Katedra za hungarologiju  Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu osnovana je tokom 1993. i 1994. godine. Pored Katedre za mađarski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na kojoj se jezik i književnost proučava na maternjem jeziku, ukazala se potreba da se učenje mađarskog jezika i kulture omogući i studentima čiji je maternji jezik srpski, a koji bi želeli da usvoje znanje jezika, književnosti i kulture mađarskog naroda.

Uz tadašnja  nadležna Ministarstva Republike Srbije, nadležna ministarstava  i Ambasade Republike Mađarske inicijativa  za osnivanje Katedre  podržali su  stručni kolegij i Nastavno-naučnog veća Filološkog fakulteta. Tokom 1993. i 1994. godine uz obezbeđenje prostora i skromne opreme, uz zalaganje profesora Save Babića, osnovana je i Biblioteka katedre za hungarologiju. U početku veći deo bibliotečkog  fonda činili su pokloni i donacije, među kojima je i fond koji je Katedri za hungarologiju zaveštao profesor Sava Babić.

            Prva generacija studenatana  upisana je školske 1994/1995. godine.  Njihovim svečanim prijemom 7. oktobra 1994. počeo je rad Katedre za hungarologiju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prvi upravnik katedre bio je prof. dr Sava Babić koji je okupio ugledne profesore i eminentne stručnjake za pojedine nastavne predmete.

 

Tokom upravničkog mandata dr Save Babića  katedra je obrazovala i deo svog nastavnog kadra. Naime, asistenti mr Sandra Buljanović, mr Monika Bala i dr Marko Čudić bili su studenti na ovoj katedri. Prvi doktorat na Katedri odbranio je docent dr Marko Čudić.

 Pored profesora koji su u stalnom radnom odnosu na Filološkom fakultetu,  danas na Katedri nastavu  izvode i dve profesorke sa Univerziteta u Novom Sadu, koje su angažovane po ugovoru.

 

            Većina profesora i lektora pored fakultetske nastave bavi se naučnoistraživačkim radom,  književnim i stručnim prevođenjem sa oba jezika.

 

UPRAVNICI  KATEDRE

 

            Od  školske 1994/1995 do 1999/2000. godine rukovodilac katedre bio je

dr Sava Babić, redovni profesor.

Od školske 2000/2001 do školske januara 2011. godine upravnik katedre bio je akademik prof. dr Janoš Banjai (Bányai János).

Od školske 2010/2011 do januara 2017. godine  upravnik katedre bila je redovna profesorka dr Marija Cindori-Šinković.

 

SARADNJA KATEDRE SA VISOKOŠKOLSKIM I DRUGIM USTANOVAMA

U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 

Od početka svog osnivanja katedra  angažuje lektore iz Mađarske koji doprinose ne samo savremenom metodološkom pristupu u učenju mađarskog jezika, već predstavljaju i posrednike između dve kulture i književnosti. Lektori iz Mađarske angažovani su preko Ministarstava prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Mini9starstva spoljnih poslova I spoljne trgovine Mađarske, odnosno Instituta Balaši (Balassi Intézet) iz Budimpešte. Ova ustanova svake godine organizuje stručna usavršavanja za profesore  i lektore mađarskog jezika, a putem konkursa studentima omogućuje stipendije za desetomesečni studijski boravak u svom kolegijumu. Uz to Katedri pruža donacije u vidu knjiga iz oblasti savremene stručne, udžbeničke  literature i lepe književnosti.

Katedra za hungarologiju Filološkog fakulteta u Beogradu uspostavila je saradnju sa mnogim fakultetima i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu.  Ona sarađuje  sa Katedrom za mađarski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Profesori sa Katedre učestvuju u radu naučnih nacionalnih i međunarodnih  skupova i projekata.  Zahvaljujući njihovom angažovanju  uspostavljena je saradnja sa Katedrama  za mađarski jezik i književnost u Hamburgu, Mariboru, Zagrebu, Sofiji, Krakovu, Segedinu, Pečuju, Firenci i Budimpešti. Profesori sa katedre sarađuju i Filozofskim fakultetom Univerziteta Etveš Lorand i slavističkim centrima u Mađarskoj,  Udruženjem književnih prevodilaca u Srbiji i Mađarskoj, sa Institutima za književnost u Beogradu i Budimpešti, Kućom prevodilaca u Balatonfiredu (Mađarska), Institutom za kulturu vojvođanskih Mađara u Senti,  Fondacijom „Nandor Gion” u Srbobranu, bibliotekama, redakcijama pojedinih stručnih i književnih časopisa i izdavačkih kuća.

 

VANNASTAVNE  AKTIVNOSTI

 

Zavisno od ineteresovanja studenata katedra je otvorena za organizovanje vannastavne aktivnosti, kako na polju uvođenja studenata u naučno istraživački rad, tako i u organizovanju književnih matineja, susreta sa piscima, istaknutim umetnicima.

Zahvaljujući zalaganju profesora, prate se gostovanja mađarskih pozorišta i organizuju posete književnim i kulturnim manifestacijama.

Profesori i studenti mađarskog jezika Filološkog fakulteta učestvuju i u radu prevodilačke radionice  u Prevodilačkoj kući Udruženja prevodilaca Mađarske u Balatonfiredu. Predstavnici Katedre svake godine prisustvuju  manifestaciji Hamvaševi dani u okviru kojih se obeležava i sećanje na profesora Savu Babića.

Studenti i nastavnici Katedre svake godine učestvuju na konkursu Fondacije Nandor Gion u Srbobranu. Zahvaljujući ovoj saradnnji njihovi književni prevodi su objavljeni u zbirci prevoda pripovedaka Nandora Giona.

Profesori Katedre nastoje da odneguju novu, mladu generaciju književnih i stručnih prevodilaca. Neki studenti objavili su, sami ili u koautorstvu sa svojim profesorima, svoje prevode u časopisu za prevodnu književnost Mostovi iz Beograda.