Рођен је 11. јуна 1965. године у Трстенику. Дипломирао (Група за југословенске књижевности и општу књижевност), магистрирао и докторирао на Филолошком факултету у Београду. Од 1992. до 1995. био је библиотекар на Катедри за српску књижевност Филолошког факултета у Београду. Од 1995. до 2011. године радио је као научни сарадник и виши научни сарадник у Институту за књижевност и уметност у Београду, где је био председник Научног већа. И даље је ангажован у Институту за књижевност и уметност као спољни сарадник на пројекту Српска књижевност у европском културном простору. Радио је као професор по позиву на Филозофском факултету у Нишу од 2003. до 2008. године. На Катедри за библиотекарство и информатику био је хонорарни предавач од 2006. до 2011. године. Од 2011. године ради на овој катедри као доцент за предмете: Увод у архивистику, Архивистика 1, Архивистика 2, Увод у музеологију, Музеологија 1, Музеологија 2 (на основним студијама), Документалистика (на мастер студијама), Научни рад у архивима (на докторским студијама). Бави се архивском теоријом, као и архивским истраживањима културних појава и институција, посебно у двадесетом веку. Такође истражује књижевност и културу Дубровника од XV до XVIII века. Објавио је досад девет монографија и 107 студија у домаћим и међународним научним часописима и зборницима. Члан је уредништва Зборника Матице српске за књижевност и језик.

Ужа област: архивистика.

Пратећа област: књижевна и културна историја.

Монографије:

  • Никола Наљешковић дубровачки писац 16. века,
  • Библијски и пословични искази у дубровачкој књижевности,
  • Молијер у Дубровнику,
  • Народне пословице у делима дубровачких књижевника,
  • Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944,
  • Српска култура под окупацијом,
  • Архивистички појмовник,
  • Пола века науке о књижевности: Институт за књижевност и уметност 1962-2012,
  • Српска краљевска четврта гимназија 1910/11 – Гимназија “Свети Сава” 2010/11 – координате.
  • Летопис културног живота током Великог рата 1916-1918, Београд, 2014 /у коауторству/.