UVOD U RECEPCIJU HISPANOAMERIČKE KNJIŽEVNOSTI 1


Šifra predmeta: 1415017
Struktura predmeta: Predavanja, vežbe (2 časa)
Studijsko područje: Hispanske književnosti
Status predmeta: Izborni predmet (IP)
Godina studija: III/IV
Semestar: peti ili sedmi
Broj ESPB: 3
Tip predmeta: AO


Profesorka: dr Vesna Dickov, vanredna profesorka


Uslov
: Upisana četvrta godina


Ciljevi predmeta
: Studenti će razvijati sposobnost za samostalno istraživanje i rad, ovladati terminologijom i pojmovima neophodnim za dalje proučavanje recepcije hispanoameričke književnosti.


Sadržaj predmeta
: U okviru predmeta studenti se na predavanjima upoznaju sa sledećim pojmovima i temama: teorija recepcije, estetika recepcije, istorija književnosti, pojam čitaoca (publike, adresata), horizont ili vidokrug očekivanja, rekonstrukcija horizonta očekivanja, estetička distanca, delovanje književnih dela, inovacija ili modernitet, sinhronija, dijahronija, društvena funkcija književnosti.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanja, pretraživanje interneta i bibliotečkih kataloga, itd.), učenje uz pomoć kompjutera, itd.


Literatura
:

1. Hans Robert Jaus, ESTETIKA RECEPCIJE, Beograd, Nolit, 1978. (odlomci)
2. Zoran Konstantinović, TEORIJA RECEPCIJE, Beograd, Institut za književnost i umetnost, 1980. (odlomci)
3. Dušanka Maricki, TEORIJA RECEPCIJE U NAUCI O KNJIŽEVNOSTI, Beograd,Nolit, 1978. (odlomci)


Ocenjivanje
:

Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva – 75%): 5%
Aktivno učešće na času (u diskusijama i vežbama): 5%
Usmeno izlaganje (student će samostalno istražiti, obraditi i prezentovati na času jednu od zadatih tema): 20%
Seminarski rad: 20%
Završni ispit (Na kraju semestra polaže se pismeni ispit – test iz pređenog gradiva sa pitanjima u kojima se označava tačan odgovor, dopunjuje tačan odgovor ili se odgovara na kratko teorijsko pitanje): 50%


Plan izvođenja nastave
:

1. Kratak pregled prisustva hispanoameričke književnosti kod Srba. Najznačajniji pristupi nauci o književnosti. Uvod u osnovne književno-teorijske postavke estetike recepcije.
2. Tumačenje pojmova: teorija recepcije, estetika recepcije, istorija književnosti, čitalac – publika – adresat, horizont očekivanja.
3. Tumačenje pojmova: promena vidokruga očekivanja, objektivacija horizonta očekivanja, rekonstrukcija vidokruga očekivanja.
4. Tumačenje pojmova: estetička distanca, delovanje književnih tvorevina, inovacija ili modernitet.
5. Tumačenje pojmova: sinhronija, dijahronija, društvena funkcija književnosti.
6. Recepcija prehispanskih književnosti – poezija.
7. Recepcija prehispanskih književnosti – proza, tekstovi namenjeni scenskom izvođenju.
8. Recepcija renesansne hispanoameričke književnosti.
9. Recepcija barokne hispanoameričke književnosti.
10. Recepcija romantičarske hispanoameričke književnosti – poezija.
11. Recepcija romantičarske hispanoameričke književnosti – proza.