Studijski program: Jezik, književnost, kultura
Status predmeta: izborni
Šifra predmeta: 1415014
Struktura predmeta: 2 časa predavanja
Godina studija: II
Semestar: četvrti
Broj bodova: 3
Tip predmeta: AO


Profesor: dr Vladimir Karanović, docent


Uslov za polaganje završnog ispita: pozitivno ocenjene predispitne obaveze.
 
Ciljevi predmeta:
Sticanje znanja o nastanku i osnovnim odlikama pikarskog žanra preko tekstova iz najvažnijih pikarskih dela kroz vekove; opšti pregled žanrovskih odlika pikareske i realističkog književnog postupka. Student poznaje specifičnosti pikarskog žanra; razvija sposobnost da objasni odnose španske pikareske i prisustvo pikarskog žanra u drugim evropskim nacionalnim književnostima; argumentovano diskutuje o granicama pikarskog žanra; multidisciplinarnim pristupom analizira reprezentativne tekstove pikarskog žanra.

Sadržaj predmeta:
Pikarski žanr i pikarski roman. Nastanak i razvoj pikareske. Preteče pikarskog žanra u Španiji. Značaj realizma u nastanku i razvoju španskog pikarskog romana. Lasariljo sa Tormesa: prototip pikarskog romana i(li) renesansna erazmistička satira. Servantes i pikareska. Španski pikarski roman u prvoj polovini 17. veka. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache; Francisco de Quevedo, Historia de la vida del buscón. Drugi predstavnici. Ženska pikareska: Francisco López de Úbeda, La pícara Justina; Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, La hija de Celestina; Alonso de Castillo Solórzano, Teresa de Manzanares. Pikareska u drugim evropskim književnostima: Grimelshauzen, Simplicisimus; Lesaž, Povest Žila Blasa Santiljanca; Danijel Defo, Mol Flanders. Elementi pikarskog žanra u savremenom španskom romanu. Španski pikarski romani u srpskim prevodima.

Metodologija i oblici nastave:
Predavanja, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, itd.), tumačenje odabranih odlomaka, učenje uz pomoć kompjutera, itd.

Obavezna lektira:

  1. Život Lazarčića sa Tormesa, njegove zgode i nezgode, prevela sa starošpanskog jezika, pogovor, bibliografiju i beleške sačinila Jasna Stojanović, Lapis, Beograd, 1995. (Celo delo)
  2. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache (Odlomak)
  3. Fransisko de Kevedo, Životopis pustolova po imenu don Pablos, prevod sa španskog, predgovor i napomene Radivoje Konstantinović, Srpska književna zadruga, Beograd, 2003. (Celo delo)
  4. Alonso Heronimo de Salas Barbadiljo, Selestinina kći, prevod sa španskog, pogovor i beleške Vladimir Karanović, Partenon, Bibliotheca Hispania, Beograd, 2016. (Celo delo)

Preporučena literatura:

  • Antonio Rey Hazas. La novela picaresca, Madrid: Anaya, 1990.
  • Јелеазар М. Мелетински. „Пикарски роман", „Од пикарског до друштвено-свакидашњег романа" in: Увод у историјску поетику епа и романа, превела Радмила Мечанин, Београд: СКЗ, 2009. pp. 332-380.
  • Владимир Карановић. „Реализам у пикарским романима Guzmán de Alfarache Матеа Алемана и Historia de la vida del Buscón Франсиска де Кеведа“, in: Наслеђе, часопис за књижевност, језик, уметност и културу, Година VIII/Број 18, Крагујевац: ФИЛУМ, 2011. pp. 41-60.
  • Владимир Карановић. „Два лица шпанског пикарског романа: од еразмистичке сатире Ласариља са Тормеса до идеологије елитизма Животописа пустолова“, in: Бошковић, Драган и Николић, Часлав (ур.), Српски језик, књижевност, уметност (Зборник радова са VIII Међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, 25-26.10.2013), књига II, Сатир, сатира, сатирично, Крагујевац: ФИЛУМ, 2014. pp. 133-144.
  • Владимир Карановић. „Преиспитивање граница пикарског жанра и успон пикарки: Селестинина кћи Алонса Херонима де Салас Барбадиља“, in: Салас Барбадиљо, Алонсо Херонимо де, Селестинина кћи, превод са шпанског, поговор и белешке Владимир Карановић, Београд: Партенон, Bibliotheca Hispania, 2016. pp. 97‒118.
  • Јасна Стојановић. „Сервантесова формула пикареске“, in: Наслеђе, часопис за књижевност, језик, уметност и културу, Година VIII/Број 18, Крагујевац: ФИЛУМ, 2011. pp. 27-40.

Ocenjivanje:
Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva na vežbama – 75%)
Aktivno učešće na času (u diskusijama, debatama, vežbama itd.): 10 %
Predispitne aktivnosti: tumačenje odlomka – 30%
Završni ispit (Na kraju semestra polaže se pismeni završni ispit koji podrazumeva kratka pitanja u kojima se označava/dopunjuje tačan odgovor, prepoznaje obavezna lektira, ali i nekoliko kraćih pitanja koja zahtevaju detaljniji odgovor): 60%

NAPOMENA: Da bi položio ispit, student na predispitnim aktivnostima (tumačenje odlomka) mora imati minimum 30% od broja bodova, na završnom ispitu 51%, a na prisustvu na časovima procenat od 75% pohađanih časova u semestru. Student koji nije ostvario sve predispitne obaveze nema pravo da polaže završni ispit u tekućoj školskoj godini.


Plan izvođenja nastave
1. Uvodni čas. Predstavljanje plana rada i strukture predmeta.
2. Pikarski žanr i pikarski roman. Nastanak i razvoj pikareske. Preteče pikarskog žanra u Španiji. Značaj realizma u nastanku i razvoju španskog pikarskog romana.
3. Lasariljo sa Tormesa: pitanje autorstva; prototip pikarskog romana i(li) renesansna erazmistička satira?
4. Servantes i pikareska.
5. Španski pikarski roman u prvoj polovini 17. veka. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache: forma, struktura, originalnost, inovativnost, didaktičnost, moralistički elementi.
6. Francisco de Quevedo, Historia de la vida del buscón: pripovedanje, odnos prema liku protagoniste, specifičnost kevedovske pikareske, groteska i (anti)karnevalska atmosfera.
7. Tumačenje teksta.
8. Ženska pikareska: nastanak, razvoj, specifičnosti, tipologija likova pikarki.
9. Francisco López de Úbeda, La pícara Justina.
10. Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, La hija de Celestina.
11. Alonso de Castillo Solórzano, Teresa de Manzanares. Ostali predstavnici.
12. Pikareska u drugim evropskim književnostima: Grimelshauzen, Simplicisimus; Lesaž, Povest Žila Blasa Santiljanca; Danijel Defo, Mol Flanders itd.
13. Elementi pikarskog žanra u savremenom španskom romanu. Španski pikarski romani u srpskim prevodima.