Naziv predmeta: HISPANOAMERIČKA KNJIŽEVNOST 1
Status predmeta: OP
Šifra predmeta: 1415445
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (1+1)
Godina studija: III
Semestar: Peti
Broj bodova: 3
Tip predmeta: NS


Profesorke
: prof. dr Vesna Dickov, doc. dr Ksenija Vraneš


Ciljevi predmeta: Studenti će se upoznati sa pojmom hispanoameričke književnosti i razvojem hispanoameričke književnosti u prvim vekovima njenog postojanja, od hronika do XIX veka. Student treba da vlada osnovnim teorijskim i istorijskim pojmovima i problemima koji se odnose na hispanoameričku književnost. Stiče sposobnost da analizira i kritički sagleda najznačajnije tekstove i autore hispanoameričke književnosti u doba kolonija. Sagledava istorijsku evoluciju hispanoameričke književnosti u istorijskim i društvenim kontekstima, stilovima i tendencijama.


Sadržaj predmeta: Pojam hispanoameričke književnosti. Opšte karakteristike. Pojam hronika. Prvi hroničari hispanoameričke književnosti: Kristofer Kolumbo, Ernan Kortes i Bernal Dijas del Kastiljo. Hroničari rođeni na tlu Amerike: Garsilaso de la Vega, Inka. Indijansko pitanje i fra Bartolome de las Kasas. Renesansa u hispanoameričkoj književnosti. Alonso de Ersilja i Sunjiga. Barok u hispanoameričkoj književnosti: Bernardo de Balbuena i Karlos de Siguensa i Gongora. Sor Huana Ines de la Krus. Prvi prozni tekstovi u doba kolonija i prvi hispanoamerički roman. Alonso Kario de la Vandera i Hose Hoakin Fernandes de Lisardi. Specifičnosti hispanoameričke pikareske. Začeci hispanoameričkog pozorišta. Huan Ruis de Alarkon. Kostumbrizam u hispanoameričkoj književnosti. Rikardo Palma i njegove tradicije. Neoklasicizam u hispanoameričkoj književnosti. Andres Beljo.


Metodologija i oblici nastave: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, itd.), tumačenje odabranih odlomaka, učenje uz pomoć računara, itd.


Obavezna lektira:
Proza

 1. Cristóbal Colón: Diario de a bordo del primer viaje. Carta a Luis de Santángel.
 2. Hernán Cortés: Cartas de Relación. Drugo pismo i još jedno po izboru.
 3. Bartolomé de las Casas: Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Odlomci.
 4. Bernal Díaz del Castillo: Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Poglavlja: Prólogo (El autor), XXXVI, XLII, XLIII, LII, LXXXI-LXXXIII, LXXXVII-XCII, XCVII, CVIII, CXIV, CXV, CXXII, CXXVI-CXXVIII, CLVI, CCIV-CCVII, CCX.
 5. Concolorcorvo (Alonso Carrió de la Vandera): El Lazarillo de los ciegos caminantes.
 6. José Joaquín Fernández de Lizardi: El Periquillo Sarniento. Odlomci.
 7. Ricardo Palma: Tradiciones Peruanas – pet tekstova po izboru.


Poezija i drama

 1. Alonso de Ercilla y Zúñiga: La Araucana (drugo pevanje).
 2. Sor Juana Inés de la Cruz: Primero sueño; Respuesta a Sor Filotea de la Cruz.
 3. Juan Ruiz de Alarcón: La verdad sospechosa.
 4. Andrés Bello: Silva a la agricultura de la zona tórrida.


Obavezna lektira može se naći na internet linkovima, a istovremeno je dostupna na platformi Moodle ovog predmeta, kao i u biblioteci Katedre za iberijske studije.


Preporučena literatura:

 1. Pavlović Samurović, Ljiljana. Leksikon hispanoameričke književnosti. Beograd: Savremena administracija, 1993.
 2. Bellini, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997.
 3. Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I. De los orígenes a la Emancipación. Madrid: Alianza,1995.
 4. Madrigal, Luis Iñigo. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I. Época Colonial. Madrid: Cátedra, 1992.
 5. Anderson Imbert, Enrique. Literatura hispanoamericana. Tomo I. La Colonia. Cien Años de la República. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1992.


Ocenjivanje:

Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva – 75%)
Predispitna aktivnost: 30%
Tumačenje teksta, prezentacije, seminarski rad, terminološka istraživanja, panel diskusije, portfolio, i sl.
Završni ispit: 70%
Pisani test koji obuhvata književnoistorijska i teorijska pitanja predviđena programom i obaveznu lektiru.
UKUPNO: 100%


NAPOMENA:
Student koji ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave:

 1. Pojam hispanoameričke književnosti. Dokumenti o otkriću i osvajanju Amerike. Diarios de a bordo Kristofera Kolumba.
 2. Cartas de relación Ernana Kortesa.
 3. Svedočanstvo učesnika u osvajanju. Historia verdadera de la conquista de Nueva España Bernala Dijasa del Kastilja.
 4. Negativni aspekti osvajanja: Brevísima relación de la destrucción de las Indias fra Bartolomea de las Kasasa. Hroničari rođeni na američkom tlu. Comentarios reales Garsilasa de la Vege Inke.
 5. Prvi prozni tekstovi u doba kolonija: Lazarillo de los ciegos caminantes Konkolorkorva tj. Alonsa Karija de la Vandere.
 6. Prvi hispanoamerički roman: El Periquillo Sarniento Hosea Hoakina Fernandesa de Lisardija.
 7. Tradicije kao posebna prozna podvrsta: Tradiciones peruanas Rikarda Palme.
 8. Renesansa u hispanoameričkoj književnosti. Alonso de Ersilja i Sunjiga. La Araucana.
 9. Barok u hispanoameričkoj književnosti. Bernardo de Balbuena. Karlos de Siguensa i Gongora.
 10. Sor Huana Ines de la Krus. Primero sueño; Respuesta a Sor Filotea de la Cruz.
 11. Huan Ruis de Alarkon. La verdad sospechosa.
 12. Neoklasicizam u hispanoameričkoj književnosti. Andres Beljo. Alocución a la poesía, Silva a la agricultura de la zona tórrida.