Naziv predmeta: Prevođenje španske književnosti Zlatnog doba
Šifra predmeta: 0915506
Status: IP
Broj kredita: 6
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Nastavnik: dr Jasna Stojanović, vanr. prof.


Uslov za pohađanje predmeta
: upisane master studije.


Sadržaj (opis) predmeta
:
Uvežbavanje procesa koji podrazumeva prevođenje sa klasičnog španskog na srpski jezik i koji se odvija u više koraka. Prvi korak: razumevanje teksta i njegovo poređenje sa savremenom normom španskog jezika, uz uočavanje različitosti i specifičnosti. Drugi korak: pretakanje teksta na srpski, uz odabir odgovarajućih reči, izraza i struktura i rešavanje mnogih dilema i konkretnih pitanja (prevoditi na savremeni srpski jezik ili na arhaičnu varijantu?). Rad na odabranim tekstovima autoritarnih pisaca Zlatnog doba.


Cilj predmeta/kursa
:
Upoznavanje sa obeležjima španskog jezika XVI i XVII veka (español áureo) na primeru književnih tekstova najvećih pisaca toga doba (proza, drama, stih). Upoznavanje sa teorijskim stavovima o književnom prevođenju; razrada praktičnih postavki i metoda za izradu prevoda književnih dela španskog Zlatnog doba na srpski jezik; uočavanje i definisanje specifičnosti i poteškoća tokom prevođenja tekstova iz XVI i XVII veka. Izrada bibliografije španske književnosti Zlatnog doba na srpskom jeziku. Analiza i kritika postojećih prevoda; izrada novih prevoda; redaktura postojećih.


Metodologija i oblici nastave
:
Metologija će biti teorijska i praktična. Prethodna znanja i kompetencije iz oblasti španske književnosti XVI i XVII veka, kao i stečena teorijska znanja i veštine prevođenja, biće dopunjeni praktičnim vežbanjem na konkretnim tekstovima. Prevođenje književnih dela (odlomaka) sa španskog na srpski, analiza i kritika postojećih prevoda, kritičko poređenje i vrednovanje postojećih prevoda, ekspozei i rasprave.
Grupni i/ili samostalan rad.


PLAN IZVOĐENJA NASTAVE (KALENDAR ČASOVA)

Nastavna nedelja

Plan predavanja i evaluacije

1.

Upoznavanje sa materijom i načinom rada. Priručnici o prevođenju, rečnici za književno prevođenje s klasičnog španskog.

2.

Prevođenje odlomaka iz dramskog dela XVI veka. Nepoznati – neprevedeni tekstovi. Lope de Rueda, Las aceitunas. La generosa paliza, etc.

3.

Prevođenje odlom(a)ka iz proznog dela XVI veka. Nepoznati tekstovi.

4.

Prevođenje odlomaka iz dramskog dela XVII veka. Nepoznati tekstovi.

5.

Prevođenje odlomaka iz proznog dela XVII veka. Nepoznati tekstovi.

6.

Analiza, poređenje i vrednovanje tri srpska prevoda Don Kihota.

7.

Redaktura prevoda nekih Servantesovih Uzornih novela na srpski.

8.

Analiza i vrednovanje srpskih prevoda Lopeovih komada Fuenteovehuna, La dama boba, La discreta enamorada  na primeru više odlomaka

OCENJIVANJE.
OCENA SE FORMIRA NA OSNOVU SLEDEĆIH ELEMENATA:

1. Prisustvo na nastavi: 5% od ukupne ocene.
2. Aktivnost na času: 5%.
3. Domaći zadatak (prevod teksta, prevodilačka kritika teksta, redaktura prevoda, sastav na zadatu temu vezanu za gradivo, prikaz / prevod članka – poglavlja iz knjige, izrada bibliografije i sl.): 30%.
4. Ispit: izrada prevoda sa nepoznatog teksta na klasičnom španskom, ne dužeg od jedne kompjuterski složene stranice (font 12; redova na strani 30), uz rečnik, u trajanju od 1,5 sata: 60%.


LITERATURA O PREVOĐENJU
:

García Yebra, Valentín, En torno a la traducción. Madrid, Gredos, 1988.
García Yebra, Valentín, Teoría y práctica de la traducción. Gredos, Madrid, 1997.
Newmark, Peter, Manual de traducción. Madrid, Cátedra, 1995.
Rajić, Ljubiša (priređivač), Teorija i poetika prevođenja. Beograd, Prosveta, 1981.
Sibinović, Miodrag, Original i prevod. Uvod u istoriju i teoriju prevođenja. Beograd, Privredma štampa, 1979.
Sibinović, Miodrag, Novi život originala. Beograd. Prosveta, Altera, Unsps, 2009.
Hlebec, Boris, Opšta načela prevođenja. Beograd, Beogradska knjiga, 2009.
BITRA – Bibliografía de Interpretación y Traducción
https://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=fr


PRIRUČNICI
:

Rečnici:

Jednojezični:

Moliner, María, Diccionario de uso del español. Madrid, Gredos, 1998, 2 vols.
RAE, Diccionario de la RAE. Madrid, Espasa-Calpe, 1992, 2 vols.

Dvojezični:

Bernard Sesé, Vocabulaire de la langue espagnole classique. Paris, Sedes, 1975.
Vinja, Vojmir, Španjolsko-hrvatski ili srpski riječnik. Zagreb, Školska knjiga, 1985.
Englesko-španski i obratno
Francusko-španski i obratno
Italijansko-španski i obratno
Rusko-španski i obratno


O prevođenju španskih dela Zlatnog doba na srpski
:

Janićijević, Jovan, „Don Kihot srpskog prevodilaštva“. Prevodilac, 3-4, 2005, pp. 48-60.
Mančić, Aleksandra, Vetrenjače na jezik. Beograd, Rad, 2005.
Samurović-Pavlović, Ljiljana, „O prevođenju Servantesovih dela na jugoslovenskom prostoru“. In Knjiga o Servantesu. Beograd, Naučna, 2002, pp. 185-211.
Samurović-Pavlović, Ljiljana,”„Ocene Daničarevog prevoda Don Kihota na srpskom i hrvatskom jezičkom području“. In idem, pp. 212-224.
Stojanović, Jasna, Servantes u srpskoj književnosti. Beograd, ZUNS, 2005.
Stojanović, Jasna, "Hajim Davičo, traductor y crítico de Cervantes en las letras serbias". Anales Cervantinos, XXXV, 1999, pp. 501-510.
Stojanović, Jasna, "´La española inglesa’, primera novela cervantina vertida al serbio (1885)". Peregrinamente peregrinos. Actas del V Congreso de la Asociación de Cervantistas. Madrid, 2004, pp. 1747-1756.
Stojanović, Jasna, „Servantesove Uzorne novele u prevodu Hajima Alkalaja“. Philologia, 3, 2005, pp. 219-226.
Stojanović, Jasna, „San kao java (povodom prevoda Kevedovih Snova)“. Beogradski književni časopis, 5, 2006, pp. 206-209.
Stojanović, Jasna, "Génesis y significado de la primera traducción serbia del Quijote". Cervantes, 26, 2006, pp. 57-72.
Stojanović, Jasna, „O Daničarevom prevodu Don Kihota“. Bibliotekar, 3-4, 2007, pp. 141-155.
Stojanović, Jasna, „Servantesove novele u srpskom prevodu“. Nasleđe, 13, 2009, pp. 95-104.