SERVANTES I NASTAVA KNJIŽEVNOSTI 1


Studijski program: Jezik, književnost, kultura
Status predmeta: izborni
Šifra predmeta: 1415065
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (2+0)
Godina studija: III i IV
Semestar: peti ili sedmi
Broj bodova: 3
Tip predmeta: TM


Profesorka
:
Red. prof. dr Jasna Stojanović


Ciljevi predmeta:
Studenti će se upoznati sa biografijom najvećeg španskog piscа i biti uvedeni u svet njegovog stvaralaštva, posmatranog u društvenoistorijskom i književnom okruženju Španije s kraja 16. i početka 17. veka. Кroz teorijska predavanja, čitanje i analizu dela, na kursu će saznati na kakvim duhovnim i književnim osnovama počiva Servantesov pesnički i dramski opus i koje ga estetske i humanističke vrednosti nadahnjuju. Uneće u svoj fond znanja i korpus pročitane lektire autorova poetska i dramska dela i osposobiti se za njihovo razumevanje u skladu sa savremenim tumačenjima španskih i stranih servantista. Razviće sposobnost da samostalno recipiraju Servantesovu literarnu umetnost, da rasuđuju o njoj i vrednuju je u kontekstu španske i sveukupne svetske književnosti.


Sadržaj predmeta:
Biografija Migela de Servantesa Saavedre. Tradicija i moderna biografska proučavanja. Ulazak u književnu arenu preko poezije. Teme i metričke forme Servantesovog pesništva. Тrajna privrženost pozorištu. Odnos prema Lopeu i "novoj komediji". Originalnost Servantesovog dramskog dela i njegova eksperimentalnost. Кlasične i nove nacionalne pozorišne vrste. Međuigre. Odjeci van piščevog vremena i granica Španije. Prevodi na srpski i recepcija.


Metodologija i oblici nastave:
Predavanja, čitanje dela, tumačenje i analiza tekstova, pisani radovi, ekspozei i rasprave. Samostalan rad, učenje uz pomoć kompjutera. Кorišćenje elektronskih resursa i rad preko platforme MOODLE.


Obavezna lektira i literatura:
Lektira:

1. Odabrani korpus Servantesovih pesama, u dogovoru sa profesorkom.
2. Cervantes, Entremeses (u originalu, ispomaganje prevodom).

 
Literatura:
1. Antonio Rej, Florensio Sevilja, Servantes. Život i književnost. Beograd, Signature, 2009.
2. Ljiljana Pavlović-Samurović, Knjiga o Servantesu. Beograd, Naučna, 2002. (odeljci vezani za pitanja/teme iz gradiva)
3. Jasna Stojanović, „Servantes i pozorište“. U: J. Stojanović, Špansko pozorište baroka. Beograd, Filološki fakultet, 2012, 97-106. ili J. Stojanović, „Servantes i pozorište”. Pogovor. U Migel de Servantes, Međuigre. Beograd, Itaka, 2007, pp. 153-168.

 

Konsultativna literatura:

1. Jean Canavaggio, Cervantes en su vivir. http://www.cervantesvirtual.com/portales/miguel_de_cervantes/autor_biografia/ [20.09.2017]
2. José Manuel Lucía Mejías, La juventud de Cervantes. Una vida en construcción. Madrid, EDAF, 2016.
3. José Manuel Lucía Mejías, La madurez de Cervantes. Una vida en la Corte. Madrid, EDAF, 2016.


Ocenjivanje:*
Prisustvo se ne boduje, ali je za izlazak na ispit neophodno prisustvovati na 75% nastave od ukupnog broja časova u semestru.
Aktivno učešće na času + Domaći zadatak (analiza teksta, vežbanja na zadatom tekstu, sastav na zadatu temu o delu/autoru iz gradiva, prevod odlomka iz Servantesovog dela, ekspoze i sl.) koji će biti ocenjivani sa maksimalnih  40%                                                                                         
Završni ispit (Na kraju semestra polaže se pismeni završni ispit. Sastoji se iz kratkih pitanja u kojima se označava tačan odgovor, dopunjava tačan odgovor ili odgovara na teorijsko pitanje. Trajanje ispita 90 min.): 60 %
UKUPNO: 100%


Plan izvođenja nastave:

Predavanja:

1. Upoznavanje studenata sa planom i programom rada.
2. Pisac i njegovo delo – biografija.
3. Biografija (nastavak).
4. Pesništvo u Servantesovom opusu. Teme i metričke forme.
5. Čitanje i analiza pesama.
6. Pozorište. Dve faze u Servantesovom dramskom radu.
7. Prva faza. Sačuvane drame. Los tratos de Argel. La destrucción de Numancia.
8. Čitanje i analiza odlom(a)ka.
9. Druga faza. Odnos prema Lopeu de Vegi i „novoj komediji". Ocho comedias y ocho entremeses nuevos.
10. Comedias.Čitanje i tumačenje odlom(a)ka iz odabrane komedije.
11. Međuigra u Servantesovom opusu. Čitanje odlom(a)ka.
12. Prevodi na srpski i recepcija u Srbiji/Jugoslaviji.


* Da bi položio ispit, student na svim pojedinačnim elementima ocene mora imati minimum 30% od ukupnog broja bodova (12 na predispitnom zadatku i 18 na ispitu). Domaći zadatak ispod tog praga ne može se ispravljati. Student koji nije ostvario sve predispitne obaveze nema pravo da polaže završni ispit. Student koji ne ispuni kriterijume za ispunjavanje predispitnih obaveza i ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.