Naziv predmeta: UVOD U HISPANISTIKU 1
Status: OP
Šifra predmeta: 0915011
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (2) 
Godina studija: I
Semestar: Prvi
Broj bodova: 3
Tip predmeta: AO


Profesorka
: prof. dr Jasna Stojanović
Asistentkinja: Ksenija Vulović


Ciljevi predmeta
: Student se upoznaje sa osnovnim pojmovima iz oblasti hispanistike neophodnim za nastavak studija. Student se upoznaje sa istorijom Španije i uči da je sagleda u širem, globalnom kontekstu. Student koristi termine iz oblasti hispanistike i pravi selekciju i klasifikaciju dostupnih informacija.


Sadržaj predmeta
: Pojam hispanistike. Razvoj hispanistike u svetu i kod nas. Najznačajniji hispanisti. Najznačajniji španski i hispanoamerički univerziteti. Transkripcija imena iz španskog jezika. Španija: geopolitičke odlike, jezik, nacija. Pregled istorije Španije.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, prezentacije, itd.), itd. Preporučuje se studentima da koriste forum i „chat“ na platformi Moodle za konsultacije sa nastavnicima.


Preporučena literatura
:

 1. Soldatić, Dalibor, i Željko Donić. Svet hispanistike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2011.
 2. Samardžić, Nikola. Istorija Španije. Beograd: Plato, 2005.
 3. Baho Alvares, Fe, i Hulio Hil Pećaroman. Istorija Španije. Prevela sa španskog Biljana Bukvić. Beograd: Clio, 2003.
 4. Klajn, Ivan. „Transkripcija i adaptacija imena iz romanskih jezika. Imena iz španskog”. Pravopisne teme. Sarajevo: Institut za jezik i književnost, 1979. str. 140-155.


Ocenjivanje
:

Prisustvo i aktivnost na času: 10%
Prezentacija: 20%
Završni ispit70%
UKUPNO: 100%


NAPOMENA: Student koji ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave
:

 1. Uvodno predavanje: literatura, princip rada, obaveze studenata. Pojam hispanistike. Razvoj hispanistike u svetu i kod nas.
 2. Hispanistika u Srbiji i bivšim jugoslovenskim republikama.
 3. Hispanistika u svetu.
 4. Hispanistika u svetu – nastavak.
 5. Najznačajniji hispanisti. Najznačajniji španski i hispanoamerički univerziteti.
 6. Transkripcija imena iz španskog jezika. Španija: geografija, ekonomija, državno uređenje, nacija, jezik, jezička situacija.
 7. Istorija Španije. Iberijsko poluostrvo tokom preistorije. Rimska i vizigotska Hispanija. Al-Andalus.
 8. Društveno uređenje i narodi u Al-Andalusu. Stvaranje španske imperije. Katolički kraljevi. Doba velikih španskih Habzburga: Karlos I i Filip II.
 9. Kriza u XVII veku. Doba manjih španskih Habzburga: Filip III, Filip IV. Tridesetogodišnji rat. Karlos II. Kriza monarhije. Vek prosvećenosti. Rat za špansko nasleđe.
 10. Prosvećeni apsolutizam. Liberalna revolucija. Rat za nezavisnost. Karlistički rat. Restauracija monarhije.
 11. Kanovistički sistem. Kriza 1898. godine. Kriza restauracije. Diktatura Prima de Rivere. Pad monarhije. Konzervativna republika. Narodni front.
 12. Španski građanski rat. Frankizam i diktatura. Drugi svetski rat. Kriza frankizma. Demokratska tranzicija. Španija od 1975. godine do danas.