Naziv predmeta: HISPANOAMERIČKA KNJIŽEVNOST 2
Status predmeta: OP
Šifra predmeta: 1415446
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (1+1)
Godina studija: III
Semestar: Šesti
Broj bodova: 3
Tip predmeta: NS


Profesorka
: prof. dr Vesna Dickov
Asistentkinja: dr Ksenija Vraneš


Uslov: Odslušan predmet Hispanoamerička književnost 1.


Ciljevi predmeta: Studenti će se upoznati sa razvojem hispanoameričke književnosti u XVIII i XIX veku. Student treba da vlada osnovnim teorijskim i istorijskim pojmovima i problemima koji se odnose na hispanoameričku književnost. Stiče sposobnost da analizira i kritički sagleda najznačajnije tekstove i autore hispanoameričke književnosti XVIII i XIX veka. Sagledava istorijsku evoluciju hispanoameričke književnosti u istorijskim i društvenim kontekstima, stilovima i tendencijama.


Sadržaj predmeta: Hispanoamerički romantizam. Osnovne odlike i najznačajniji predstavnici. Hose Marija de Eredija. Esteban Ećeverija. Tema sukoba civilizacije i varvarstva. Domingo Faustino Sarmijento. Istorijski roman. Hose Marmol. Sentimentalni roman. Horhe Isaaks. Književnost o gaučima. Poezija gauča i specifične poetske vrste. Hose Ernandes. Hispanoamerički naturalizam. Federiko Gamboa. Negativni junak u romanima o banditima. Ignasio Manuel Altamirano. Indijanizam i indihenizam. Klorinda Mato de Turner. Alsides Argedas, Horhe Ikasa, Gregorio Lopes i Fuentes. Preteče modernizma u hispanoameričkoj književnosti. Hose Marti. Manuel Gutjeres Nahera. Hose Asunsion Silva. Hispanoamerički modernizam. Ruben Dario. Leopoldo Lugones, Hulio Erera i Rajsih, Giljermo Valensija, Amado Nervo. Hispanoamerički postmodernizam. Hose Santos Ćokano. Gabrijela Mistral. Enrike Gonsales Martines.


Metodologija i oblici nastave: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, itd.), tumačenje odabranih odlomaka, učenje uz pomoć računara, itd.


Obavezna lektira:
Proza

 1. Esteban Echeverría: El matadero.
 2. Domingo Faustino Sarmiento: Facundo.
 3. José Mármol: Amalia (odlomci).
 4. Jorge Isaacs: María.
 5. Ignacio Manuel Altamirano: El Zarco.
 6. Federico Gamboa: Santa.
 7. Clorinda Matto de Turner: Aves sin nido.
 8. Gregorio López y Fuentes: El indio ili Alcides Arguedas: Raza de bronce ili Jorge Icaza: Huasipungo.


Poezija

 1. José María de Heredia: En el Teocalli de Cholula.
 2. Esteban Echeverría: La cautiva.
 3. José Hernández: Martín Fierro.
 4. José Martí: Ismaelillo (Príncipe enano, Mi caballero), Versos libres (Poética, Mi poesía), Versos sencillos (I Yo soy un hombre sincero, IX La niña de Guatemala, XXXIX Cultivo una rosa blanca).
 5. José Asunción Silva: Una noche (Nocturno III).
 6. Manuel Gutiérrez Nájera: La duquesa Job.
 7. Rubén Darío: po pet pesama iz poetskih zbirki Azul, Prosas profanas, Cantos de vida y esperanza.
 8. Leopoldo Lugones: pesme po izboru.
 9. Julio Herrera y Reissig: pesme po izboru.
 10. Gabriela Mistral: Desolación.


Obavezna lektira može se naći na internet linkovima, a istovremeno je dostupna na platformi Moodle ovog predmeta, kao i u biblioteci Katedre za iberijske studije.


Preporučena literatura:

 1. Dickov, Vesna. Hispanoamerička književnost: od postmodernizma do postbuma. Beograd: Filološki fakultet, 2016.
 2. Pavlović Samurović, Ljiljana. Leksikon hispanoameričke književnosti. Beograd: Savremena administracija, 1993.
 3. Bellini, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997.
 4. Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo II. Del Romanticismo al Modernismo. Madrid: Alianza, 1995.
 5. Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo III. Postmodernismo, Vanguardia y Regionalismo. Madrid: Alianza, 2007.
 6. Madrigal, Luis Iñigo. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo II. Del Neocolonialismo al Modernismo. Madrid: Cátedra, 1992.
 7. Franco, Jean. Historia de la literatura hispanoamericana. A partir de la Independencia. Barcelona: Ariel, 1987.
 8. Anderson Imbert, Enrique. Literatura hispanoamericana II. Epoca contemporánea. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1964.


Ocenjivanje:
Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva – 75%)
Predispitna aktivnost: 30%
Tumačenje teksta, prezentacije, seminarski rad, terminološka istraživanja, panel diskusije, portfolio, i sl.
Završni ispit: 70%
Pisani test koji obuhvata književnoistorijska i teorijska pitanja predviđena programom i obaveznu lektiru.
UKUPNO: 100%        

NAPOMENA:
Student koji ne položi završni ispit u zakonom predviđenom broju ispitnih rokova, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave:

 1. Romantizam u hispanoameričkoj književnosti – opšte odlike: Esteban Ećeverija. El matadero. La cautiva. José María de Heredia: En el Teocalli de Cholula.
 2. Civilizacija protiv varvarstva: nove ideje protiv tradicije. Facundo Dominga Faustina Sarmijenta.
 3. Istorijski roman: Amalia Hosea Marmola. Sentimentalni roman: María Horhea Isaaksa.
 4. Naturalizam u hispanoameričkoj književnosti: Santa Federika Gamboe. Negativni junak u romanima o banditima: El Zarco Ignasija Manuela Altamirana.
 5. Indijansko pitanje i indihenistički roman. Poređenje indijanizma i indihenizma. Aves sin nido Klorinde Mato de Turner. Gregorio López y Fuentes: El indio. Alcides Arguedas: Raza de bronce. Jorge Icaza: Huasipungo.
 6. Književnost o gaučima – opšte odlike. Poezija gauča (pajadori, pajada, sjelito, vidalita, triste, milonga). Hose Ernandes. Martín Fierro.
 7. Premodernizam u hispanoameričkoj poeziji – opšte odlike. Hose Marti. Ismaelillo, Versos libres, Versos sencillos.
 8. Manuel Gutjeres Nahera. Hose Asunsion Silva.
 9. Modernizam u hispanoameričkoj književnosti – izvori i razvoj; opšte odlike. Ruben Dario. Azul, Prosas profanas, Cantos de vida y esperanza.
 10. Leopoldo Lugones. Hulio Erera i Rajsih.
 11. Giljermo Valensija. Amado Nervo.
 12. Hispanoamerički postmodernizam. Hose Santos Ćokano. Gabrijela Mistral. Enrike Gonsales Martines.