Naziv predmeta: Primenjena lingvistika i nastava španskog jezika 2
Tip predmeta: IP
Godina studija: IV
Semestar: 8.
Broj ESPB bodova: 3
Šifra: 0915808
Grupa predmeta: TM


Profesorke: dr Jelena Filipović, redovna profesorka; dr Ana Jovanović, vanredna profesorka
Saradnica: Neda Stanojlović


Cilj predmeta:

U okviru ovog predmeta studenti će se upoznati sa metodološkim postulatima komunikativne nastave stranih jezika sa fokusom na španski kao L2 (E/LE). Cilj predmeta je sagledavanje različitih elemenata interkulturne komunikativne kompetencije i aktivnosti za njen razvoj u svrhu sticanja osnovnih teorijskih i praktičnih znanja za realizaciju celovite nastave stranih jezika.


Sadržaj predmeta:
Zajednički evropski referentni okvir i evropska jezička politika. Opšte kompetencije i kompetencija jezičkog komuniciranja. Lingvistička, pragmatička i sociolingvistička kompetencija i aktivnosti kojima se razvijaju kroz nastavu stranog jezika. Interkulturna komunikativna kompetencija i relevantne aktivnosti. Aktivnosti jezičke komunikacije: produkcija, recepcija, interakcija i medijacija.


Evaluacija:
Učešće i zadaci: 40%
Studentkinje i studenti imaju obavezu da dolaze pripremljeni na čas kako bi mogli aktivno da učestvuju u diskusiji i zadacima.
Studentkinje i studenti će u grupama od dvoje pripremiti dve aktivnosti kojima se razvijaju odabrane kompetencije/veštine. Sinopsis koji se predaje u pisanoj formi u predviđenom terminu treba da sadrži kratak opis aktivnosti, ciljnu grupu kojoj je namenjena (uzrast, nivo kompetencija, itd.), cilj i ishode implementacije date aktivnosti. Prezentacije će biti predstavljene na času u vidu simulacije nastavnog procesa.
Testovi: (20%)
Studentkinje i studenti će raditi dva testa tokom semestra čiji je cilj provera razumevanja osnovnih pojmova i fenomena uvedenih tokom kursa. (20 poena)
Završni ispit: (40%)
Polaže se pismeno na španskom jeziku.

Ukoliko studentkinja/student napravi više od 3 izostanka tokom semestra, gubi pravo na polaganje završnog ispita.


Literatura:

  • Consejo de Europa. 2002. Marco de Referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. Madrid: Instituto Cervantes. / Council of Europe. 2001. Common European Framework for Languages: learning, teaching assessment. Cambridge University Press.
  • Durbaba, Olivera. 2011. Teorija i praksa učenja i nastave stranih jezika. Beograd: Zavod za udžbenike.


Dopunska literatura:

  • Pastor Cesteros, Susana. 2004. Aprendizaje de segundas lenguas: Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas. Alicante: Universidad de Alicante. Sánchez Lobato, J. e Isabel Santos Gargallo, (dirs.). 2004. Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) / lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL.
  • Iglesias Casal, Isabel. 2003. Construyendo la competencia intercultural: sobre creencias, conocimientos y destrezas. Carabela 7.
  • Durbaba, Olivera. 2016. Kultura i nastava stranih jezika: Uvod u interkulturnu primenjenu lingvistiku. Beograd: Filološki fakultet.


Bodovna skala:

PUNTOS

CALIFICACIÓN

NOTA FINAL

91-100

EXCELENTE

10

81-90

SOBRESALIENTE

9

71-80

NOTABLE

8

61-70

BIEN

7

51-60

APROBADO

6

0-50

NO APROBADO

5


Napomena:   
U svim tekstovima (portfolio, kritički prikaz, seminarski rad) studentkinje i studenti moraju navesti izvore koje citiraju (autora, godinu izdanja, naslov dela, mesto izdanja, izdavačku kuću i stranice sa kojih je citat preuzet) na način koji propisuje Priručnik iz akademskog pisanja, naveden u listi referenci za predmet. U suprotnom, radovi će se tretirati kao plagijati. Plagijat je naučno, umetničko ili drugo delo nastalo neetičnim i nezakonitim delimičnim ili potpunim prisvajanjem tuđe autorske svojine bez navođenja izvora. Izvor koji se citira mogu biti kako objavljena dela (knjige, časopisi, novine, veb prezentacije, filmovi, fotografije, slike, udžbenici, elektronski korpusi i slično), tako i neobjavljena dela (predavanja, beleške, hendauti, govori, radovi drugih studentkinja i studenata ili trećih lica i slično). Radovi-plagijati boduju se sa 0 poena.