Naziv predmeta: Specijalne teme iz primenjene lingvistike
Šifra predmeta: 1515510
Status: IP
Broj kredita: 6 (PPM)
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Profesorka: dr Ana Jovanović
E-mail: anajovano@gmail.com
(U polju subject poruke obavezno navesti ime i prezime, naziv predmeta i temu poruke!!!)


Cilj predmeta
U okviru ovog predmeta bavimo se različitim individualnim i društvenim faktorima koji utiču na proces učenja i usvajanja stranih jezika kako bismo došli do teorijski zasnovanih i kreativnih rešenja kojima se unapređuje nastava stranih jezika. Sem toga, razvijaju se osnovna teorijska i praktična znanja neophodna za samostalnu nastavu i istraživanje individualnih faktora u učenju stranih jezika.


Sadržaj predmeta

Učenje i usvajanje stranih jezika; individualne razlike u učenju jezika; uzrast; inteligencije; jezička sposobnost; odlike ličnosti; kognitivni stilovi i stilovi učenja; strategije u učenju jezika; anksioznost; motivacija; uverenja, stavovi, ideologije.


Literatura

  • Dörnyei, Zoltán. 2005. The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
  • Gregerson, Tammy and Peter D. MacIntyre. 2014. Capitalizing on Language Learners’ Individuality. Bristol/Buffalo/Toronto: Multilingual Matters.
  • Jovanovic, Ana. 2016. Waking up from the university dream: Intersection of educational ideologies and professional identity construction. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
  • Drugo: Domaći i strani naučni i stručni tekstovi koji se bave relevantnim temama.


Predispitne obaveze i završni rad

Učešće: Studenti su u obavezi da dolaze pripremljeni na čas kako bi mogli aktivno da učestvuju u diskusiji i zadacima. (10%)
Rad na izradi materijala: U dogovoru sa profesorkom, studenti će pripremiti dve nastavne aktivnosti uzimajući u obzir specifične individualne razlike učenika. (20%)
Dnevnik: Studenti će tokom semestra uraditi dva kraća teksta u kojima iznose iskustva, utiske, razmišljanja i/ili kritički osvrt na teme obrađene na časovima. (20%)
Prezentacija: Prezentacijom se predstavlja tema završnog rada i predviđeni način njene obrade. Prezentacije treba da posluže kao osnova za diskusiju na času i realizuju se tokom poslednje dve nedelje semestra. (10%)
Završni rad: Do 10 autorskih kucanih strana (18.000 slovnih znakova sa razmakom) sa odgovarajućom bibliografijom na temu iz primenjene lingvistike u dogovoru sa nastavnikom. Rad se priprema i piše u skladu sa Priručnikom iz akademskog pisanja koji se nalazi u biblioteci i na sajtu Katedre. (40%)


NAPOMENA:
U svim tekstovima (portfolio, kritički prikaz, seminarski rad) studentkinje i studenti moraju navesti izvore koje citiraju (autora, godinu izdanja, naslov dela, mesto izdanja, izdavačku kuću i stranice sa kojih je citat preuzet) na način koji propisuje Priručnik iz akademskog pisanja, naveden u listi referenci za predmet. U suprotnom, radovi će se tretirati kao plagijati. Plagijat je naučno, umetničko ili drugo delo nastalo neetičnim i nezakonitim delimičnim ili potpunim prisvajanjem tuđe autorske svojine bez navođenja izvora. Izvor koji se citira mogu biti kako objavljena dela (knjige, časopisi, novine, veb prezentacije, filmovi, fotografije, slike, udžbenici, elektronski korpusi i slično), tako i neobjavljena dela (predavanja, beleške, hendauti, govori, radovi drugih studentkinja i studenata ili trećih lica i slično). Radovi-plagijati boduju se sa 0 poena.


Uslov
za pohađanje predmeta
Ostvaren obim studija od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. Položeni predmeti Primenjena lingvistika i nastava španskog jezika 1 i Primenjena lingvistika i nastava španskog jezika 2 (ili srodni predmeti na drugim katedrama) na osnovnim studijama, ili dogovor sa profesorkom.