Naziv predmeta: HISPANOAMERIČKA KNJIŽEVNOST 3
Status predmeta: OP
Šifra predmeta: 0915447
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (1+1)
Godina studija: III
Semestar: Sedmi
Broj bodova: 3
Tip predmeta: TM


Profesorka
: prof. dr Vesna Dickov
Asistentkinja: msr Ksenija Vulović


Uslov
: Odslušan predmet Hispanoamerička književnost 2.


Ciljevi predmeta
: Studenti će se upoznati sa razvojem hispanoameričke književnosti na kraju XIX i u prvim decenijama XX veka. Kroz analizu književnih dela studenti će se upoznati sa hispanoameričkom kulturom. Student treba da vlada osnovnim teorijskim i istorijskim pojmovima i problemima koji se odnose na hispanoameričku književnost. Stiče sposobnost da analizira i kritički sagleda najznačajnije tekstove i autore hispanoameričke književnosti sa kraja XIX i početka XX veka. Sagledava istorijsku evoluciju hispanoameričke književnosti u istorijskim i društvenim kontekstima, stilovima i tendencijama.


Sadržaj predmeta
: Preteče modernizma u hispanoameričkoj književnosti. Hose Marti. Manuel Gutjeres Nahera. Hose Asunsion Silva. Hispanoamerički modernizam. Ruben Dario. Leopoldo Lugones, Hulio Erera i Rajsih, Giljermo Valensija, Amado Nervo. Indihenizam u XX veku. Alsides Argedas, Horhe Ikasa, Gregorio Lopes i Fuentes. Različiti oblici realizma u hispanoameričkoj književnosti XX veka. Idealizacija gauča. Rikardo Guiraldes. Novela de la tierra. Sukob civilizacije i varvarstva. Hose Eustasio Rivera i Romulo Galjegos. Ciklus romana o Meksičkoj revoluciji. Marijano Asuela i Martin Luis Gusman.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, itd.), tumačenje odabranih odlomaka, učenje uz pomoć kompjutera, itd. Preporučuje se studentima da koriste forum i „chat“ na platformi Moodle za konsultacije sa nastavnicima.


Obavezna lektira
:

 1. Gregorio López y Fuentes: El indio ili Alcides Arguedas: Raza de bronce ili Jorge Icaza: Huasipungo
 2. Rómulo Gallegos: Doña Bárbara
 3. Ricardo Güiraldes: Don Segundo Sombra
 4. Mariano Azuela: Los de abajo
 5. José Martí: Ismaelillo (Príncipe enano, Mi caballero), Versos libres (Poética, Mi poesía), Versos sencillos (I Yo soy un hombre sincero, IX La niña de Guatemala, XXXIX Cultivo una rosa blanca)
 6. José Asunción Silva: Una noche (Nocturno III).
 7. Manuel Gutiérrez Nájera: La duquesa Job.
 8. Rubén Darío: po pet pesama iz poetskih zbirki Azul, Prosas profanas, Cantos de vida y esperanza.
 9. Leopoldo Lugones: izbor pesama.
 10. Julio Herrera y Reissig: izbor pesama.
 11. Amado Nervo: izbor pesama.
 12. Guillermo Valencia: izbor pesama.


Obavezna lektira dostupna je u Biblioteci Katedre za iberijske studije, a istovremeno se može naći i na platformi Mudl ovog predmeta.


Preporučena literatura
:

 1. Dickov, Vesna. Hispanoamerička književnost: od postmodernizma do postbuma. Beograd: Filološki fakultet, 2016.
 2. Oviedo, José Miguel. Historia de la Literatura Hispanoamericana. Tomo III: Postmodernismo, Vanguardia y Regionalismo. Madrid: Alianza, 2007.
 3. Shaw, Donald L. Nueva narrativa hispanoamericana. Boom. Posboom. Posmodernismo. Madrid: Cátedra, 2003.
 4. Franco, Jean. Historia de la literatura hispanoamericana. Edición revisada y puesta al día. Barcelona: Ariel, 2002.
 5. Bellini, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997.
 6. Pavlović Samurović, Ljiljana. Leksikon hispanoameričke književnosti. Beograd: Savremena administracija,1993.
 7. Anderson Imbert, Enrique. Literatura hispanoamericana II. Epoca Contemporánea. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1964.


Ocenjivanje
Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva – 75%)
Usmeno izlaganje
: 20%
Naučno-istraživački rad
: 30% (Neophodno je ostvariti najmanje 6 poena tj. 20% od maksimuma.)
Završni ispit
: 50%
UKUPNO: 100%

 
NAPOMENA: Da bi položio ispit student na završnom ispitu mora ostvariti najmanje 30% od maksimalnog broja bodova, na naučno-istraživačkom radu najmanje 20% od maksimuma, a na prisustvu na času procenat od 75% pohađanih časova u semestru. Student koji ne položi završni ispit u zakonom predviđenom broju ispitnih rokova, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave
:

Proza:

 1. Indihenizam u XX veku.
 2. Alsides Argedas, Horhe Ikasa, Gregorio Lopes i Fuentes.
 3. Položaj Indijanca u Hispanskoj Americi kroz analizu odlomaka iz romana Argedasa i Lopesa i Fuentesa.
 4. Različite varijante realizma u hispanoameričkoj književnosti XX veka.
 5. Idealizacija gauča.
 6. Don Segundo Sombra Rikarda Guiraldesa.
 7. Novela de la tierra. Civilización y barbarie.
 8. Doña Bárbara Romula Galjegosa.
 9. La vorágine Hosea Eustasija Rivere.
 10. Ciklus romana Meksičke revolucije.
 11. Los de abajo Marijana Asuele.
 12. La sombra del caudillo Martina Luisa Gusmana.


Poezija:

 1. Upoznavanje studenata sa planom i programom.Premodernizam u hispanoameričkoj poeziji – opšte odlike.
 2. Hose Marti. Život i književno stvaralaštvo.
 3. Hose Marti – analiza pesama.
 4. Manuel Gutjeres Nahera. Hose Asunsion Silva. Tumačenje pesama.
 5. Modernizam u hispanoameričkoj književnosti – izvori i razvoj.
 6. Modernizam u hispanoameričkoj književnosti – opšte odlike.
 7. Ruben Dario. Život i književno stvaralaštvo.
 8. Ruben Dario – tumačenje pesama.
 9. Leopoldo Lugones. Tumačenje pesama.
 10. Hulio Erera i Rajsih. Tumačenje pesama.
 11. Giljermo Valensija. Tumačenje pesama.
 12. Amado Nervo. Tumačenje pesama.