Naziv predmeta: Metodička praksa: hospitovanje
Šifra predmeta: 0950002
Status: IP
Broj kredita: 12 (6 PPM kredita)
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Profesorke: dr Jelena Filipović, Ivana Georgijev


Opis predmeta:

U okviru ovog predmeta studentkinjama i studentima omogućava se da se obuče i pripreme za budući posao nastavnice/nastavnika španskog jezika u osnovnim ili srednjim školama. Prisustvovaće nastavi u školi po izboru tokom 16 časova, od kojih će poslednji čas održati samostalno. Pored toga, tokom prolećnog semestra imaće priliku da kroz individualne i grupne konsultacije sa koordinatorkom prakse, predmetnom profesorkom, kao i sa profesorkama i profesorima španskog jezika iz škola u kojima hospituju nauče kako najbolje organizovati i planirati nastavu na godišnjem i mesečnom nivou, kao i za svaki pojedinačni čas; biće upućeni u dodatne obaveze nastavnika u školi (pisanje planova, popunjavanje dnevnika rada i ostale pedagoške dokumentacije); dobiće informacije i praktična uputstva o organizovanju dodatne i dopunske nastave i pripremi učenika za takmičenje iz španskog jezika.


Na kraju semestra studentkinje i studenti predaju dnevnik metodičke prakse koji se prema unapred određenim uputstvima mora voditi tokom čitavog procesa pohađanja ovog predmeta.


Važno je istaći da će tokom metodičke prakse studentkinje i studenti steći svoja prva iskustva o radu sa velikim brojem mladih osoba u jednom odeljenju (što je jedan od zadatih uslova našeg formalnog obrazovanja), o strategijama koje nastavnica/nastavnik mora primenjivati kako bi adekvatno pristupili svakoj mladoj osobi u datom odeljenju, kao i odnosu između uzrasta, kognitivnog razvoja ličnih i grupnih interesovanja učenica i učenika i gradiva koje se obrađuje prema nastavnom programu i planu. Studentkinje i studenti će se naći u situaciji da kritički sagledavaju planove i programe za određeni razred, udžbenike u upotrebi, rad nastavnica i nastavnika čije časove pohađaju, odnosno da porede svoja dosadašnja znanja iz oblasti didaktike stranih jezika sa realnom situacijom u učionici i da dođu do vlastitih pretpostavki i zaključaka o nastavnom procesu.


Raspodela ocene:

Redovno prisustvo na časovima u školama: 10%
Priprema i održavanje samostalnog časa: 30%
Dnevnik metodičke prakse: 60%
Ukupno: 100%


Bodovna skala:

Ocena

Značenje ocene

Broj poena

10

odlična/odličan

91-100

9

odlična/odličan

81-90

8

vrlo dobra/vrlo dobar

71-80

7

dobra/dobar

61-70

6

dovoljna/dovoljan

51-60

(5)

nije položila/nije položio

do 50