Naziv predmeta: Interdisciplinarnost u istraživanju odnosa jezika i društva 1
Šifra predmeta:
Status: IP
Broj kredita: 9
Godina studija: VI ili VII
Trajanje: jedan semestar (zimski)
Nastavnik: dr Jelena Filipović
E-mail: jelenafbgd@gmail.com
(U polju subject poruke obavezno navesti ime i prezime, naziv predmeta i temu poruke!!!)


Sadržaj predmeta

U okviru ovog predmeta jezik sagledavamo kao varijabilan sistem čija uloga, funkcije i vrednovanje zavise od niza socijalnih, političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih ekstra-lingvističkih faktora koji određuju njegov status, značaj i moć unutar određene zajednice (jezičke, kulturne, etničke, političke, itd.). Naše osnovno polazište u analizi interakcije društva i jezika predstavljaju postulati kritičke sociolingvistike, koja svoje teorijsko utemeljenje i metodološke postupke formira u komunikaciji sa drugim srodnim disciplinama: kritičkom analizom diskursa, kulturnom i kognitivnom antropologijom, teorijom jezičke politike i planiranja, sociologijom kulture, itd.  


Cilj predmeta

Razvijanje kritičkog pristupa i metodološkog aparatusa za kritičku sociolingvističku analizu.


Kompetencije

Teorijska znanja i metodološke kompetencije koji studentima omogućavaju samostalan rad na istraživanju različitih aspekata odnosa jezika i društva.


Predispitne obaveze i konačna ocena
„Motivacioni“ esej: 10%
Kritički komentar odabranih članaka u paru ili manjoj grupi uz pripremu tema  i pitanja za diskusiju na času: 35%
Komentarisana bibliografija na određenu temu po izboru i u dogovoru sa profesorkom: 55%
Ukupno: 100%


Uslov

Ostvaren obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim (master) studijama ili položeni određeni ispiti za upis na doktorske studije. Položen predmet Sociolingvistika na osnovnim studijama ili predmet Metode istraživanja u sociolingvistici na Master studijama ili dogovor sa profesorkom.


Obavezna  literatura

Filipović, Jelena. 2009. Moć reči: Ogledi iz kritičke sociolingvistike. Beograd: Zadužbina Andrejević. (Može se nabaviti kod izdavača).
Meyerhoff, Miriam. 2006. Introducing sociolinguistics. London and New York: Routledge. (Može se nabaviti u obliku fotokopija u fotokopirnici „Mladost“ u Vasinoj ulici).


Literatura za kritičke prikaze
se sastoji od devet grupa članaka organizovanih prema oblastima kojima se bave: 1. sociolingvistka – istraživačke perspektive i metodologija sociolingvističkih istraživanja.; 2. jezik, kultura i kognicija; 3. jezik, viđenje sveta i jezičke ideologije; 4. kritička analiza diskursa 5. jezik i rod; 6 jezička politika, globalizacija i imperijalizam, jezička prava i prava manjinskih zajednica;. 7. jezičke obrazovne politike u Evropi, engleski kao lingva franka u Evropi; 8. jezički kontakti, jezik i etnicitet, zamena jezika, održavanje i revitalizacija jezika; i 9. antropološka i sociolingvistička analiza književnog teksta i teorija performansa. Kompletna literatura biće predata studentima u elektronskom formatu na CD-u.


„Motivacioni“ esej
od 500 do 800 reči treba da sadrži osnovne smernice akademskih interesovanja studentkinja i studenata na predmetu i predaje se u drugoj  nedelji semestra.


Kritički prikaz članaka
priprema se u paru ili manjoj grupi, i treba da predstavlja kritičku sintezu sadržaja članaka iz jedne od gore navedene oblasti koji se nalaze na CD-u. Svaki par ili grupa obavezni su da pripreme usmenu prezentaciju od 20-ak minuta o oblasti kojom se bave i da vode diskusiju na zadatu temu tokom časa. Raspored prezentacija napravićemo u toku treće nedelje semestra. Na dan usmene prezentacije, obavezno je predati sinopsis kritičkog prikaza u elektronskom formatu koji će biti dostupan svim studentima u grupi, odnosno poslati elektronsku poruku sa prilogom svim koleginicama i kolegama iz grupe.


Važno uputstvo:
S obzirom na činjenicu da kompletna literatura na CD-u sadrži oko 100 članaka, od vas se ne očekuje da detaljno obradite i tokom kursa pažljivo pročitate svaki od njih. Ovaj CD treba da vam posluži kao koristan izvor bibliografskih podataka o oblastima kojima se bavimo za vaša sadašnja i buduća samostalna istraživanja.


Komentarisana bibliografija:
treba da sadrži 10-15 strana individualnog istraživanja literature na temu po izboru i u dogovoru sa profesorkom (jednu od tema ili pod-tema o kojima na času razgovaramo) Komentarisana bibliografija se piše prema uputstvima za akademsko pisanje (koje se može pronaći na sajtu Katedre za iberijske studije, pod linkom „seminarski radovi“. Tražite i „skinite“ uputstva za pisanje seminarskih radova iz španskog jezika!).