Naziv predmeta: Specijalne teme iz sociolingvistike
Šifra predmeta: 1515511
Status: IP
Broj kredita: 6 (PPM)
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Profesorka: dr Jelena Filipović
Kabinet: 521 u novoj zgradi
E-mail: jelenafbgd@gmail.com
(U polju subject poruke obavezno navesti ime i prezime, naziv predmeta i temu poruke!!!)


Sadržaj predmeta

U okviru ovog predmeta bavićemo kritičkim sociolingvističkim pristupom jeziku u obrazovanju. Razmatraćemo detaljno principe i pitanja jezičkih obrazovnih politika, manjinskih i većinskih jezika u obrazovnom sistemu (pitanja identiteta i etniciteta), kritičke pedagogije i nastave i učenja jezika. Bavićemo se i konceptom pismenosti, rodno osetljivih jezičkih politika, odnosima jezika i kulture u obrazovanju, engleskim kao lingua franca, itd.


Cilj predmeta

Razvijanje kritičkog pristupa i metodološkog aparatusa za kritičku sociolingvističku analizu.


Kompetencije

Teorijska znanja i metodološke kompetencije koji studentima omogućavaju samostalan rad na istraživanju i analizi jezičke i jezičke obrazovne politike u Evropi i u svetu.


Predispitne obaveze i konačna ocena

Kritički prikaz odabrane literature u paru ili manjoj grupi: 20%
Grupni rad na projektu Vikimedije: 20%
Završni rad: 60%
Ukupno: 100%


Uslov

Ostvaren obim studija od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. Položen predmet Sociolingvistika na osnovnim studijama ili dogovor sa profesorkom.


Obavezna  literatura

  • Filipović, Jelena. 2009. Moć reči: Ogledi iz kritičke sociolingvistike. Beograd: Zadužbina Andrejević. (Može se nabaviti kod izdavača).
  • Filipović, J. & O. Durbaba (ur.) 2014. Jezici u obrazovanju i jezičke obrazovne politike. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Hornberger, N. H. & S. L. McKay. 2010. Sociolinguistics and language Education. Bristol, UK: Multilingual Matters.


Rad na projektu Vikimedije
. Katalogizacija materijala na različitim jezicima u dogovoru sa predstavnikom Vikimedije za Srbiju.


Kritički prikaz tekstova
priprema se u paru ili manjoj grupi, i treba da predstavlja kritičku sintezu sadržaja odabranog teksta. Kritički prikaz se piše u skladu sa principima akademskog pisanja. Treba da sadrži 2-3 strane teksta i relevantnu bibliografiju.


Završni rad
ttreba da sadrži 10-15 strana individualnog istraživanja (bilo na terenu bilo teorijskog tipa). Rad se piše prema uputstvima za akademsko pisanje. Temu rada predlažete sami i to možete učiniti na konsultacijama ili putem elektronske pošte.


NAPOMENA:
U svim tekstovima (portfolio, kritički prikaz, seminarski rad) studentkinje i studenti moraju navesti izvore koje citiraju (autora, godinu izdanja, naslov dela, mesto izdanja, izdavačku kuću i stranice sa kojih je citat preuzet) na način koji propisuje Priručnik iz akademskog pisanja, naveden u listi referenci za predmet. U suprotnom, radovi će se tretirati kao plagijati. Plagijat je naučno, umetničko ili drugo delo nastalo neetičnim i nezakonitim delimičnim ili potpunim prisvajanjem tuđe autorske svojine bez navođenja izvora. Izvor koji se citira mogu biti kako objavljena dela (knjige, časopisi, novine, veb prezentacije, filmovi, fotografije, slike, udžbenici, elektronski korpusi i slično), tako i neobjavljena dela (predavanja, beleške, hendaouti, govori, radovi drugih studentkinja i studenata ili trećih lica i slično). Radovi-plagijati boduju se sa 0 poena.