Naziv predmeta: HISPANOAMERIČKA KNJIŽEVNOST 2
Status predmeta: OP
Šifra predmeta: 0915446
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (1+1)
Godina studija: III
Semestar: Šesti
Broj bodova: 3
Tip predmeta: TM


Profesorka
: prof. dr Vesna Dickov
Asistentkinja: msr Ksenija Vulović


Uslov
: Odslušan predmet Hispanoamerička književnost 1.


Ciljevi predmeta
: Studenti će se upoznati sa razvojem hispanoameričke književnosti u XVIII i XIX veku. Kroz analizu književnih dela studenti će se upoznati sa hispanoameričkom kulturom. Student treba da vlada osnovnim teorijskim i istorijskim pojmovima i problemima koji se odnose na hispanoameričku književnost. Stiče sposobnost da analizira i kritički sagleda najznačajnije tekstove i autore hispanoameričke književnosti XVIII i XIX veka. Sagledava istorijsku evoluciju hispanoameričke književnosti u istorijskim i društvenim kontekstima, stilovima i tendencijama.


Sadržaj predmeta
: Neoklasicizam u hispanoameričkoj književnosti. Osnovne odlike i najznačajniji predstavnici. Andres Beljo. Hispanoamerički romantizam. Osnovne odlike i najznačajniji predstavnici. Hose Marija de Eredija. Esteban Ećeverija. Tema sukoba civilizacije i varvarstva. Domingo Faustino Sarmijento. Istorijski roman. Hose Marmol. Lik diktatora u hispanoameričkom romanu. Sentimentalni roman. Horhe Isaks. Književnost o gaučima. Poezija gauča i specifične poetske vrste. Hose Ernandes. Ilario Askasubi. Estanislao del Kampo. Hispanoamerički naturalizam. Federiko Gamboa. Negativni junak u romanima o banditima. Ignasio Manuel Altamirano. Manuel Pajno. Luis G. Inklan. Indijanizam i indihenizam.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretra-živanje, itd.), tumačenje odabranih odlomaka, učenje uz pomoć kompjutera, itd. Preporučuje se studentima da koriste forum i „chat“ na platformi Moodle za konsultacije sa nastavnicima.


Obavezna lektira
:
Proza:

 1. Ricardo Palma: Tradiciones peruanas – deset tekstova po izboru.
 2. Esteban Echeverría: El matadero
 3. Domingo Faustino Sarmiento: Facundo
 4. José Mármol: Amalia
 5. Jorge Isaacs: María
 6. Ignacio Manuel Altamirano: El Zarco
 7. Federico Gamboa: Santa
 8. Clorinda Matto de Turner: Aves sin nido


Poezija
:

 1. Andres Beljo: Silva a la agricultura de la zona tórrida
 2. Hose Marija de Eredija: En el teocalli de Cholula
 3. Esteban Ećeverija: La cautiva
 4. Hose Ernandes: Martín Fierro


Obavezna lektira dostupna je u Biblioteci Katedre za iberijske studije, a istovremeno se može naći i na platformi Mudl ovog predmeta.


Preporučena literatura
:
1. Bellini, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997.
2. Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo II. Del Romanticismo al Modernismo. Madrid: Alianza,1995.
3. Madrigal, Luis Iñigo. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo II. Del Neocolonialismo al Modernismo. Madrid: Cátedra, 1992.
4. Anderson Imbert, Enrique. Literatura hispanoamericana. Tomo I. La Colonia. Cien Años de la República. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1992.
5. Jean Franco. Historia de la literatura hispanoamericana. A partir de la Independencia. Barcelona: Ariel, 1987.
6. Pavlović Samurović, Ljiljana. Leksikon hispanoameričke književnosti. Beograd: Savremena administracija, 1993.

Studenti su u obavezi da konsultuju jedan od priručnika pod rednim brojevima od 1 do 5.


Ocenjivanje

Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva – 75%): 5%
Seminarski rad: 25%
Neophodno je ostvariti najmanje 5 poena tj. 20% od maksimuma.
Završni ispit: 70%
Pisani test koji obuhvata književnoistorijska i teorijska pitanja o gradivu predviđenom programom i o obaveznoj lektiri. Pitanja koja se odnose na prozu nose 40% ukupne ocene, a pitanja o poeziji 30%.
UKUPNO: 100%        

NAPOMENA:
Da bi položio ispit student na završnom ispitu mora ostvariti najmanje 50% od maksimalnog broja bodova, na seminarskom radu najmanje 20% od maksimuma, a na prisustvu na času procenat od 75% pohađanih časova u semestru. Student koji ne položi završni ispit u zakonom predviđenom broju ispitnih rokova, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave
:
Proza:

 1. Uvodno predavanje: literatura, princip rada, obaveze studenata.
 2. Romantizam i hispanoamerički romantizam. Istorijski kontekst, osnovne odlike i specifičnosti romantizma u Hispanskoj Americi.
 3. Prva hispanoamerička pripovetka: El matadero Estebana Ećeverije.
 1. Argentina za vreme Huana Manuela de Rosasa. Civilizacija protiv varvarstva: nove ideje protiv tradicije. Facundo Dominga Faustina Sarmijenta.
 2. Facundo Dominga Faustina Sarmijenta – tumačenje odlomka.
 3. Čas pripreme za pisanje seminarskog rada.
 4. Istorijski roman: Amalia Hosea Marmola. Tumačenje odlomka.
 5. Sentimentalni roman u hispanoameričkoj književnosti: María Horhea Isaksa. Tumačenje odlomka.
 6. Istorijske okolnosti u Meksiku sredinom XIX veka. Romantizam u Meksiku. Romani o banditima.
 7. Negativni junak u romanima o banditima: El Zarco Ignasija Manuela Altamirana. Tumačenje odlomka.
 8. Naturalizam u hispanoameričkoj književnosti: Santa Federika Gamboe.
 9. Santa Federika Gamboe – tumačenje odlomka.
 10. Indijansko pitanje i indihenistički roman. Poređenje indijanizma i indihenizma. Aves sin nido Klorinde Mato de Turner.


Poezija:

 1. Neoklasicizam u hispanoameričkoj književnosti – uvodno predavanje. Osnovne odlike i najznačajniji predstavnici.
 2. Andres Beljo: Alocución a la poesía, Silva a la agricultura de la zona tórrida.
 3. Romantizam u hispanoameričkoj književnosti – uvodno predavanje. Osnovne odlike i najznačajniji predstavnici.
 4. Hose Marija de Eredija: En el teocalli de Cholula, A vista del Niágara.
 5. Esteban Ećeverija: Elvira, o la novia del Plata.
 6. Esteban Ećeverija: Rimas; La cautiva.
 7. Književnost o gaučima – opšte odlike.
 8. Poezija gauča. Pajadori. Pajada, sjelito, vidalita, triste, milonga.
 9. Hose Ernandes.
 10. Martín Fierro.
 11. Ilario Askasubi.
 12. Estanislao del Kampo.