ŠPANSKA KNJIŽEVNOST 2

Studijski program: Jezik, književnost, kultura
Status predmeta: izborni u osnovnom statusu; obavezan za profil Hispanista
Šifra predmeta: 1415042
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (2+2)
Godina studija: I
Semestar: drugi
Broj bodova: 6
Tip predmeta: NS


Profesorka: dr Ksenija Vraneš, docentkinja
Saradnica: Maja Galović, doktorantkinja


Uslov za pohađanje predmeta:
Odslušan predmet Španska književnost 1.


Ciljevi predmeta
:
Studenti će se upoznati sa razvojem španske književnosti od epohe realizma do savremene književnosti, kao i sa pojmom hispanoameričke književnosti i njenim razvojem od hronika do kraja XX veka. Studenti bi trebalo da ovladaju osnovnim teorijskim i istorijskim pojmovima koji se odnose na špansku i hispanoameričku književnost. Studenti stiču znanja o osnovnim odlikama hispanskih književnosti kroz epohe i sposobnost da ih prepoznaju i analiziraju u konkretnom delu.


Sadržaj predmeta
:
Kratak pregled španske književnosti od epohe realizma do danas. Osobenosti realizma i naturalizma u španskoj književnosti. Generacija 1898.           Modernizam u Španiji. Odlike avangarde u španskoj Generaciji 1927. Posleratni i savremeni španski roman. Kratak pregled hispanoameričke književnosti. Pojam hispanoameričke književnosti. Dokumenti o otkriću i osvajanju. Hispanoamerička književnost u kolonijalno doba. Borbe za nezavisnost, romantizam i kostumbrizam u Hispanskoj Americi. Amerikanizam i panamerikanizam. Realizam i naturalizam u hispanoameričkoj književnosti. Dokumentarni i realistički roman. Modernizam u Hispanskoj Americi. Osobenosti avangarde u Hispanskoj Americi. Hispanoamerički novi roman. Književnost postbuma.


Metodologija i oblici nastave:

Predavanja, vežbe, diskusije, rad u grupama, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, itd.), tumačenje teksta.


Obavezna lektira:

 1. Migel de Unamuno – Magla
 2. Federiko Garsija Lorka – Ciganski romansero
 3. Luis Sernuda – poezija, izbor (Kada bi smeo da kaže, Gde bi prebivao zaborav, Oproštaj, Čovek i njegov demon u noći, Mrtvome pesniku, Zaljubljen, bludi)
 4. Kamilo Hose Sela – Paskual Duarte i njegovi zločini
 5. Bartolome de las Kasas – Kratak izveštaj o uništavanju Indija
 6. Esteban Ećeverija – Klanica
 7. Pablo Neruda – Dvadeset ljubavnih pesama i jedna očajna
 8. Gabrijel Garsija Markes – O ljubavi i drugim demonima
 9. Horhe Luis Borhes – Kratke priče, izbor (Alef, Besmrtnik, Zahir, Pokojnik, Druga smrt)
 10. Hulio Kortasar – Priče, izbor (Zaposednuta kuća, Progonitelj, Rukopis nađen u džepu, Dnevnik o priči, Tango povratka)
 11. Mario Vargas Ljosa – Jarčeva fešta


Preporučena literatura:

 1. Дицков, Весна. Хиспаноамеричка књижевност: од постмодернизма до постбума. Београд: Филолошки факултет, 2016. Штампано.
 2. Pavlović-Samurović, Ljiljana. Leksikon hispanoameričke književnosti. Beograd: Savremena administracija, 1993. Štampano.
 3. Prens, Huan Oktavio, i Mario Herardo Golobof. Istorija hispanoameričke književnosti. Prevela Marica Josimčević. Novi Sad: Matica srpska, 1982. Štampano.
 4. Karanović, Vladimir. Književnost španskog realizma. Beograd: Filološki fakultet, 2018.
 5. Bellini, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997. Impreso.
 6. Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. 4. T. Madrid: Alianza, 2007. Impreso.
 7. Pedraza Jiménez, Felipe B., y Milagros Rodríguez Cáceres (eds.). Las épocas de la literatura española. Barcelona: Ariel, 2007. Impreso.
 8. Alvar, Carlos, José-Carlos Mainer y Rosa Navarro. Breve historia de la literatura española. Madrid: Alianza, 2004. Impreso.
 9. Gullón, Ricardo. Diccionario de literatura española e hispanoamericana. 2.T. Madrid: Alianza Editorial, 1993. Impreso.
 10. Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit, 1986. Štampano.
 11. Тартаља, Иво. Теорија књижевности. Београд: Завод за уџбенике, 2008. Штампано.
 12. Estébanez Calderón, Demetrio. Diccionario de términos literarios. Madrid: Alianza, 1998. Impreso.


Ocenjivanje:

Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva: 75%)
Aktivnost na času: 10%
Prezentacije: 10%
Esej: 20%
Završni ispit: 60%
UKUPNO: 100%


NAPOMENA: Kako bi ostvario uslov za pristupanje polaganju završnog ispita student na eseju mora ostvariti najmanje 50% od maksimalnog broja bodova i na prisustvu časovima procenat od 75% pohađanih časova u semestru. Da bi položio ispit student na završnom ispitu mora ostvariti najmanje 50% od maksimalnog broja bodova. Student koji ne položi završni ispit u zakonom predviđenom broju ispitnih rokova, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz istog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave:

Predavanja
dr Ksenija Vraneš, docentkinja

 1. Upoznavanje sa programom predmeta i predispitnim obavezama. Uvodno predavanje.
 2. Osobenosti realizma i naturalizma u španskoj književnosti.
 3. Generacija 1898. Modernizam u Španiji.
 4. Odlike avangarde u španskoj Generaciji 1927.
 5. Posleratni i savremeni španski roman.
 6. Pojam hispanoameričke književnosti. Dokumenti o otkriću i osvajanju.
 7. Hispanoamerička književnost u kolonijalno doba.
 8. Borbe za nezavisnost, romantizam i kostumbrizam u Hispanskoj Americi. Amerikanizam i panamerikanizam.
 9. Realizam i naturalizam u hispanoameričkoj književnosti. Dokumentarni i realistički roman.
 10. Modernizam u Hispanskoj Americi.
 11. Osobenosti avangarde u Hispanskoj Americi.
 12. Hispanoamerički novi roman. Književnost postbuma.
 13. Diskusija o pređenom gradivu.


Vežbe
Maja Galović, doktorantkinja

 1. Upoznavanje sa silabusom i obavezama studenata.
 2. Migel de Unamuno – Magla, tumačenje odlomka.
 3. Federiko Garsija Lorka i Luis Sernuda – Romansa mesečarka, Kada bi smeo da kaže, Gde bi prebivao zaborav, Oproštaj, analiza pesama.
 4. Kamilo Hose Sela – Paskual Duarte i njegovi zločini, tumačenje odlomka.
 5. Bartolome de las Kasas – Kratak izveštaj o uništavanju Indija, tumačenje odlomka.
 6. Esteban Ećeverija – Klanica, tumačenje odlomka.
 7. Pablo Neruda – Dvadeset ljubavnih pesama i jedna očajna, analiza pesama (XIV, XV, XX).
 8. Gabrijel Garsija Markes, O ljubavi i drugim demonima, tumačenje odlomka.
 9. Horhe Luis Borhes – Alef i Zahir, tumačenje priča.
 10. Hulio Kortasar – Zaposednuta kuća i Progonitelj, tumačenje priča.
 11. Mario Vargas Ljosa – Jarčeva fešta, tumačenje odlomka.
 12. Izrada eseja.