HISPANSKE KULTURE 1


Studijski program: Jezik, književnost, kultura
Status predmeta: izborni u osnovnom statusu; obavezan za profil Hispanista
Šifra predmeta: 1415111
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (2 časa)
Godina studija: I
Semestar: prvi
Broj bodova: 3
Tip predmeta: AO


Profesor: dr Vladimir Karanović, vanredni profesor
Saradnik: dr Željko Donić, asistent


Ciljevi kursa
: u toku kursa studenti će se upoznati sa planom rada, ciljevima, zadacima i nastavnim sredstvima; proveriti nivo znanja o hispanskim kulturama; naučiti da definišu termine španski jezik, hispanska kultura, civilizacija; naučiti da odrede mesto španske kulture i hispanske civilizacije u kontekstu evropske i svetske kulture; savladati programom predviđenu faktografiju iz oblasti španske umetnosti.

Metodologija i nastavna sredstva
: Diskusija, filmovi, polemike, prezentacije.


SADRŽAJ PREDMETA/PLAN IZVOĐENJA NASTAVE:

 1. Uvodni čas.
 2. Pojmovi: kultura, hispanski, hispanoamerički, lationamerički, iberijski; hispanska kultura i umetnost. Kultura na španskom govornom području.
 3. Umetnost na tlu Španije u praistoriji. Grčka, feničanska i keltiberska umetnost. Rimska Hispanija: slikarstvo, muzika, arhitektura, književnost. Romanizacija Iberijskog poluostrva- latinski jezik i rimska antička kultura. Vizigotska Hispanija: rana hrišćanska umetnost; slikarstvo, arhitektura, staro hispansko bogosluženje.
 4. Koreni hispanske kulture: srednjovekovna umetnost na tlu Španije. Mavarska civilizacija: Al-Andalus. Arapsko-andaluzijska arhitektura i muzika. Stil mudehar. Razvoj i dometi jevrejske kulture na tlu srednjovekovne Španije. Multikulturalnost i zajedničke umetničke forme. Projekcija filma Umetnost Španije: Umetnost Španije 1: Mavarski jug (Art of Spain 1: The Morish South)
 5. Španske hrišćanske kraljevine tokom srednjeg veka. Romanika i gotika. Gregorijansko pojanje. Trubadurska muzika i i narodno lirsko jednoglasje. Epski spevovi i ideologija rekonkiste.
 6. XV vek: vreme velikih istorijskih i kulturnih promena: otkriće Amerike, ujedinjenje Španije. Italijanski i flamanski uticaji na špansku umetnost. Predrenesansa u slikarstvu, književnosti, arhitekturi i muzici.
 7. Španija u vreme kolonijalnog širenja. Vreme Karla V i Filipa II. Siglos de oro. Renesansa. Veliki španski slikari, muzičari i književnici XVI veka.
 8. Uspon španske kulture u XVII veku. Barokna umetnost: Slikarstvo, književnost, arhitektura, muzika. Projekcija filma Umetnost Španije 2: Tamno srce (Art of Spain 2: The Dark Heart).
 9. Prosvetiteljstvo i neoklasicizam u muzici i književnosti. Francuski uticaji na špansku umetnost. Goja. Predromantizam.
 10. XIX vek: Romantizam, realizam, impresionizam i modernizam. Nacionalizam u muzici, književnosti i slikarstvu. Generacija 1898.
 11. Španska umetnost XX veka. Kultura i borba između liberalizma i konzervativizma. Centri španske umetnosti s početka XX veka: Barselona i Madrid. Rađanje kinematografije.
 12. Generacija 27. Velikani španskog slikarstva i muzike XX veka. Španski građanski rat i umetnost. Španska kultura u egzilu. Savremene tendencije u španskoj umetnosti. Savremena arhitektura.


Ocenjivanje:
1. Predispitna obaveza: Grupni rad (ukupno 40 poena):
a) Projekat – grupni rad (25 poena)
b) Projekat – grupni seminarski rad (15 poena)

2. Završni ispit (60 poena)

PREDISPITNE OBAVEZE:
Predispitna obaveza na predmetu Hispanske kulture 1 predstavlja grupni studentski rad koji se sastoji iz dva dela (a, b). Grupni rad realizuje se u grupama od 6 do 10 studenata. Jedan od ciljeva projekta je vežbanje timskog rada i postizanje što boljih zajedničkih rezultata.

 1. Projekat

Grupa studenata bira jednu od ponuđenih aktivnosti:
1. Film: studenti mogu snimiti i/ili montirati film na određenu temu iz oblasti hispanske kulture ili hispanistike;
2. Predstava-performans: studenti mogu napraviti predstavu na određenu hispanističku temu.
3. Neki drugi oblik grupnog rada vezanog za oblast španske kulture u dogovoru sa nastavnikom/saradnikom.


 1. Seminarski rad

Projekat grupe treba da bude predstavljen i u obliku pisanog seminarskog rada.
U radu su, pored samog rada koji prati jednu od izabranih aktivnosti (1, 2 ili 3), u zasebnim odeljcima obavezno objašnjeni:
– cilj projekta
– rezultati projekta
– problemi tokom izrade
– zaduženja svakog/e od učesnika/ca
– zaključak


Koraci pri izradi Projekta – grupnog studentskog rada:

 1. Formiranje grupe (na drugom ili trećem času).
 2. Izbor aktivnosti i teme na moodle platformi.
 3. Slanje formulara koji sadrži ime grupe, izabranu temu i imena učesnika u projektu (formular se nalazi na moodl platformi) na naznačenu adresu.
 4. Izradu projekta do datuma koji odredi predmetni nastavnik/saradnik.
 5. Predaju zadatka (preko moodle platforme).


ZAVRŠNI ISPIT

Pozitivna ocena na oba dela projekta (13 poena Projekat i 8 poena seminarski rad) uslov je za izlazak na završni ispit. Završni ispit organizuje se u ispitnim rokovima i nosi 60 poena. Minimum poena za polaganje završnog ispita je 31 poen.


PISANJE AKADEMSKIH (SEMINARSKIH, MASTER I DOKTORSKIH) RADOVA

PLAGIJATI U AKADEMSKIM RADOVIMA
1. Studenti su dužni da se tokom pisanja svih vrsta akademskih radova (seminarski radovi, domaći zadaci, završni radovi na master i/ili doktorskim studijama) pridržavaju načela akademske čestitosti i dobre akademske prakse navođenja korišćenih izvora. Izvori moraju biti naznačeni u fusnotama ili parentezama a na kraju rada obavezna je literatura koja obuhvata pomenute izvore, u skladu sa standardima i uputstvom za pisanje akademskih radova koje preporuči predmetni nastavnik ili saradnik Katedre za iberijske studije. U suprotnom, rad će biti negativno ocenjen zbog plagijata.
2. Studentski rad za koji predmetni nastavnik utvrdi da delimično ili u celini krši načela navođenja izvora i dobre akademske prakse smatraće se plagijatom, a protiv studenta biće pokrenut disciplinski postupak i primenjene kaznene mere u skladu sa Statutom Filološkog fakulteta i drugim zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije koji regulišu povredu autorskih prava i krivično delo prevare.


Literatura:

1. Dalibor Soldatić, Željko Donić, Svet hispanistike: Uvod u studije, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011, str. 244-280; 300-330.
2. R. Tamames y S. Quesada, Imágenes de España. Edelsa, 2001.
3. Marco Sebastián Quesada, Historia del Arte de España e Hispanoamerica, Madrid, Edelsa, 2005.
4. Alvares, Fe Baho i Hil Pećaroman, Hil, Istorija Španije, prevela sa španskog Biljana Bukvić. Beograd, Clio, 2003.