Naziv predmeta: Sefardske studije
Šifra predmeta:
Status: IP
Broj kredita: 9
Godina studija: VI ili VII
Trajanje: jedan semestar (letnji)
Nastavnik: dr Jelena Filipović, redovna profesorka
E-mail: jelenafbgd@gmail.com
(U polju subject poruke obavezno navesti ime i prezime, naziv predmeta i temu poruke!!!)


Sadržaj predmeta

U okviru ovog predmeta prvenstveno ćemo se baviti analizom sociolingvističkih i društveno-istorijskih faktora koji su uticali na razvoj jevrejsko-španskog jezika tokom vekova života Sefarada u dijaspori.
Odnosi u multietničkim i multilingvalnim zajednicama i njihova korelacija sa jezikom, jezičkom upotrebom i njegovom ulogom u stvaranju, održavanju i promeni kulturnih modela (stavova i ideologija), kao i pitanje značaja etničkog (manjinskog) jezika u procesu očuvanja odnosno gubitka etničkog identiteta u fokusu su ovog predmeta. Naše teorijsko utemeljenje i metodološki postupak identifikujemo u okviru sfere istraživanja makro-sociolingvistike, tj. sociologije jezika, uz primenu koncepata etničkog identiteta i ideologije u cilju preciznijeg razumevanja jevrejsko-španskih varijeteta. Takođe, s obzirom na činjenicu da se bavimo jezičkim i društvenim procesima u vremenu (dijahronijskom analizom), ukazaćemo na direktnu vezu koja se mora uspostaviti između sociolingvistike i istorijske lingvistike u cilju formulisanja jedinstvene teorije jezičke promene koja je u stanju da ponudi stabilna i postojana objašnjenja svih vrsta jezičkih promena u svim vrstama jezičkih varijeteta (kako onih koji se razvijaju bez intenzivnih kontakata sa drugim varijetetima, tako i onih čije se strukturalne i sociolingvističke karakteristike formiraju u direktnom i intenzivnom kontaktu sa drugim varijetetima).
U isto vreme, detaljnije ćemo se pozabaviti savremenim, intedisciplinarnim tumačenjem odnosa gore navedenih koncepata (etniciteta, identiteta, etničkog identiteta, jezičke lojalnosti, jezičkog održanja/smene) sa jednim u lingvistici relativno neistraženim pojmom: dijasporom, kao kompleksnom organizacijom čije zakonitosti i načini funkcionisanja značajno koreliraju sa  jezikom koje većina sociolingvista i sociologa jezika identifikuju kao jedan od osnovnih nosilaca etničkog/grupnog identiteta.


Cilj predmeta

Razvijanje kritičkog pristupa i metodološkog aparatusa za kritičku sociolingvističku analizu i istorijsku sociolingvističku analizu.


Kompetencije

Teorijska znanja i metodološke kompetencije koji studentima omogućavaju samostalan rad na istraživanju različitih aspekata odnosa jezika i društva.


Predispitne obaveze i konačna ocena
Formiranje ocene:
Kritički komentar članka ili poglavlja sa temama za diskusiju: 20%
Portfolio (5 radova po 5%): 25%
Završni rad: 55%
Ukupno: 100%


Uslov

Ostvaren obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim (master) studijama ili položeni određeni ispiti za upis na doktorske studije. Položen predmet Sociolingvistika na osnovnim studijama ili predmeti Metode istraživanja u sociolingvistici, odnosno Specijalne teme iz sociolingvistike na Master studijama ili dogovor sa profesorkom.


Literatura
(naslovi ispisani podebljnim slovima predstavljaju obaveznu literaturu):

Filipović, Jelena & Ivana Vučina-Simović. (forthcoming). La lengua como recurso social: el caso de las mujeres sefardíes de los Balcanes. En: P. Díaz Mas & M. Sánchez Pérez (editoras). Los sefardíes ante los retos del mundo contemporáneo. Identidad y mentalidades. Madrid: CSIC, pp. 259-269.
Filipović, Jelena (forthcoming). La importancia de textos auténticos para la revitalización del judeo-español . In: Ana Stulic-Etchevers & Soufiane Rouissi (eds.), Études séfarades.  Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux.
Filipović, Jelena. 2009. Moć reči: Ogledi iz kritičke sociolingvistike. Beograd: Zadužbina Andrejević.
Filipović Jelena. & Ivana Vučina Simović (2008). Language and identity among the Sephardim in the territories of Former Yugoslavia. U: Sikimić, Biljana (ed.). The Romance Balkans, Belgrade: SANU: 303-317.
Fishman, Joshua A. (1991) Reversing language shift. Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages. Clevedon: Multilingual Matters.
Fishman, Joshua A. (1989) Language and ethnicity in minority sociolinguistic perspective. Clevedon-Philadelphia: Multilingual matters.
Fishman, Joshua A. (ed.) (1999) Handbook of language and ethnic identity. Oxford: Oxford UP.
Fishman, Joshua A. 2000. Language planning for the “other Jewish languages” in Israel: An agenda for the beginning of the 21st century. Language Policy and Language Planning, 24: 215-231.
Fishman, Joshua. 2006. Language policy and language shift. In: T. Ricento (ed.), An introduction to language policy. Theory and method. Malden, MA, USA: Blackwell Publishing, pp. 311-238.
Freeden, Michael. (2003), Ideology. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
García, Mary Ellen. 2003. Recent research on language maintenance. Annual Review of Applied Linguistics, 23: 22-43..
Harris, Roxy & Ben Rampton. 2003. The language, ethnicity and race reader. London/New York: Routhledge.
Harris, Tracy K. (1994) Death of a Language: The History of Judeo-Spanish. London, Newark (Del.): University of Delaware Press.
Hassán, Iacob M. 1994. El español sefardí (judeoespañol, ladino). En: Manuel Seco y Gregorio Salvador (coordinadores), La lengua española, hoy. Madrid: Fundación Juan March, pp. 117-142.
Mas y Miralles, Antoni, Historical sociolinguistics: An alternative to the analysis of linguistic change, Revista de sociolingüística, 2003, URL http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm03tardor/docs/a_mas.pdf, veb strani pristupljeno 24.09. 2008.
Myhill, John. (1999) Identity, territoriality and minority language survival. Journal of multilingual and multicultural development, vol. 20, No.1: 34-50.
Pulido Fernández, Ángel. (1905) Españoles sin patria y la raza sefardí. Madrid: Establecimiento tipográfico de E. Teodoro.
Riley, Philip. 2006. Language, culture and identity. Series in Sociolinguistics. London: Continuum international pubishing.
Stone-Mediatore, Susan. 2002. Postmodernism, realism and the problem of identity. Diaspora, 11: 1: 125-138.
Vidaković [Petrov], Krinka. (1986) Kultura španskih Jevreja na jugoslovenskom tlu. Sarajevo: Svjetlost.
Vučina Simović, Ivana & Jelena Filipović. 2009. Etnički identitet i zamena jezika u sefardskoj zajednici u Beogradu.Beograd: Zavod za udžbenike.
Weis, Dorothee. (2000) «La agonía del judeoespañol y la identidad sefardita: un estudio sociolingüístico en Salónica», Mediterranean Language Review, 12: 144 – 198.


Kritički prikaz članaka
priprema se u paru ili manjoj grupi, i treba da predstavlja kritičku sintezu sadržaja članaka ili poglavlja iz navedene literature.Svi studenti obavezni su da pripreme usmenu prezentaciju od 20-ak minuta o oblasti kojom se bave i da vode diskusiju na zadatu temu tokom časa. Raspored prezentacija napravićemo u toku treće nedelje semestra. Na dan usmene prezentacije, obavezno je predati sinopsis kritičkog prikaza u elektronskom formatu koji će biti dostupan svim studentima u grupi, odnosno poslati elektronsku poruku sa prilogom svim koleginicama i kolegama iz grupe.


Portfolio:
Tokom semestra potrebno je napisati 5 izveštaja o zapažanjima u vezi sa temama koje se obrađuju na časovima (mogu biti u vezi sa jevrejsko-španskim jezikom, sefardskom književnošću, sefardskom kulturom, periodikom, jezičkim kontaktima, itd.). Svaki izveštaj treba da sadrži najmanje 500 reči, kao i relevantnu bibliografiju. Od studenata se očekuje da na časovima diskutuju o temama koje obrađuju u portfoliju. Datumi za predaju izveštaja biće naknadno objavljeni.


Završni rad:
treba da sadrži 10-15 strana individualnog istraživanja iz oblasti Sefardike. Rad se piše prema uputstvima za akademsko pisanje (koje se može pronaći na sajtu Katedre za iberijske studije, pod linkom „seminarski radovi“. Tražite i „skinite“ uputstva za pisanje seminarskih radova iz španskog jezika!) Temu rada predlažete sami u dogovoru sa profesorkom.