Ime: Monika Bala

Datum rođenja: 05.03.1975.

Mesto rođenja: Beograd

Kontakt: Monika Balla, Šafarikova 9, 11000 Beograd, Serbia

Broj telefona: +381-11-3222-954; +381-64-1259-434

E-mail:  moniballa@gmail.com

 

Obrazovanje:

 

 • 1982-1990 – Osnovna škola „Vuk Karadžić“ u Beogradu.
 • 1990-1994 – „14. beogradska gimnazija“ u Beogradu, prirodno-matematički smer. Jezici: engleski, ruski, latinski.
 • 1994-1998 – Filološki fakultet u Beogradu, Katedra za mađarski jezik i književnost. Prosek 8,85.
 • 1999-2004 – Postdiplomske studije, smer Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu. Prosek 9,25. Naslov teze: „Recepcija Hamvaševih dela Filozofija vina i Nevidljivo zbivanje u srpskoj kulturi“. Mentor: prof. dr Petar Bunjak, članovi komisije: prof. dr Sava Babić, prof. dr Janoš Banjai.
 • 2008 septembar-april i jul-septembar – studijski boravak na Univerzitetu u Limeriku, Irska, University of Limerick.
 • 2017 – odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom Autobiografski narativi bukovinskih Mađara u Banatu, na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Mentor: prof. dr Marija Cindori-Šinković, članovi komisije: prof. dr Edita Andrić, dr Marija Mandić, doc.dr Mirjana Ćorković.

Sertifikati:

 

 • 1996, 1997 – kurs iz savremene mađarske književnosti u Debrecenu (Mađarska), u okviru letnje Akademije – „Debreceni Nyári Egyetem“.
 • 2003 – psihološki seminar pod naslovom Umeće komunikacije – konstruktivni pristupi problemskim situacijama u „Dečijem kulturnom centru“ u organizaciji Tim Psihokod-a, tima za edukaciju i pružanje psiholoških usluga, Beograd.
 • 2004Interaktivne metode u nastavi mađarskog jezika i književnosti, kurs u organizaciji letnje akademije „Bolyai Nyári Akadémia“ u okviru „Udruženja mađarskih pedagoga“ u Sovati (Rumunija).
 • 2004NGO Project Management, kurs u organizaciji centra za strane jezike „The Bridge“, Beograd.
 • 2009 – Learner autonomy, the Common European Framework of Reference for Languages and the European Language Portfolio, A seminar on language teaching at university, David Little, Trinity College Dublin, 7-9 Octobar 2009, Filološki fakultet u Beogradu.

Radno iskustvo:

 

 • 1999 – 2005 asistent-pripravnik za predmet Mađarski jezik i književnost, Katedra za mađarski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd.
 • 2005 – 2009 asistent za predmet Mađarski jezik i književnost, Katedra za mađarski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd.
 • 2009 – 2012 asistent za predmet Mađarski jezik i književnost, Katedra za mađarski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd.
 • od 2012 – viši lektor za predmet Mađarski jezik, Katedra za mađarski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd.
 • od 27. marta 2018. – docent za predmet Mađarski jezik i književnost, Katedra za mađarski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd.

Rad na projektima:

 

 • 2007 – projekat Etnička i socijalna stratifikacija Balkana, Balkanološki institut, SANU. Rukovodilac projekta dr Biljana Sikimić.
 • 2008 jun-septembar – spoljni saradnik projekta Jezik i identitet u Republici Srbiji, Institut za srpski jezik SANU pod pokroviteljstvom UNESKA. Rukovodilac Projekta dr Stana Ristić.
 • 2015 januar – jun i 2016 januar – jun – učesnik projekta Ka društvenoj konstrukcionoj gramatici: novi pristup u narativnoj teoriji i metodologiji, Balkanološki institut SANU i Institut za slavistiku, Humbolt univerzitet u Berlinu.

 

Članstvo u komisiji

 

 • 2017. mart-april član u Komisiji za kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji u okviru Ministarstva kulture i informisanja:

Članovi Komisije: Biljana Sikimić (predsednik), Monika Bala, Fahrudin Kladničanin.


Mentorstvo

 

 • Odbranjen master rad kandidata Nenada Paunovića pod naslovom „Komunikativni pristup u nastavi mađarskog kao stranog jezika: predlog aktivnosti usmene produkcije“, 7.9.2018.
 • Mentorstvo master rada kandidatkinje Mione Gvozdenović pod naslovom „Jezički stavovi učenika dvojezične nastave“.

 

Recenzije

„Uloga prefiksa meg- i el- u uzražavanju glagolskog vida  u mađarskom i njihovi ekvivalenti u srpskom i engleskom jeziku“, časopis Philologia.


Pristupno predavanje:

 • Održala pristupno predavanje 29. novembra 2017. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu „Počeci crkvene književnosti na mađarskom jeziku: Halotti beszéd és könyörgés, Ó-magyar Mária siralom, Szent Margit legendája“ pred Komisijom u sastavu prof.dr Marija Cindori-Šinković, prof.dr Edita Andrić, doc.dr Mirjana Ćorković.

Učešće na naučnim skupovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu:

 

 • „A magyar nyelvoktatás a Belgrádi Magyar Tanszéken“ na naučnom skupu A szegedi hungarológia oktatás 35 éves történetét megünneplő jubileumi konferenciája, Univerzitet u Segedinu, 9. decembar. 2006.

 

 • „Tamo gde se kulture susreću: Naracije o sopstvu kroz uticaj različitosti. Životne priče mađarske dijaspore u Vojlovici.“ na Petom međunarodnom interdisciplinarnom simpozijumu „Susret kultura“, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 1. decembar 2009.

 

 • „Rodne razlike u komunikaciji: Životni narativi Mađara u Vojlovici“ na naučnom skupu Jezik, književnost, komunikacija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 15-16. april 2011.

 

 • Balla, M., Buljanović, S., Ilić M. „Monolingualism versus Multilingualism in Belgrade Today: The Case of Hungarian“ na naučnom skupu Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 3, Pécs – Osijek, Univerzitet u Pečuju – Univerzitet u Osijeku, 8-11. jun 2011.

 

 • „Upotreba manjinskog jezika kao simbola etno-kulturnih vrednosti bukovinskih Mađara u Južnom Banatu“ na naučnom skupu Jezik, književnost, vrednosti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu 27-28. april 2012.
 • Balla, M., Buljanović, S., Ilić M. „Hungarian in Contemporary Belgrade: A Case of Compartmentalised Language“ na Sociolinguistics Symposium 19, Freie Universität Berlin 21-24. avgust, 2012.

 

 • Balla, M., Buljanović, S., Ilić M. „Hungarian in Contemporary Belgrade: The Role of Language Ideologies“ na International Conference on Minority Languages XIV, Karl Franzens University, Graz, 11-14.septembar, 2013.

 

 • „Diskurzivna konstrukcija etničkog identiteta u usmenim autobiografijama bukovinskih Mađara“ na naučnom skupu Jezik, književnost, diskurs, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu 25-26. april 2014.

 

 • „U potrazi za značenjem u autobiografskim narativima banatskih Sekelja“ na naučnom skupu Jezik, književnost, značenje, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu 24-25. april 2015.

 

 • „Sećanje i naracija: vremenska dimenzija u životnim pričama bukovinskih Mađara“ na naučnom skupu Jezik, književnost, vreme, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu 22-23. april 2016.

 

 • „A magyar mint idegennyelv oktatása A Belgrádi Hungarológiai Tanszéken – magyar mint választható tárgy“ na naučnom skupu A magyar mint idegen-, környezet- és származásnyelv tanítása a Magyarországgal szomszédos országokban, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 10. decembar 2016.

 

 • „Konstrukcija etničkog identiteta u autobiografskim narativima bukovinskih Mađara“ na IX naučnom skupu mladih filologa: Savremena proučavanja jezika i književnosti, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, 8. april 2017.

 

 • „Dvojezičnost i identitet južnobanatskih bukovinskih Mađara u Vojlovici, Skorenovcu i Ivanovu“ na međunarodnom naučnom skupu Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7, održanoj 18. novembra 2017. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

 

 • „Functions of minority language as solidarity code. A case study of Hungarians of Bukovina in Vojvodina“ na međunarodnom naučnom skupu Association for Borderlands Studies 2nd World Conference 2018: Border-Making and its Consequences: Interpreting Evidence from the ʺPost-Colonialʺ and ʺPost-Imperialʺ 20th Century. The Habsburg Legacy of Multilingualism: Perspectives from Borderlands and Border Communities in South-Eastern Europe II, University of Vienna-Central European University Budapest July 10-14, 2018.
 • „Vreme, sećanje i identitet u Mikeševim Pismima iz Turske“ na međunarodnom naučnom skupu Jezici i kulture u vremenu i prostoru 8, održanom 17. novembra 2018. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Publikacije:

 

 • Bala, M. (2007) „Hamvaš kao krizeolog“, Filološki pregled, XXXIV (2), 109-120.

 

 • Bala, M. (2010) „Tamo gde se kulture susreću: Naracije o sopstvu kroz uticaj različitosti. Životne priče mađarske dijaspore u Vojlovici.“ u Subotić, Lj. i Živančević-Sekeruš. (ur.), Zbornik radova Petog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma „Susret kultura“, održanog 1. decembra 2009, knjiga 1, Novi Sad: Filozofski fakultet, 395-402.

 

 • Bala, M. (2012) „Rodne razlike u komunikaciji: Životni narativi Mađara u Vojlovici“, u Lopičić, V. i Mišić Ilić, B. (ur.), Zbornik radova Jezik, književnost, komunikacija: Književna istraživanja, održanog 15-16. aprila 2011., Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 409-418.

 

 • Balla, M., Buljanović, S., Ilić M. (2012) „Domains of Hungarian language use in Belgrade“ , Linguistics (Jezikoslovlje), 13(2),  565-583.

 

 • Bala, M. (2013 ) Zbirka testova sa prijemnih ispita iz mađarskog jezika [priredila] Monika Bala, Beograd: Filološki fakultet.

 

 • Bala, M. (2014 ) Zbirka testova sa prijemnih ispita iz mađarskog jezika [priredila] Monika Bala, Beograd: Filološki fakultet.

 

 • Bala, M. (2015) „Diskurzivna konstrukcija etničkog identiteta u usmenim autobiografijama bukovinskih Mađara“, u Lopičić, V. i Mišić Ilić, B. (ur.), Zbornik radova Jezik, književnost, diskurs: Književna istraživanja, 25-26. april 2014, Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 153-162.

 

 • Bala, M. (2016) „U potrazi za značenjem u autobiografskim narativima banatskih Sekelja“, u Lopičić, V. i Mišić Ilić, B. ur., Zbornik radova Jezik, književnost, značenje: Književna istraživanja, 24-26. april 2015, Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 69-79.

 

 • Bala, M. (2016) „A magyar mint idegennyelv oktatása a belgrádi hungarológiai tanszéken – magyar mint választható tárgy“, Budapest: THL2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture), Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, (1-2), 18-25.

 

 • Bala, M. (2017) „Sećanje i naracija: vremenska dimenzija u životnim pričama bukovinskih Mađara“ u Lopičić, V. i Mišić Ilić, B. (ur.), Zbornik radova Jezik, književnost, vreme: Književna istraživanja, 22-23. april 2016, Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 339-351.

 

 • Bala, M. (2017) „Autobiografski narativi bukovinskih Mađara u južnom Banatu. Primeri ženskih životnih priča“, Novi Sad: Tanulmányok, 1, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 77-92.

 

 • Bala, M. (2018) „Dvojezičnost i identitet južnobanatskih bukovinskih Mađara u Vojlovici, Skorenovcu i Ivanovu“ u Gudurić, S. i Radić-Bojanić, B. ur. Tematski zbornik Jezici i kulture u vremenu i prostoru VII/1, 18-19. novembar 2017, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,   21-30.

Objavljeni prevodi:

 

 • Judita Berg (2012) „Rumini“, Beograd: Kreativni centar. Roman „Rumini“ autorke Judite Berg dobio je 2007. godine nagradu za knjigu godine u Mađarskoj Međunarodnog odbora za dečiju knjigu, a 2010. godine proglašen je knjigom decenije u Mađarskoj.