UVOD U KONTRASTIVNU ANALIZU ŠPANSKOG I SRPSKOG JEZIKA


Šifra predmeta: 1415096
Status: IP
Broj bodova: 3
Godina studija: III/IV
Semestar: šesti ili osmi
Tip predmeta: TM


Profesorka: dr Anđelka Pejović, red. prof.


Cilj predmeta:

Uočavanje osnovnih razlika i sličnosti između morfoloških, leksičko-semantičkih i sintaksičkih kategorija u španskom i srpskom jeziku.


Sadržaj (opis) predmeta:
Pojam kontrastivne analize. Tertium comparationis i problema ekvivalencije. Analiza određenih morfosintaksičkih i leksičko-semantičkih fenomena u španskom jeziku i identifikacija njihovih ekvivalenata u srpskom jeziku (glagolska vremena, glagolski način, glagolski vid, upotreba i izostavljanje člana u španskom jeziku, upotreba zamenice seu španskom jeziku, položaj prideva i red reči, značenjski odnosi i leksička preciznost, itd).


Ishodi predmeta:

Opšti ishodi: sposobnost analize i sinteze; adekvatna usmena i pisana komunikacija; povećani nivo profesionalnosti.

Specifični ishodi: pravilno i koherentno izražavanje u španskom jeziku; viši stepen razumevanja i stručnosti u prevođenju sa srpskog na španski i španskog na srpski; sposobnost za samostalni istraživački rad.


Metode izvođenja nastave:
Interaktivna nastava, rad na književnim tekstovima, diskusije.


Način ocenjivanja:

Predispitne obaveze:

 • Učešće na času: 10%
 • Domaći zadaci: 20%
 • Seminarski rad: 30%

Završni ispit (pismeni): 40%


Literatura
:

 1. Đorđević, Radmila. 2002. Uvod u kontrastiranje jezika. Beograd: Filološki fakultet. (izbor)
 2. Söhrman, Ingmar. 2007. La lingüística contrastiva como herramienta para la enseñanza de lenguas. Madrid: Arco Libros. (izbor)
 3. Santos Gargallo, Isabel. 1993. Análisis contrastivo, análisis de errores e interlengua en el marco de la lingüística contrastiva. Madrid: Síntesis. (izbor)
 4. Stanković, Selena. 2009. „O pojmu i razvoju kontrastivne analize jezika”. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, XXXIX,65-77.
 5. Moreno, Concha. 2001. Temas de gramática. Madrid: SGEL. (izbor)
 6. Real Academia Española. 2010. Nueva gramática de la lengua española. Morfología, Sintaxis, vol. 1. Madrid: Espasa. (izbor)
 7. Mrazović, Pavica. 2009. Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci / Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. (izbor)
 8. Tanasić, Sreto. 2005. „Sintaksa glagola“. U Predrag Piper i dr. (ur.), Sintaksa savremenoga srpskog jezika. Beograd: Institut za srpski jezik SANU / Beogradska knjiga / Matica srpska, 345-476.
 9. Pejović, Anđelka. 2018. „O značenju i upotrebi imperfekta u španskom jeziku u odnosu na srpski“. U Jelena Petković i Vladimir Polomac (ur.), Srpski jezik: status, sistem, upotreba. Kragujevac, FILUM, 733-756.
 10. Zečević Krneta, Gorana. 2016. Upotreba određenog člana u španskom kao stranom jeziku na osnovu analize grešaka kod govornika srpskog jezika (neobjavljena doktorska disertacija). Univerzitet u Kragujevcu.

Odlomci iz odabranih romana.


Plan izvođenja nastave:

1. sedmica: Pojam kontrastivne analize. Šta se može kontrastirati? Ekvivalencija: tipovi.
2-3. sedmica: Jezička preciznost. Polisemija. Sinonimija. Paronimija. Model komponencijalne analize.
4-5. sedmica: Upotreba člana u španskom jeziku; izostavljanje člana.
6. sedmica: Upotreba zamenice se u španskom jeziku i njeni ekvivalenti u srpskom jeziku.
7-8. sedmica: Glagolski način, glagolska vremena i glagolski vid u španskom i srpskom jeziku. Upotreba prošlih vremena u španskom i srpskom jeziku.
9-10. sedmica: Neke upotrebe subjunktiva u španskom jeziku i njihovo iskazivanje u srpskom.
11. sedmica: Upotreba predloga u španskom jeziku (a, de, en, con, por, para) i njihovi ekvivalenti u srpskom; upotreba predloga uz glagole u španskom jeziku i njihovi ekvivalenti u srpskom.
12. sedmica: Položaj prideva u španskom jeziku. Red reči u španskom i srpskom jeziku.
13-14. sedmica: Predstavljanje radnih verzija seminarskih radova.