Naziv predmeta: Uvod u recepciju hispanoameričke književnosti 2
Šifra predmeta: 1415018
Struktura predmeta: Predavanja, vežbe (2 časa)
Studijsko područje: Hispanske književnosti
Status predmeta: Izborni predmet (IP)
Godina studija: Četvrta
Semestar: Sedmi
Broj ESPB: 3
Tip predmeta: AO


Nastavnik: dr Vesna Dickov, vanredna profesorka


Uslov
: Upisana četvrta godina


Ciljevi predmeta
: Studenti će razvijati sposobnost za samostalno istraživanje i rad, ovladati terminologijom i pojmovima neophodnim za dalje proučavanje recepcije hispanoameričke književnosti.


Sadržaj predmeta
: U okviru predmeta studenti se na predavanjima upoznaju sa sledećim pojmovima i temama: teorija recepcije, estetika recepcije, istorija književnosti, pojam čitaoca (publike, adresata), horizont ili vidokrug očekivanja, rekonstrukcija horizonta očekivanja, estetička distanca, delovanje književnih dela, inovacija ili modernitet, sinhronija, dijahronija, društvena funkcija književnosti.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanja, pretraživanje interneta i bibliotečkih kataloga, itd.), učenje uz pomoć kompjutera, itd.


Literatura
:

1. Hans Robert Jaus, ESTETIKA RECEPCIJE, Beograd, Nolit, 1978. (odlomci)
2. Rolan Bart, KNJIŽEVNOST, MITOLOGIJA, SEMIOLOGIJA, Beograd, Nolit, 1971. (odlomci)
3. Roman Ingarden, O SAZNANJU KNJIŽEVNOG UMETNIČKOG DELA, Beograd, Srpska književna zadruga, 1971. (odlomci)


Ocenjivanje
:

Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva – 75%): 5%
Aktivno učešće na času (u diskusijama i vežbama): 5%
Usmeno izlaganje (student će samostalno istražiti, obraditi i prezentovati na času jednu od zadatih tema): 20%
Seminarski rad: 20%
Završni ispit (Na kraju semestra polaže se pismeni ispit – test iz pređenog gradiva sa pitanjima u kojima se označava tačan odgovor, dopunjuje
tačan odgovor ili se odgovara na kratko teorijsko pitanje): 50%


Plan izvođenja nastave
:

1. Uvod – osnovne postavke Jausove estetike recepcije.
2. Recepcija savremene hispanoameričke književnosti 20. veka.
3. Recepcija modernističke hispanoameričke književnosti.
4, Recepcija postmodernističke hispanoameričke književnosti.
5. Recepcija avangardne hispanoameričke književnosti.
6. Recepcija postavangardne hispanoameričke književnosti.
7. Recepcija realističke hispanoameričke književnosti.
8. Recepcija nove hispanoameričke proze – roman.
9. Recepcija nove hispanoameričke proze – pripovetka.
10. Recepcija nove hispanoameričke proze – esej.
11. Recepcija hispanoameričkog "ženskog pisma".
12. Recepcija hispanoameričke književnosti s kraja 20. veka.