Naziv predmeta: Istraživačke metode u analizi diskursa
Šifra predmeta:
Status: IP
Broj kredita: 9
Godina studija: VI ili VII
Trajanje: jedan semestar (letnji)
Nastavnik: dr Jelena Rajić, vanredna profesorka


Cilj predmeta

Cilj predmeta je razvijanje sposobnosti kritičkog pristupa kao i teorijskog aparata neophodnog za analizu različiti tipova diskursa španskog i drugih jezika.


Sadržaj predmeta

U okviru predmeta razmatraju se načini korišćenja i funkcije jezičkih elemenata u kontekstu radi postizanja različitih interakcijskih, društvenih, političkih i kulturnih ciljeva.

Budući da je diskurs širok i višeznačan pojam, nastava uključuje pregled svih relevantnih teorija i metoda (teoriju govornih činova, teoriju implikatura, kognitivnu teorija, enuncijativnu teorija, kritičku analizu diskursa, itd.) i sastoji se iz tri tematske celine. Prva obuhvata principe organizacije različitih oblika govora i teksta (pripovedanje, deskripcija, izlaganje, itd.) kao i ulogu konteksta u njihovom formiranju; druga se koncentriše na analizu jezičkih jedinica (diskurzivnih markera, glagolskih vremena, direktnog i indirektnog govora i drugih mešovitih formi citiranja) i njihov uticaj na razvoj diskursa i jezičkih strategija. Treća celina je posvećena razmatranju različitih tipova diskursa (medijskog, reklamnog, političkog, akademskog, itd.) prema kriterijumu odnosa među učesnicima, kao i u zavisnosti od teme i namere komunikativnog čina.


Uslov

Završene osnovne akademske i diplomske akademske studije (master) ili položeni odgovarajući ispiti za upis za doktorske studije.


Ispit i način ocenjivanja

Kritički komentar članka i seminarski rad iz jedne od gore navedenih oblasti.


Literatura

Calsamiglia, H. B. y A. T.Vals, (1999): Las cosas de decir, Ariel, Barcelona.

Cruse, Alan (2011): Meaning in Language: An introduction to Semantics and Pragmatics, Oxford University Press.

Ducrot, O. (1980): Le dire et le dit, Minuit.

Fairclough, N, (1989): Language and power, Logman.

García Negroni, M. M. y M. Tordesillas Colado (2005), La enunciación en la lengua, Gredos, Madrid.

Schiffrin, Deborah, Deborah Tannen, and Heidi E. Hamilton, eds.(2001): The Handbook of Discourse Analysis. Blackwell Publishers.

Silva Corvalán, C. y A. Enrique Arias (2001): Sociolingüística y pragmática del español, Georgetown University Press.