Naziv predmeta: Specijalne teme iz sociolingvistike
Šifra predmeta: 0915502
Status: IP
Broj kredita: 6 (PPM)
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Nastavnik: dr Jelena Filipović
Kabinet: 521 u novoj zgradi
E-mail: jelenafbgd@gmail.com
(U polju subject poruke obavezno navesti ime i prezime, naziv predmeta i temu poruke!!!)


Sadržaj predmeta

U okviru ovog predmeta bavićemo se određenim temama iz kritičke sociolingvistike i primenjene lingvistike u oblasti jezičke i jezičke obrazovne politike, u vezi sa poimanjem, značajem i ulogom jezika unutar društvenih zajednica, pre svega sa stanovišta reinterpretacije koncepata „većinskih, zvaničnih“ i „manjinskih, regionalnih“ jezika na teritoriji Evropskog kontinenta, kao i ulogom i pozicijom engleskog jezika kao „globalne lingua franca“.


Cilj predmeta

Razvijanje kritičkog pristupa i metodološkog aparatusa za kritičku sociolingvističku analizu.


Kompetencije

Teorijska znanja i metodološke kompetencije koji studentima omogućavaju samostalan rad na istraživanju i analizi jezičke i jezičke obrazovne politike u Evropi i u svetu.


Predispitne obaveze i konačna ocena

Kritički prikaz odabrane literature u paru ili manjoj grupi sa pripremom tema za diskusiju na času: 35%
Apstrakt za završni rad: 10%
Završni rad: 55%
Ukupno: 100%


Uslov

Ostvaren obim studija od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. Položen predmet Sociolingvistika na osnovnim studijama ili dogovor sa profesorkom.


Obavezna  literatura

Filipović, Jelena. 2009. Moć reči: Ogledi iz kritičke sociolingvistike. Beograd: Zadužbina Andrejević. (Može se nabaviti kod izdavača).
Blommaert, Jan. 2010.TheSociolinguisticsofglobalization. Cambridge: Cambridge UP.
Hogan Brun, Gabrielle & Stefan Wolff (eds.). 2010 (1st ed. 2003). Minority languages in Europe. Frameworks, status, prospects. Palgrave Macmillan Publishers.
Hyland Eriksen, Thomas. 2001. Small places, large issues. London, New York: Pluto Press, pp. 260-311.


Apstrakt
do 500 reči (sa ključnim rečima, do 10), u skladu sa principima akademskog pisanja ovakve vrste teksta. Predaje se u četvrtoj nedelji semestra.


Kritički prikaz tekstova:
priprema se u paru ili manjoj grupi, i treba da predstavlja kritičku sintezu sadržaja tekstova. Svaki par ili grupa obavezni su da pripreme usmenu prezentaciju od 20-ak minuta o oblasti kojom se bave, da pripreme do 5 tema ili pitanja za diskusiju na času i da vode diskusiju na zadatu temu tokom časa. Raspored prezentacija napravićemo u toku druge nedelje semestra. Na dan usmene prezentacije, obavezno je predati sinopsis kritičkog prikaza u elektronskom formatu koji će biti dostupan svim studentima u grupi, odnosno poslati elektronsku poruku sa prilogom svim koleginicama i kolegama iz grupe.


Završni rad
treba da sadrži 10-15 strana individualnog istraživanja (bilo na terenu bilo teorijskog tipa). Rad se piše prema uputstvima za akademsko pisanje (koje se može pronaći na sajtu Katedre za iberijske studije, pod linkom „seminarski radovi“. Tražite i „skinite“ uputstva za pisanje seminarskih radova iz španskog jezika!) Temu rada predlažete sami i to  možete učiniti na konsultacijama ili putem elektronske pošte.


NAPOMENA:
U svim tekstovima (portfolio, kritički prikaz, seminarski rad) studentkinje i studenti moraju navesti izvore koje citiraju (autora, godinu izdanja, naslov dela, mesto izdanja, izdavačku kuću i stranice sa kojih je citat preuzet) na način koji propisuje Priručnik iz akademskog pisanja, naveden u listi referenci za predmet. U suprotnom, radovi će se tretirati kao plagijati. Plagijat je naučno, umetničko ili drugo delo nastalo neetičnim i nezakonitim delimičnim ili potpunim prisvajanjem tuđe autorske svojine bez navođenja izvora. Izvor koji se citira mogu biti kako objavljena dela (knjige, časopisi, novine, veb prezentacije, filmovi, fotografije, slike, udžbenici, elektronski korpusi i slično), tako i neobjavljena dela (predavanja, beleške, hendaouti, govori, radovi drugih studentkinja i studenata ili trećih lica i slično). Radovi-plagijati boduju se sa 0 poena. 


SILABUS