača i urednika naučnog časopisa Komunikacija i kultura online. Organizovao je i sproveo više seminara za obrazovanje nastavnika koje je akreditovalo Ministarstvo prosvete. Sarađivao je sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja u oblastima standarda i udžbenika, Društvom za strane jezike i književnost Srbije u oblasti takmičenja u znanju engleskog jezika i sa Filološkom gimnazijom u Beogradu na izradi završnih testova. Učestvuje u Tempusovom projektu REFLESS – MCIT (Reforming Foreign Language Studies in Serbia – Master in Conference Interpreting and Translation). Trenutno je zvanju docenta za predmet Engleski jezik. Oblasti naučnog interesovanja: kontaktna lingvistika, metodika nastave engleskog jezika, primenjena lingvistika, prevođenje i teorija prevođenja. dr Nenad Tomović – BIBLIOGRAFIJA