Naziv predmeta: UVOD U HISPANISTIKU 2
Status: OP
Šifra predmeta: 0915012
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (2) 
Godina studija: I
Semestar: Prvi
Broj bodova: 3
Tip predmeta: AO


Profesorka: prof. dr Jasna Stojanović
Asistentkinja: Ksenija Vulović


Uslov
: Odslušan predmet Uvod u hispanistiku 1.


Ciljevi predmeta
: Student se upoznaje sa osnovnim pojmovima iz oblasti hispanistike neophodnim za nastavak studija. Student se upoznaje sa istorijom Hispanske Amerike i uči da je sagleda u širem, gobalnom kontekstu. Student se upoznaje sa načinima vrednovanja hispanskih književnih dostignuća. Student koristi termine iz oblasti hispanistike, kritički sagledava pojave u hispanskom svetu, pravi selekciju i klasifikaciju dostupnih informacija.


Sadržaj predmeta
: Opšti pregled istorije Hispanske Amerike. Istorija Hispanske Amerike po zemljama: Argentina, Urugvaj, Čile, Bolivija, Paragvaj, Peru, Ekvador, Kolumbija, Venecuela, Panama, Kostarika, Nikaragva, Honduras, Salvador, Meksiko, Gvatemala, Dominikanska Republika, Kuba, Portoriko. Najznačajnija sredstva informisanja u Španiji i Hispanskoj Americi. Istorija štampe u Španiji i Hispanskoj Americi. Najznačajnije institucije kulture i književne nagrade.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, prezentacije, itd.), učenje uz pomoć kompjutera, itd. Preporučuje se studentima da koriste forum i „chat“ na platformi Moodle za konsultacije sa nastavnicima.


Preporučena literatura
:

 1. Soldatić, Dalibor, i Željko Donić. Svet hispanistike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2011.
 2. Izquierdo-Todorović, Silvija. Uvod u hispanoameričku civilizaciju. (Introducción a la Civilización Latinoamericana). Beograd: Megatrend Univerzitet primenjenih nauka, 2005.
 3. Paligorić, Ljubomir. Istorija Latinske Amerike. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu: Jugoslovensko udruženje latinoamerikanista, 2003.


Ocenjivanje
:

Prisustvo i aktivnost na času (procenat obaveznog prisustva: 75%): 10%
Prezentacija: 20% 
Završni ispit70%
UKUPNO: 100%  


NAPOMENA:
Da bi položio ispit student na završnom ispitu mora ostvariti najmanje 50% od maksimalnog broja bodova, a na prisustvu na času procenat od 75% pohađanih časova u semestru. Student koji ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave
:

 1. Uvodno predavanje: literatura, princip rada, obaveze studenata. Opšti pregled istorije Hispanske Amerike.
 2. Istorija Hispanske Amerike po zemljama: Argentina i Bolivija.
 3. Istorija Urugvaja i Paragvaja.
 4. Istorija Čilea i Perua.
 5. Istorija Ekvadora i Venecuele.
 6. Istorija Kolumbije i Paname.
 7. Istorija Meksika.
 8. Istorija Kostarike i Nikaragve.
 9. Istorija Hondurasa i El Salvadora.
 10. Istorija Gvatemale i Kube.
 11. Istorija Dominikanske Republike i Portorika.
 12. Sredstva informisanja u Španiji i Hispanskoj Americi. Najznačajnije institucije kulture. Najznačajnije književne nagrade.