PRIMENJENA LINGVISTIKA I NASTAVA ŠPANSKOG JEZIKA 1


Status predmeta: izborni
Šifra predmeta: 1415097
Godina studija: III/IV
Semestar: peti ili sedmi
Broj bodova: 3
Tip predmeta: TM


Profesorke: dr Jelena Filipović, redovna profesorka; dr Ana Jovanović, vanredna profesorka


Cilj predmeta:

U okviru ovog predmeta studenti će razviti osnovna teorijska znanja o pristupima i metodima u nastavi stranih jezika, s fokusom na pregled najuticajnijih metoda kroz istoriju i na osnovne postavke savremenog pristupa nastavi stranih jezika.


Literatura:

  • Consejo de Europa. 2002. Marco de Referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. Madrid: Instituto Cervantes. / Council of Europe. 2001. Common European Framework for Languages: learning, teaching assessment. Cambridge University Press.
  • Durbaba, Olivera. 2011. Teorija i praksa učenja i nastave stranih jezika. Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Filipović, J. 2016. Formación de futuros profesores de lenguas extranjeras. Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado: un estudio de caso. En: A. Pejović et al. (editoras), Estudios hispánicos en la cultura y ciencia serbia. Facultad de Filología y Artes, Universidad de Kragujevac, pp. 51-61.
  • Filipović, Jelena. 2015. Language education pollicies and foreign language teacher education: agencies, practices and perspectives. Filološki pregled/Revue de Philologie, XLII: 41-52.
  • Larsen-Freeman, Diane. 2000. Techiniques and principles in language teaching. Oxford: Oxford University Press.
  • Richards, Jack C. & Theodore S. Rodgers. 2001. Enfoques y métodos en la enseñanza de lenguas. Madrid: Cambridge University Press. 
  • Sánchez, Aquilino. 1997. Los métodos en la enseñanza de idiomas. Madrid: SGEL. 
  • Savić, Jelena M. 1996. „Komunikativna kompetencija u nastavi stranih jezika“, Glossa: II (1): 27-34.
  • Vučo, Julijana. 2009. Kako se učio jezik. Pogled u istriju glotodidaktike od prapočetka do Drugog svetskog rata. Beograd: Filološki fakultet.


Evaluacija:   

Učešće: 10%
Testovi: 20% (2×10%)
Sinopsis aktivnosti: 10% (2×50%)
Prezentacije na času: 20% (2×10%)
Završni ispit: 40%
Ukupno: 100%


Bodovna skala:

PUNTOS

CALIFICACIÓN

NOTA FINAL

91-100

EXCELENTE

10

81-90

SOBRESALIENTE

9

71-80

NOTABLE

8

61-70

BIEN

7

51-60

APROBADO

6

0-50

NO APROBADO

5


Učešće, testovi i zadaci:
 
Studentkinje i studenti imaju obavezu da dolaze pripremljeni na čas kako bi mogli aktivno da učestvuju u diskusiji i zadacima.
Studentkinje i studenti će raditi dva testa tokom semestra čiji je cilj provera razumevanja osnovnih pojmova i fenomena uvedenih tokom kursa.
Studentkinje i studenti će u parovima pripremiti dva zadatka, odnosno obaviti dve prezentacije aktivnosti na času u skladu sa metodima koji se obrađuju predviđenim nastavnim jedinicama. Sinopsisi aktivnosti predaju se u pisanoj formi u predviđenom terminu i treba da sadrži kratak opis aktivnosti, ciljnu grupu kojoj je namenjena (uzrast, nivo kompetencija, itd.), cilj i ishode implementacije date aktivnosti. Podstiče se predstavljanje aktivnosti na jeziku koji nije španski (engleski, francuski, holandski, kineski, portugalski, katalonski, itd.).

Završni ispit:
 
Polaže se pismeno na španskom jeziku.

SADRŽAJ PREDMETA (jezik nastave je španski):

Nastavne jedinice:

Učenje jezika kroz vekove
Gramatičko-prevodni metod
Inovacije u nastavi stranih jezika u 19. veku i reformistički pokret
Direktni metod
Audiolingvalni metod
Humanistički metodi (TPR, Učenje jezika u zajednici, Sugestopedija, Nemi način)
Prirodni pristup
Komunikativna nastava
Učenje jezika kroz zadatke (Enseñanza por tareas)
CLIL (AICLE: Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras)
Evropski okvir za učenje i nastavu jezika (Marco común europeo de referencia para las lenguas)

Terminologija:
Metodika nastave i Primenjena lingvistika
Pristup, metod, tehnika
Maternji jezik, ciljni jezik, strani jezik, prvi jezik, drugi jezik, nasledni jezik
Kompetencija/Performansa
Jezičke veštine
Komunikativna kompetencija
Usvajanje/Učenje
Međujezik
Transferencija


NAPOMENA:

U svim tekstovima studentkinje i studenti moraju navesti izvore koje citiraju (autora, godinu izdanja, naslov dela, mesto izdanja, izdavačku kuću i stranice sa kojih je citat preuzet) na način koji propisuje Priručnik iz akademskog pisanja, naveden u listi referenci za predmet. U suprotnom, radovi će se tretirati kao plagijati. Plagijat je naučno, umetničko ili drugo delo nastalo neetičnim i nezakonitim delimičnim ili potpunim prisvajanjem tuđe autorske svojine bez navođenja izvora. Izvor koji se citira mogu biti kako objavljena dela (knjige, časopisi, novine, veb prezentacije, filmovi, fotografije, slike, udžbenici, elektronski korpusi i slično), tako i neobjavljena dela (predavanja, beleške, hendauti, govori, radovi drugih studentkinja i studenata ili trećih lica i slično). Radovi-plagijati boduju se sa 0 poena.