Naziv predmeta: HISPANOAMERIČKA KNJIŽEVNOST 1
Status predmeta: OP
Šifra predmeta: 0915445
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (1+1)
Godina studija: III
Semestar: Peti
Broj bodova: 3
Tip predmeta: TM


Profesorka
: prof. dr Vesna Dickov
Asistentkinja: msr Ksenija Vulović


Ciljevi predmeta
: Studenti će se upoznati sa pojmom hispanoameričke književnosti i razvojem hispanoameričke književnosti u prvim vekovima njenog postojanja, od hronika do XIX veka. Kroz analizu književnih dela studenti će se upoznati sa hispanoameričkom kulturom. Student treba da vlada osnovnim teorijskim i istorijskim pojmovima i problemima koji se odnose na hispanoameričku književnost. Stiče sposobnost da analizira i kritički sagleda najznačajnije tekstove i autore hispanoameričke književnosti u doba kolonija. Sagledava istorijsku evoluciju hispanoameričke književnosti u istorijskim i društvenim kontekstima, stilovima i tendencijama.


Sadržaj predmeta
: Pojam hispanoameričke književnosti. Opšte karakteristike. Pojam hronika. Prvi hroničari hispanoameričke književnosti: Kristofer Kolumbo, Ernan Kortes i Bernal Dijas del Kastiljo. Hroničari rođeni na tlu Amerike: Garsilaso de la Vega, Inka. Indijansko pitanje i fra Bartolome de las Kasas. Renesansa u hispanoameričkoj književnosti. Alonso de Ersilja i Sunjiga. La Araucana. Barok u hispanoameričkoj književnosti: Bernardo de Balbuena i Karlos de Siguensa i Gongora. Sor Huana Ines de la Krus: Primero sueño, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Prvi prozni tekstovi u doba kolonija i prvi hispanoamerički roman. Alonso Kario de la Vandera i Hose Hoakin Fernandes de Lisardi. Specifičnosti hispanoameričke pikareske. Začeci hispanoameričkog pozorišta. Huan Ruis de Alarkon. Kostumbrizam u hispanoameričkoj književnosti. Rikardo Palma i njegove tradicije.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, itd.), tumačenje odabranih odlomaka, učenje uz pomoć kompjutera, itd.


Obavezna lektira
:
Proza

 1. Cristóbal Colón: Diario de a bordo del primer viaje. Carta a Luis de Santángel.
 2. Hernán Cortés: Cartas de Relación. Drugo pismo i još jedno po izboru.
 3. Bartolomé de las Casas: Brevísima relación de la destrucción de las Indias.
 4. Bernal Díaz del Castillo: Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Poglavlja: Prólogo (El autor), XXXVI, XLII, XLIII, LII, LXXXI-LXXXIII, LXXXVII-XCII, XCVII, CVIII, CXIV, CXV, CXXII, CXXVI-CXXVIII, CLVI, CCIV-CCVII, CCX.
 5. Concolorcorvo (Alonso Carrió de la Vandera): El Lazarillo de los ciegos caminantes.
 6. José Joaquín Fernández de Lizardi: El Periquillo Sarniento.
 7. Ricardo Palma: Tradiciones Peruanas – deset tekstova po izboru.


Poezija i drama

 1. Alonso de Ercilla y Zúñiga: La Araucana (drugo pevanje).
 2. Sor Juana Inés de la Cruz: Primero sueño; Respuesta a Sor Filotea de la Cruz.
 3. Juan Ruiz de Alarcón: La verdad sospechosa.


Obavezna lektira dostupna je u Biblioteci Katedre za iberijske studije, a istovremeno se može naći i na platformi Mudl ovog predmeta.


Preporučena literatura
:
1. Bellini, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997
2. Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I. De los orígenes a la Emancipación. Madrid: Alianza,1995
3. Madrigal, Luis Iñigo. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I. Época Colonial. Madrid: Cátedra, 1992
4. Anderson Imbert, Enrique. Literatura hispanoamericana. Tomo I. La Colonia. Cien Años de la República. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1992
5. Pavlović Samurović, Ljiljana. Leksikon hispanoameričke književnosti. Beograd: Savremena administracija, 1993

Studenti su u obavezi da konsultuju jedan od priručnika pod rednim brojevima od 1 do 4.


Ocenjivanje

Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva – 75%): 5%
Naučno-istraživački rad: 25% (Neophodno je ostvariti najmanje 5 poena tj. 20% od maksimuma.)
Završni ispit: 70%
UKUPNO: 100%


NAPOMENA:
Da bi položio ispit, student na završnom ispitu mora ostvariti najmanje 50% od maksimalnog broja bodova, na naučno-istraživačkom radu najmanje 20% od maksimuma, a na prisustvu na času procenat od 75% pohađanih časova u semestru. Student koji ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave
:
Proza:

 1. Uvodno predavanje. Pojam hispanoameričke književnosti. Dokumenti o otkriću i osvajanju Amerike.     
 2. Diario de a bordo Kristofera Kolumba. Cartas de relación Ernana Kortesa.
 3. Svedočanstvo učesnika u osvajanju. Historia verdadera de la conquista de Nueva España Bernala Dijasa del Kastilja.
 4. Hroničari rođeni na američkom tlu. Comentarios reales Garsilasa de la Vege Inke.
 5. Uporedna analiza odlomaka iz tekstova hroničara osvajanja Amerike.
 6. Negativni aspekti osvajanja: Brevísima relación de la destrucción de las Indias fra Bartolomea de las Kasasa.
 7. Analiza odlomka. Razmatranje indijanskog pitanja.
 8. Prvi prozni tekstovi u doba kolonija: Lazarillo de los ciegos caminantes Konkolorkorva tj. Alonsa Karija de la Vandere.
 9. Prvi hispanoamerički roman: El Periquillo Sarniento Hosea Hoakina Fernandesa de Lisardija.
 10. Poređenje španskog i hispanoameričkog pikara. Sličnosti i razlike.
 11. Tradicije kao posebna prozna podvrsta: Tradiciones peruanas Rikarda Palme.
 12. Tumačenje odlomka.


Poezija i pozorište:

 1. Renesansa u hispanoameričkoj književnosti – opšte odlike.
 2. Alonso de Ersilja i Sunjiga.
 3. La Araucana – tema, struktura, kratka sadržina.
 4. La Araucana – dokumentarno i fikcionalno; stilske odlike.
 5. La Araucana – značaj i kritički odjek.
 6. Barok u hispanoameričkoj književnosti – opšte odlike.
 7. Bernardo de Balbuena.
 8. Karlos de Siguensa i Gongora.
 9. Sor Huana Ines de la Krus.
 10. Primero sueño; Respuesta a Sor Filotea de la Cruz.
 11. Huan Ruis de Alarkon.
 12. La verdad sospechosa.