Naziv predmeta: Španska drama i pozorišna praksa u trajanju
Šifra predmeta:
Status: IP
Broj kredita: 9
Godina studija: VI ili VII
Trajanje: jedan semestar (zimski)
Predavač: dr Jasna Stojanović, redovna profesorka
E-mail: jasto@fil.bg.ac.rs