HISPANSKE KULTURE 2
Studijski program: Jezik, književnost, kultura
Status predmeta: izborni u osnovnom statusu; obavezan za profil Hispanista
Šifra predmeta: 1415112
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (2 časa)
Godina studija: I
Semestar: drugi
Broj bodova: 3
Tip predmeta: AO


Profesorka: dr Vesna Dickov, vanredna profesorka


Uslov:
 Položen ili odslušan predmet Hispanske kulture 1.


Ciljevi predmeta:
Studenti će razviti sposobnost za samostalno proučavanje hispanoameričke civilizacije, istraživanja iz ove oblasti, savladaće osnovnu terminologiju, kao i pojmove neophodne za sveobuhvatan pristup civilizacijama Hispanske Amerike.


Sadržaj predmeta:
  U okviru ovog predmeta studenti se na predavanjima upoznaju sa: geografskom stvarnošću Latinske Amerike, neodvojivom od njene istorije; raznolikošću naroda, jezika i religija na ovoj teritoriji; izvorima pretkolumbovskih kultura; stvaranjem i napretkom amerikanistike kao nauke; otkrićem, osvajanjem i kolonizacijom Novog sveta; borbom za nezavisnost i stvaranjem republika; biografijama nekih slavnih intelektualaca.


Metodologija i oblici nastave:
  Predavanja, vežbe, panel diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje interneta i bibliotečkih kataloga, itd.).


Literatura:

1. Silvia Izquierdo-Todorović, Introducción a la civilización latinoamericana. Uvod u latinoameričku civilizaciju. Beograd, Megatrend, 2005.
2. América Latina y el mundo contemporáneo. Latinska Amerika i savremeni svet. (Grupa autora). Beograd, Jugoslovensko udruženje latinoamerikanista,
Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1995.
3. América Latina en el siglo veinte. Latinska Amerika u dvadesetom veku.
(Grupa autora). Beograd, JULA, 1999.
4. Brazil. Pet vekova postojanja. Brasil – cinco séculos de existeñcia (1500-2000). (Grupa autora). Beograd, Jugoslovensko udruženje latino amerikanista,  2002.


Ocenjivanje:

Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva – 75 %): 5%
Aktivno učešće na času (u diskusijama, debatama, vežbama): 5%
Usmeno izlaganje (studenti će se grupno angažovati na istraživanju, obradi, pripremi i prezentaciji na času jedne od zadatih tema): 20%
Rad (napisan na osnovu urađene prezentacije): 20%
Završni ispit: 50 %
UKUPNO: 100%          


Plan izvođenja nastave:

Časovi:

1. Uvod u hispanoameričku civilizaciju. Geografski položaj. Stanovništvo. Jezici. Religija.
2. Prekolumbovska Amerika. Razne teorije o dolasku čoveka na ovaj kontinent. Amerikanistika kao nauka.
3. Mezoamerika. Definicija. Pripadajući narodi i kulture.
4. Civilizacija Maja. Poreklo, društveno uređenje, važni gradovi, nauka, umetnost, jezik i književnost, religija.
5. Civilizacija Asteka. Poreklo, legenda o belim bogovima, društveno-političko uređenje, religija, nauka, jezik, književnost.
6. Andska oblast. Preinkaičke kulture.
7. Civilizacija Inka. Poreklo, značajni gradovi, društveno-političko uređenje, poljoprivreda, saobraćajna mreža puteva, kipusi, religija, nauka, umetnost,
jezik, književnost.
8. Otkriće Amerike. Kristofor Kolumbo.
9. Osvajanje Amerike. Osvajanje Meksika, Osvajanje Perua. Druga osvajanja.
10. Kolonizacija. Društveno-politička organizacija kolonija. Političke i religiozne institucije u kolonijama. Vicekraljevstva.
11. Borba za nezavisnost. Istaknuti borci za slobodu kolonija.
12. Stvaranje republika. Kulturni život u hispanoameričkim zemljama. Značajni hispanoamerički intelektualci.