Naziv predmeta: Interdisciplinarnost u istraživanju odnosa jezika i društva 2
Šifra predmeta:
Status: IP
Broj kredita: 9
Godina studija: VI ili VII
Trajanje: jedan semestar (letnji)
Nastavnik: dr Jelena Filipović
E-mail: jelenafbgd@gmail.com
(U polju subject poruke obavezno navesti ime i prezime, naziv predmeta i temu poruke!!!)


Sadržaj predmeta

Ovaj predmet predstavlja logični nastavak akademskih razmišljanja i istraživanja započetih na predmetu Interdisciplinarnost u istraživanju odnosa jezika i društva 1. U okviru mentorskog rada u malim grupama, bavićemo se uže i dublje temama iz prethodnog semestra prema potrebama i interesovanjima studentkinja i studenata (pre svega, ukoliko je moguće, u funkciji njihovih istraživanja za izradu doktorske disertacije).


Cilj predmeta

Razvijanje kritičkog pristupa i metodološkog aparatusa za kritičku sociolingvističku analizu.


Kompetencije

Teorijska znanja i metodološke kompetencije koji studentima omogućavaju samostalan rad na istraživanju različitih aspekata odnosa jezika i društva.


Predispitne obaveze i konačna ocena
Mentorski rad u malim grupama, prikaz (pisani i usmeni) istražene literature sa kritičkim stavom i pitanjima i temama za diskusiju: 30%
Apstrakt sa ključnim rečima za završni rad: 10%
Vršnjačka recenzija radne verzije završnog rada: 10%
Samostalan završni rad: 50%
Ukupno: 100%


Uslov

Ostvaren obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim (master) studijama ili položeni određeni ispiti za upis na doktorske studije. Položen predmet Sociolingvistika na osnovnim studijama ili predmet Specijalne teme iz sociolingvistike, na Master studijama, kao i predmet Interdisciplinarnost u istraživanju odnosa jezika i društva 1,  ili dogovor sa profesorkom.


Obavezna  literatura

Filipović, Jelena. 2009. Moć reči: Ogledi iz kritičke sociolingvistike. Beograd: Zadužbina Andrejević. (Može se nabaviti kod izdavača).
Meyerhoff, Miriam. 2006. Introducing sociolinguistics. London and New York: Routledge. (Može se nabaviti u obliku fotokopija u fotokopirnici „Mladost“ u Vasinoj ulici).


Literatura za mentorski rad: početna literatura kao na predmetu Interdisciplinarnost u istraživanju odnosa jezika i društva1, uz značajna proširenja na osnovu istraživanja studenata.


Apstrakt:
od 300 reči, sa ključnim rečima prema uputsvima za pisanje ovakve vrste akademskog teksta. Predaje se u petoj nedelji semestra.


Vršnjačka recenzija završnog rada:
u parovima ćete se konsultovati tokom izrade radne verzije završnog rada; međusobno ćete jedni drugima ponuditi svoje kritičko mišljenje o temi, pristupu temi, razlozima za odabir teme, načinu obrade, tehničkim pojedinostima i formi rada, odbranim bibliografskim referencama, itd. Recenzije u pisanoj formi treba predati profesorki tokom devete nedelje semestra.


Završni rad:
treba da sadrži 10-15 strana individualnog istraživanja (bilo na terenu bilo teorijskog tipa). Rad se piše prema uputstvima za akademsko pisanje (koje se može pronaći na sajtu Katedre za iberijske studije, pod linkom „seminarski radovi“. Tražite i „skinite“ uputstva za pisanje seminarskih radova iz španskog jezika!) Temu rada predlažete sami u dogovoru sa profesorkom.