Naziv predmeta: Hispanoamerička književnost SPEC 2 (Hispanoamerički novi roman)
Tip predmeta: IP
Godina studija: III ili IV
Semestar: 6. ili 8.
Broj ESPB bodova: 3
Šifra: 0915846
Grupa predmeta: TM

Profesorka: dr Vesna Dickov, vanredna profesorka
Saradnica: Isidora Kalović, doktorandkinja saradnica


Cilj predmeta: Opis specifičnih aspekata koji čine od novog hispanoameričkog romana značajan segment književnosti na španskom jeziku. Identifikacija istorijskih procesa kao osnove za ovaj novi tip romana. Shvatiti istorijski, filozofski i društveni kontekst u kom se stvaraju ovi romani na hispanoameričkom prostoru. Odrediti u književnom tekstu elemente koji čine da je svaki od njih svrstan u novi hispanoamerički roman. Proučavati tekstove polazeći od teorijskih pojmova koji se primenjuju na ovaj tip romana. Upoznati specifične osobenosti svojstvene književnom diskursu novog romana. Savladati tehniku pisanja o specifičnim temama koje su obrađene u novom hispanoameričkom romanu.

Sadržaj predmeta: U toku semestra student treba da upozna stvaralaštvo najpoznatijih hispanoameričkih romansijera druge polovine XX veka, najznačajnije estetske i ideološke tendencije novog hispanoameričkog romana. Upoznaju se tendencije i reprezentativni autori novog hispanoameričkog romana kroz korpus izabranih romana koji studentu treba da pruže uvid u razvoj hispanoameričkog romana i njegovo mesto u svetskoj književnosti.
 
Metodologija i oblici nastave: Nastavne jedinice će se razvijati kroz teorijski i praktični deo, praktični deo podrazumeva tumačenje odlomaka, diskusije, radionice o delima iz obavezne lektire. Od studenta se očekuje da pročita lektiru i relevantnu literaturu pre obrade svake jedinice i prati kurs na platformi Moodle, gde će biti dostupna obavezna lektira kao i dodatni materijal za rad.


Obavezna lektira:

 1. Jorge Luis Borges: 5 cuentos – El Aleph, El otro, El libro de arena, El informe de Brodie, El milagro secreto
 2. Juan Carlos Onetti: El Astillero
 3. Mario Vargas Llosa: La ciudad y los perros
 4. Gabriel García Márquez: Cien años de soledad
 5. Carlos Fuentes: Aura
 6. Alejo Carpentier: Los pasos perdidos
 7. Miguel Angel Asturias: El Señor Presidente
 8. Julio Cortázar: 3 cuentos – Casa tomada, El perseguidor, Cartas de mamá
 9. Laura Esquivel: Como agua para chocolate

 

Preporučena literatura:

 1. Dickov, Vesna. Hispanoamerička književnost: od postmodernizma do postbuma. Beograd: Filološki fakultet, 2016.
 2. Soldatić, Dalibor. Prilozi za teoriju novog hispanoameričkog romana. Beograd: Filološki fakultet, 2002.
 3. Fernández Moreno, César (coord.) América Latina en su literatura. México-París: Siglo XXI-Unesco, 1972.
 4. González Echeverría, Roberto y Pupo-Walker, Enrique. Historia de la Literatura Hispanoamericana, t. II. El Siglo XX. Madrid: Gredos, 2006.
 5. Goic, Cedomil. Historia de la novela hispanoamericana. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1972.
 6. Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana.4. De Borges al presente. Madrid: Alianza, 2001
 7. Shaw, Donald L. Nueva narrativa hispanoamericana. Boom. posboom. posmodernismo. Madrid: Cátedra, 2003.
 8. Villanueva, Darío y Viña Liste, José María. Trayectoria de la novela hispanoamericana actual. Del realismo mágico a los años ochenta. Madrid: Espasa-Calpe, 1991.


Ocenjivanje:

Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva 75%): 5 %
Aktivno učešće na času (u diskusijama, debatama, vežbama itd.): 5 %
Predispitna aktivnost (2 kritička prikaza romana dužine do 2 strane): 30%
Završni ispit (test): 60 %

NAPOMENA: Da bi položio ispit, student mora biti prisutan na minimum 75% časova, na predispitnim aktivnostima (kritički prikazi romana) mora imati minimum 30% od broja bodova, a na završnom ispitu 51%. Student koji nije ostvario sve predispitne obaveze nema pravo da polaže završni ispit u tekućoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave:

Nedelja

Nastavna jedinica

I

Uvodni čas. Upoznavanje studenata s planom rada i strukturom predmeta. Društveno-političke i ekonomske prilike u Latinskoj Americi polovinom XX veka.

II

Teorijska definicija novog hispanoameričkog romana, takozvanog boom-a hispanoameričkog romana i moguće klasifikacije.

III

Preteče: Ernesto Sabato, Jorge Luis Borges.

IV

Preteče: Juan Rulfo. Juan Carlos Onetti: El astillero.

V

Boom. Mario Vargas Llosa: La ciudad y los perros.

VI

Teorijske definicije magičnog realizma, čudesnog realizma i fantastične književnosti.
Predaja 1. kritičkog prikaza.

VII

Gabriel García Márquez: Cien años de soledad.

VIII

Miguel Ángel Asturias: El señor presidente.

IX

Carlos Fuentes: Aura.

X

Alejo Carpeniter: Los pasos Perdidos.

XI

Eksperimentalni roman i pripovetke Hulija Kortasara.
Predaja 2. kritičkog prikaza.

XII

Drugi pisci boom-a: Augusto Roa Bastos, Hose Donoso, Hose Lesama Lima, Giljermo Kabrera Infante.
Roman post-boom-a: Isabel Allende. Laura Esquivel: Como agua para chocolate.