Naziv predmeta: Specijalne teme iz primenjene lingvistike
Šifra predmeta: 0915501
Status: IP
Broj kredita: 6 (PPM)
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Nastavnik: dr Jelena Filipović
E-mail: jelenafbgd@gmail.com
(U polju subject poruke obavezno navesti ime i prezime, naziv predmeta i temu poruke!!!)


Sadržaj predmeta

U okviru ovog predmeta bavićemo se određenim temama iz oblasti primenjene lingvistike iz teorijske perspektive (jezičke veštine, istraživanja u oblasti učenja L2, istraživanja u oblasti nastave L2, jezičke obrazovne politike). U isto vreme teorijska znanja primenićemo u procesu pripreme nacrta Evropskog jezičkog portfolija za filološke studije hispanistike, u okviru šireg projekta koji se sprovodi na Filološkom fakultetu.


Cilj predmeta

Razvijanje teorijskih znanja i metodološkog aparatusa za primenu postulata primenjene lingvistike u nastavnoj praksi i obrazovnoj dokumentaciji.


Kompetencije

Teorijska znanja i metodološke kompetencije koji studentima omogućavaju samostalan nastavni rad i rad na formiranju i evaluaciji dokumenata u okviru obrazovne jezičke politike.


Predispitne obaveze i konačna ocena
Kritički prikaz odabrane literature u paru ili manjoj grupi sa pripremom tema za diskusiju na času: 35%
Rad na EJP: 65%
Ukupno: 100%


Uslov

Ostvaren obim studija od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. Položeni predmeti Metode u nastavi stranih jezika i Savremena nastava stranih jezika na osnovnim studijama ili dogovor sa profesorkom.


Obavezna  literatura

Filipović, Jelena. 2009. Jezička politika i jezička obrazovna politika. U: Moć reči: Ogledi iz kritičke sociolingvistike. Beograd: Zadužbina Andrejević. (Može se nabaviti kod izdavača), str. 54-73.
Concejo de Europa. 2002. Marco de Referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. Madrid: Instituto Cervantes.
Council of Europe. 2001. Common European Framework for Languages: learning, teaching assessment. Cambridge University Press.
Kaplan, Robert B. 2002. The Oxford Handbook of Applied Linguistics. Oxford: Oxford UP, pp. 3-72;87-244; 391-428.
Različite verzije EJP-a koje su dostupne u e-formatu.


Kritički prikaz tekstova
priprema se u paru ili manjoj grupi, i treba da predstavlja kritičku sintezu sadržaja tekstova. Svaki par ili grupa obavezni su da pripreme usmenu prezentaciju od 20-ak minuta o oblasti kojom se bave, da pripreme do 5 tema ili pitanja za diskusiju na času i da vode diskusiju na zadatu temu tokom časa. Raspored prezentacija napravićemo u toku druge nedelje semestra. Na dan usmene prezentacije, obavezno je predati sinopsis kritičkog prikaza u elektronskom formatu koji će biti dostupan svim studentima u grupi, odnosno poslati elektronsku poruku sa prilogom svim koleginicama i kolegama iz grupe.


Rad na EJP za filološke studije:
u manjim grupama radićemo na izradi deskriptora za određene nivoe EJP-a za filološke studije. Svaka grupa biće obavezna da uradi nacrt deskriptorima sa didaktičko-metodičkim komentarima za jednu oblast u okviru jedne godine učenja (na primer, 1 godina, predmeti iz jezika i lingvistike, ili 2 godina, predmeti iz književnosti i kulture). Da bi deskriptori bili funkcionalni i svrsishodni, neophodna je saradnja među grupama i ukrštanje obrazovnih sadržaja!!!


NAPOMENA:
U svim tekstovima (portfolio, kritički prikaz, seminarski rad) studentkinje i studenti moraju navesti izvore koje citiraju (autora, godinu izdanja, naslov dela, mesto izdanja, izdavačku kuću i stranice sa kojih je citat preuzet) na način koji propisuje Priručnik iz akademskog pisanja, naveden u listi referenci za predmet. U suprotnom, radovi će se tretirati kao plagijati. Plagijat je naučno, umetničko ili drugo delo nastalo neetičnim i nezakonitim delimičnim ili potpunim prisvajanjem tuđe autorske svojine bez navođenja izvora. Izvor koji se citira mogu biti kako objavljena dela (knjige, časopisi, novine, veb prezentacije, filmovi, fotografije, slike, udžbenici, elektronski korpusi i slično), tako i neobjavljena dela (predavanja, beleške, hendaouti, govori, radovi drugih studentkinja i studenata ili trećih lica i slično). Radovi-plagijati boduju se sa 0 poena. 


SILABUS

Primenjena lingvistika – istorijski razvoj i metodologije istraživanja

Kritički prikaz članaka „Čitanje“ i „Slušanje – pitanje nivoa“

Usvajanje drugog jezika iz perspektive formalne lingvistike

Kritički prikaz članaka „Varijacionistička perspektiva usvajanja drugog jezika“ – Dennis R. Preston i „Socijalna psiholingvistička perspektiva usvajanja drugog jezika“ – Robert C. Gardner

Kritički prikaz članka „Čitanje i pisanje na stranom jeziku“

Kritički prikaz „Globalno, lokalno, glokalno“

Interaktivna i pragmatička perspektiva u istraživanju usvajanja L2