Upis na profil Španski jezik, hispanske književnosti i kulture u okviru studijskog programa Jezik, književnost, kultura

 

Za vreme studija
Student upoznaje osnovne elemente hispanskom sveta.
Uči španski jezik s teorijskog i praktičnog stanovišta i savladava metode i tehnike podučavanja španskog kao stranog jezika.
Priprema se za nastavu u osnovnoj školi, srednjoj školi i na Univerzitetu.
Izučava špansku i hispanoameričku književnost.
Bavi se istraživačkim radom.

 

Nakon studija može raditi
U institucijama osnovnog i srednjeg obrazovanja i na Univerzitetu.
U izdavačkim kućama, novinskim kućama i elektronskim medijima.
Kao prevodilac u institucijama koje imaju dodire sa španskim jezičkim područjem.
Kao prevodilac ili književni prevodilac.
Kao književni kritičar.
Na radiju i televiziji.
U diplomatiji i spoljnoj trgovini.

 

Može uspešno da studira ako
Položi klasifikacioni ispit.
Ima sklonost ka učenju stranih jezika.
Ima sklonost ka čitanju, pisanju, istraživanju i kritičkoj analizi.

 

Studira
Osam semestara.

 

Prema kalendaru
Svaka školska godina ima dva semestra: zimski i letnji.
Nastava se održava u zgradi Filološkog fakulteta od ponedeljka do subote 8-22 h.
Čas traje 45 minuta.

 

Prema studijskom programu
Studijski program ostvaruje se bodovima. Predviđa da student stekne 60 bodova svake školske godine prema utvrđenoj proporciji obaveznih – OP i izbornih predmeta – IP koje student slobodno bira na Katedri ili Fakultetu. Ukupno 240 bodova. Položeni ispit donosi od 3 ili 6 bodova. Ispiti su jednosemestralni.

 

Po završetku studija stiče diplomu i zvanje
Diplomirani profesor jezika i književnosti (posle 4 godine studija)
Master profesor jezika i književnosti (nakon završenog mastera)

 

Upis studenata u prvu godinu studija
Katedra za iberijske studije
Profil Španski jezik, hispanske književnosti i kulture

 

Na profil Španski jezik, hispanske književnosti i kulture upisuje se 75 studenata, od toga 45 studenta koji se finansiraju iz budžeta i 30 samofinansirajućih.
Na konkurs mogu da se prijave sva lica koja su završila srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

 

Osnovni kriterijum za formiranje rang-liste jeste ostvaren ukupan broj bodova:

 

Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju – zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu, kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Učenicima koji su u trećem ili četvrtom razredu srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

 

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti obuhvata proveru znanja iz sledećih predmeta:
· srpski jezik (20 poena)
· strani jezik – engleski, francuski, nemački, ruski i španski (bez obzira na to da li je kandidat učio španski jezik u školi ili ne) (40 poena)

 

Literatura za pripremu prijemnog ispita iz španskog jezika

Sánchez, Aquilino, María Teresa Espinet, Pascual Cantos Gómez. 1998. Cumbre. Curso de español para extranjeros. Madrid: SGEL.
Mate Bon, Francisco. 1998. Gramática comunicativa. vol I-II. Madrid: Edelsa.
Real Academia Española. 1992. Diccionario de la lengua española (21a ed.), 2 tomos. Madrid: Espasa Calpe.

 

Dokumenti za konkurs
Kandidat se javlja komisiji za utvrđivanje srednjoškolskog uspeha i podnosi na uvid original i fotokopije dokumenata:
· konkursnu prijavu
· svedočanstva I, II, III i IV razreda srednje škole (s unetom prosečnom ocenom uspeha za svaki razred, izraženom s dve decimale)
· diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju
· izvod iz matične knjige rođenih
· očitanu ličnu kartu ili fotokopiju lične karte ili pasoša
· dokaz o izvršenoj uplati za troškove učešća na konkursu
· diplome s republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu
· rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih dokumenata ili potvrdu o tome da je postupak nostrifikacije u toku (za državljane Republike Srbije koji su završili srednju školu ili deo srednje škole u inostranstvu i pripadnike srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja)

 

Osobe s posebnim potrebama mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu s objektivnim mogućnostima Fakulteta. Osoba s posebnim potrebama u obavezi je da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

 

Kada komisija izvrši pregled dokumenata i na prijavnom listu upiše i overi srednjoškolski uspeh, kandidat predaje:
· potpisanu prijavu s unetim brojem mobilnog telefona
· fotokopije srednjoškolskih dokumenata
· fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
· očitanu ličnu kartu ili fotokopiju lične karte ili pasoša
· dokaz o izvršenoj uplati za troškove učešća na konkursu

 

Uplate u vezi s konkursom kandidati vrše se na žiro račun: Filološki fakultet, Beograd, Studentski trg 3, 840-1615666-26, šifra plaćanja 189.

 

Merila za utvrđivanje redosleda na rang-listi
· Izbor kandidata za studije vrši se na osnovu rang-liste za svaki studijski program (Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom i Jezik, književnost, kultura).
1. Upis kandidata za studijske programe Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik i Srpska književnost i jezik sa komparatistikom vrši se u dve faze:
· prema objavljenim rang-listama po studijskim programima;
· s obzirom na istovetnost prijemnog ispita, prozivkom po rang-listi koja objedinjuje slobodna mesta na sva tri studijska programa.

2. Rang-lista za studijski program Jezik, književnost, kultura jedinstvena je za sve studijske profile. Kandidat se nakon prozivke upisuje na profil za koji je rang-listom i prozivkom stekao pravo upisa. Odluku o prihvatanju ponuđenog mesta donosi na prozivci kandidat lično i tom prilikom potpisuje izjavu u dva primerka. Kandidat koji na prozivci nije prisutan u terminu koji je za njega predviđen, gubi prava koja je stekao rang-listom i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

 

Formiranje rang-liste
· Osnovni kriterijum za formiranje rang-liste po studijskim programima jeste ostvaren ukupan broj bodova (opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na prijemnom ispitu). Pod uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2.
· Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete i nauke, ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koje se polaže na prijemnom ispitu, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta.
· Kandidat preko rang liste za studijski program Jezik, književnost, kultura stiče pravo da se rangira na svim profilima na kojima ima slobodnih mesta i u oba statusa, a u skladu s položenim prijemnim ispitom. Kandidat se upisuje na profil za koji je rang-listom i prozivkom stekao pravo upisa. Odluku o prihvatanju ponuđenog mesta donosi na prozivci kandidat lično i tom prilikom potpisuje izjavu. Kandidat koji na prozivci nije prisutan u terminu koji je za njega predviđen, gubi prava koja je stekao rang-listom i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.
· Ukoliko na rang-listi za studijski program Jezik, književnost, kultura bude više kandidata s istim ukupnim brojem bodova, prednost pri rangiranju ima kandidat s većim brojem bodova na prijemnom ispitu. Ukoliko na rang-listi za studijski program Jezik, književnost, kultura bude više kandidata s istim ukupnim brojem bodova i istim brojem bodova na prijemnom ispitu, prednost pri rangiranju ima kandidat s većim brojem bodova na IPITU 2 (ispit od 40 poena).
· Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang-listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod. Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sâm finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang-listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

 

Dokumenti za upis

· indeks (kupuje se u skriptarnici Fakulteta i popunjava u skladu s uputstvom objavljenim na oglasnoj tabli)
· dva obrasca ŠV-20
· overene fotokopije diplome i original diplome o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju
· original izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko nije unet podatak o državljanstvu, prilaže se potvrda o državljanstvu)
· dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
· dokaz o uplati naknade na ime Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu
· dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa (oba statusa – budžet i samofinansiranje)
· dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente (kandidati koji se upisuju na javnoj prozivci predaju dokaz o uplati na dan upisa na šalteru broj 3 Odseka za studentska pitanja i tom prilikom preuzimaju indeks)

 

Na početku školske godine organizuje se svečani prijem studenata I godine.
Dekan Filološkog fakulteta s prodekanima primiće studente svih studijskih profila 01. oktobra u 12 časova Sali heroja.
Upravnici i članovi katedara primiće studente 01. oktobra u 13 časova. Članovi Katedre za iberijske studije dočekuju studente u Sali 35.