Naziv predmeta: Lektura i korektura tekstova na španskom jeziku
Šifra predmeta: 1515507
Status: IP
Broj kredita: 6
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Profesorka: dr Anđelka Pejović, redovna profesorka
Saradnik: dr Hugo Marcos Blanco, lektor


Cilj predmeta:

Detaljnije upoznavanje studenata sa pravopisnim pravilima u španskom jeziku. Upoznavanje studenata sa aspektima teksta u kojima su moguće lektorske i korektorske intervencije. Osposobljavanje studenata za analizu teksta prema pravopisnoj normi španskog jezika.


Sadržaj (opis) predmeta:

Znaci interpunkcije. Tačka. Zapeta. Tri tačke. Tačka i zapeta. Zagrade. Znaci navoda. Crtica. Crta. Kosa crta. Strane reči i reči iz latinskog jezika. Grafički akcenat u španskom jeziku.


Ishodi predmeta:

Poznavanje pravopisnih pravila u španskom jeziku i njihova primena na tekst. Sposobnost analize.


Metode izvođenja nastave:

Interaktivna nastava kroz rad na autentičnim tekstovima, diskusije.


Način ocenjivanja:

Predispitne obaveze (50%)
Završni ispit (lektura i korektura zadatog teksta): 50%.


Literatura:

  • Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. 2010. Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa.
  • Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. 2013. El buen uso del español. Madrid: Espasa.


Dodatna literatura:

  • Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. 2005. Diccionario panhispánico de dudas. Santillana Ediciones Generales. Madrid: España.
  • Martínez de Sousa, José. 2004. Ortografía y ortotipografía del español actual. Ediciones Trea. Gijón. España.


Plan izvođenja nastave:

1-2. sedmica: Tipología, grado y criterios de corrección. Los signos de puntuación. El punto. La coma.
3-4. sedmica: Los puntos suspensivos. El punto y la coma. Los dos puntos.
5-6. sedmica: Los paréntesis. Los corchetes. Las comillas. La raya. El guion. La barra.
7-8. sedmica: Las mayúsculas.
9-10. sedmica: Los extranjerismos. Los latinismos. La acentuación gráfica en español (casos específicos).
11-12. sedmica: Comentario del trabajo corregido (50%).