Naziv predmeta: Žena u španskoj književnosti realizma
Šifra predmeta: 1515513
Status: IP
Broj kredita: 6
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Profesor: dr Vladimir Karanović
Asistent: Željko Donić


Uslov: Upisane master akademske studije.

Ciljevi predmeta: Poznavanje osnova feminističke misli, kako njenih začetaka tako i modernih i postmodernih pristupa; usvajanje specifičnosti španskog društva druge polovine 19. veka i položaja žene u buržoaskom društvenom uređenju; sagledavanje značaja razvoja liberalizma i sukoba sa tradicionalnim svetonazorima reprezentativnih predstavnika španske književnosti realizma i naturalizma.


Ishod predmeta:
Student primenjuje teorijska znanja o modernoj teoriji feminizma i studija kulture pri tumačenju konkretnih tekstova španske književnosti realizma i naturalizma; koristi adekvatnu terminologiju i aktivno tumači delo u svetlu feminističke i kulturološke kritike; pokazuje sposobnost upoređivanja španske feminističke misli i vizije žene u reprezentativnim tekstovima sa sličnim elementima u drugim nacionalnim književnostima epohe; argumentovano diskutuje na zadatu temu.

Sadržaj predmeta: Uvod u istoriju feminizma: sociopolitički feminizam, akademski feminizam, feministička kritika, kulturna varijanta feminizma, žensko iskustvo i žensko pismo, postmodernistički feminizam. Džon Stjuart Mil, Potčinjenost žena. Virdžinija Vulf, Sopstvena soba. Ženska književnost. Žena i žensko ime u naslovima realističkih romana. Status žene u španskom društvu druge polovine 19. veka. Začetak feminističke misli u Španiji. Feminizam, liberalizam, tradicionalizam. Žena spisateljica: Emilija Pardo Basan i jednakost polova. Imanje Uljoinih, Majka priroda, Uspomene jednog neženje. Slika žene u najznačajnijim delima španskog realizma i naturalizma: Huan Valera, Huanita, Leopoldo Alas Klarin, Regentkinja i Donja Berta, Benito Peres Galdos, Razbaštinjena i Tristana. Razgovor o reprezentativnim delima i književnom korpusu.

Metodologija i oblici nastave: Predavanja, čitanje dela, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, itd), pisani rad, učenje uz pomoć kompjutera itd.

Obavezna lektira:

1. Emilia Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa
2. Emilia Pardo Bazán, La madre naturaleza
3. Juan Valera, Juanita la Larga
4. Leopoldo Alas Clarín, La Regenta (odlomci)
5. Benito Pérez Galdós, Tristana


Sekundarna literatura:

– Ana Bužinjska, „Feminizam“ in: Ana Bužinjska, Mihal Pavel Markovski, Književne teorije 20. veka, prevela Ivana Đokić Saunderson, Beograd: Službeni glasnik, Kolekcija Osnova, pp. 425-480.

- Lis Irigare, Speculum drugog: žena, prevela sa francuskog Sanja Milutinović Bojanić, Sremski Karlovci/Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2014. (izbor)

- Felipe B. Pedraza Jiménez, Milagros Rodríguez Cáceres, Manual de literatura española, Vol. VII (Época del Realismo), Tafalla: Cénlit Ediciones. 1983.

- Vladimir Karanović, Španska književnost realizma, Beograd: Filološki fakultet, 2018.

- Vladimir Karanović, Izabela Beljić, “La pasividad femenina y el intento de lucha contra el tradicionalismo en Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán” in: Colindancias, Revista de la Red Regional de hispanistas de Hungría, Rumanía y Serbia, Año IV/Número 4, Timisoara: Facultad de Filosofía y Letras, 2013. pp. 173-181.

- Jo Labanyi, Género y modernización en la novela realista española, traducción de Jacqueline Cruz, Madrid: Ediciones Cátedra/Universidad de Valencia/Instituto de la mujer, 2011.


Ocenjivanje:

- Aktivno učešće na času (u diskusijama, debatama, vežbama itd.): 10%
– Kritički prikaz naučnih i stručnih članaka: 30%
– Završni ispit (Na kraju semestra polaže se pismeni završni ispit. Test se sastoji od kratkih pitanja u kojima se označava tačan odgovor, dopunjuje tačan odgovor ili odgovara na kratko teorijsko pitanje; zastupljeno je i prepoznavanje lektire): 60%

NAPOMENA: Da bi položio ispit, student na predispitnim obavezama (Kritički prikaz naučnih i stručnih članaka) mora imati minimum 30% od broja bodova, a na završnom ispitu 51%. Student koji nije ostvario sve predispitne obaveze nema pravo da polaže završni ispit. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.

Plan izvođenja nastave:
Predavanja i vežbe

1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s planom i programom rada.
2. Uvod u istoriju feminizma: sociopolitički feminizam, akademski feminizam, feministička kritika, kulturna varijanta feminizma, žensko iskustvo i žensko pismo, postmodernistički feminizam. Džon Stjuart Mil, Potčinjenost žena. Virdžinija Vulf, Sopstvena soba. Žena i žensko ime u naslovima realističkih romana.
3. Status žene u španskom društvu druge polovine 19. veka. Začetak feminističke misli u Španiji. Feminizam, liberalizam, tradicionalizam. Žena spisateljica: Emilija Pardo Basan i jednakost polova.
4. Imanje Uljoinih, Majka priroda, Uspomene jednog neženje. Razgovor o reprezentativnim delima i književnom korpusu.
5. Slika žene u najznačajnijim delima španskog realizma i naturalizma. Huan Valera i žena epohe: Huanita. Razgovor o reprezentativnim delima i književnom korpusu.
6. Borba liberalizma i tradicionalizma: Leopoldo Alas Klarin, Regentkinja. Razgovor o reprezentativnim delima i književnom korpusu.
7. Leopoldo Alas Klarin, Donja Berta. Razgovor o reprezentativnim delima i književnom korpusu.
8. Benito Peres Galdos, Razbaštinjena i Tristana. Razgovor o reprezentativnim delima i književnom korpusu.
9. Obnavljanje gradiva i priprema za završni ispit. Konsultativna nastava.