HISPANOAMERIČKA KNJIŽEVNOST I FILM


Status predmeta: IP
Šifra predmeta: 1415085
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (1+1)
Godina studija: III/IV
Semestar: peti ili sedmi
Broj bodova: 3
Tip predmeta: NS


Profesorka: doc. dr Ksenija Vraneš


Uslov:
 Poznavanje španskog jezika u meri koja omogućava čitanje dela hispanoameričke književnosti XX veka u originalu, kao i gledanje filmova na španskom jeziku bez titla.


Cilj predmeta:
Studenti će se upoznati sa značaјnim delima hispanoameričke književnosti i njihovim ekranizaciјama u različitim nacionalnim kinematografiјama. Upoznaće se sa različitim procesima i pristupima preoblikovanju i prilagođavanju književnog teksta za drugu umetničku formu, kao i sa drugačiјim oblicima umetničkog izraza. Studenti će razviti veštinu kritičkog sagledavanja forme i sadržine umetničkih dela iz oblasti književnosti i kinematografiјe, kao i sposobnost da formulišu sopstvene vrednosne sudove o njima. Studenti će biti u stanju da prepoznaјu različite oblike adaptaciјe književnog dela, na njih primene stečena teoriјska znanja i diskutuјu o opravdanosti upotrebe određenog postupka u prilagođavanju književnog dela za drugi mediј.


Sadržaj predmeta:
 Adaptacije književnih dela. Filmski i književni diskurs. Upoznavanje sa stvaralaštvom H. L. Borhesa. Različita književna obrada jednog događaja: Hombre de la esquina rosada i Historia de Rosendo Juárez H. L. Borhesa. Adaptacija književnog diskursa u filmski. Doslovnost i odstupanja od književnog predloška. Hombre de la esquina rosada Rene Muhika. Analiza Arltovog romana El juguete rabioso. Poetika grupa Boedo i Martin Fijero. Nedostaci Arltovog teksta. Hronologija književnog i filmskog diskursa. Dinamika filmskog diskursa. Linearnost ili retrospektiva. El juguete rabioso Anibala di Salva i Hosea Marije Paulantonija. Kriminalistički žanr u egzistencijalističkoj književnosti. Zakonitosti i odstupanja od odlika žanra. El túnel Ernesta Sabata. Kriminalistički žanr na filmu. Očekivanja i realizacija. El túnel Leona Klimovskog. Adaptacija proznog (i poetskog) književnog dela za televizijski program. El Sur H. L. Borhesa i istoimeni Saurin film. Istorija i legenda u književnosti i na filmu. Vrednost istine i društveni kontekst. El tema del traidor y el héroe H. L. Borhesa i Strategia del ragno Bernarda Bertolučija. Pripovedanje u književnosti i na filmu. Perspektive, društvo i stvarnost. Las babas del diablo Hulija Kortasara i Blow-up Mikelanđela Antonionija. Adaptacija književnog teksta i inspiracija njime. Kritika društva u književnosti i na filmu. La autopista del sur Hulija Kortasara i Week-end Žan-Lik Godara. Poezija kao predložak za film. Prednosti i mane lirskog diskursa za filmsku adaptaciju. El lado oscuro del corazón Elisea Subjele i pesme Huana Helmana, Oliverija Hironda i Marija Benedetija.


Metodologija i oblici nastave:
 Tumačenje književnih tekstova uz paralelno tumačenje ostvarenja koјa predstavljaјu njihovu kinematografsku adaptaciјu. Vođenje diskusiјa o različitim tehnikama adaptaciјe, njihovoј opravdanosti i uspešnosti na konkretnim primerima.


Plan rada:

Jedinica

 

Književno delo

Film

1.

Uvodni čas: koncepcija i struktura kursa, predispitne obaveze. Tema adaptacije književnog dela. Filmski i književni diskurs.

 

 

2.

Tumačenje književnog dela. Upoznavanje sa stvaralaštvom H. L. Borhesa. Različita književna obrada jednog događaja.

Hombre de la esquina rosada, Historia de Rosendo Juárez, Jorge Luis Borges

 

3.

Adaptacija književnog diskursa u filmski. Doslovnost i odstupanja od književnog predloška.

 

Hombre de la esquina rosada, René Múgica

4.

Analiza Arltovog romana. Poetika grupa Boedo i Martin Fijero. Nedostaci Arltovog teksta.

El juguete rabioso, Roberto Arlt

 

5.

Hronologija književnog i filmskog diskursa. Dinamika filmskog diskursa. Linearnost ili retrospektiva.

 

El juguete rabioso, Aníbal di Salvo, José María Paulantonio

6.

Kriminalistički žanr u egzistencijalističkoj književnosti. Zakonitosti i odstupanja od odlika žanra.

El túnel, Ernesto Sabato

 

7.

Kriminalistički žanr na filmu. Očekivanja i realizacija.

 

El túnel, León Klimovsky

8.

Adaptacija proznog (i poetskog) književnog dela za televizijski program.

El Sur, Jorge Luis Borges

El Sur, Carlos Saura

9.

Istorija i legenda u književnosti i na filmu. Vrednost istine i društveni kontekst.

El tema del traidor y el héroe, Jorge Luis Borges

La strategia del ragno, Bernardo Bertolucci

10.

Pripovedanje u književnosti i na filmu. Perspektive, društvo i stvarnost.

Las babas del diablo, Julio Cortázar

Blow-up, Michelangelo Antonioni

11.

Adaptacija književnog teksta i inspiracija njime. Kritika društva u književnosti i na filmu.

La autopista del sur, Julio Cortázar

Week-end, Jean-Luc Godard

12.

Poezija kao predložak za film. Prednosti i mane lirskog diskursa za filmsku adaptaciju.

Poesía rioplatense (poemas de Oliverio Girondo, Mario Benedetti, Juan Gelman)

El lado oscuro del corazón, Eliseo Subiela

 

Književna dela i filmovi predviđeni programom:


Književna dela

Jorge Luis Borges Hombre de la esquina rosada, Historia de Rosendo Juárez, El Sur, El tema del traidor y el héroe
Roberto Arlt El juguete rabioso
Ernesto Sabato El túnel
Julio Cortázar Las babas del diablo, La autopista del Sur
Oliverio Girondo Espantapájaros al alcance de todos (poemas 1, 8, 18), Interlunio (fragmento), Comunión plenaria, Dicotomía incruenta
Mario Benedetti Rostro de vos, Corazón coraza, Táctica y estrategia, Me sirve no me sirve, No te salves
Juan Gelmán Costumbres, Poco se sabe, Sefiní


Filmovi

León Klimovsky El túnel (1952)
René Múgica Hombre de la esquina rosada (1962)
Michelangelo Antonioni Blow-up (1966)
Jean-Luc Godard Week-end (1967)
Roberto Bertolucci La strategia del ragno (1970)
Aníbal di Salvo, José María Paulantonio El juguete rabioso (1984)
Carlos Saura El Sur (1992)
Eliseo Subiela El lado oscuro del corazón (1992)


Ocenjivanje:
Prisustvo na času (procenat neophodnog prisustva: 75%)
Učešće u diskusijama: 15%
Prezentacija na zadatu temu: 15%
Završni ispit: 70%
Ukupno: 100%


NAPOMENA:
Da bi položio ispit, student na završnom ispitu mora ostvariti najmanje 50% od maksimalnog broja bodova, a na prisustvu na času procenat od najmanje 75% pohađanih časova u semestru. Student koji ne položi ispit u zakonom predviđenom broju ispitnih rokova, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Literatura:

  1. Dickov, Vesna. Hispanoamerička književnost: od postmodernizma do postbuma. Beograd: Filološki fakultet, 2016. Štampano.
  2. Oviedo, José Miguel. Historia de la Literatura Hispanoamericana. Tomo IV: De Borges al presente. Madrid: Alianza, 2007. Impreso.
  3. Stojanović, Dušan (prir.). Teorija filma. Beograd: Nolit, 1978. Štampano.
  4. Welsh, James M. “Introduction: Issues of Screen Adaptation: What Is Truth?”. The Literature/Film Reader: Issues of Adaptation. James M. Welsh and Peter Lev (editors). Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007. xiii-xxviii. Print.
  5. McFarlane, Brian. “Reading film and literature”. The Cambridge Companion to Literature on Screen. Deborah Cartmell and Imelda Whelehan (editors). Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 15-28. Print.