Naziv predmeta: HISPANOAMERIČKA KNJIŽEVNOST 4
Status predmeta: OP
Šifra predmeta: 0915448
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (1+1)
Godina studija: III
Semestar: Osmi
Broj bodova: 3
Tip predmeta: TM

 

Profesorka: prof. dr Vesna Dickov
Asistentkinja: msr Ksenija Vulović


Uslov
: Odslušan predmet Hispanoamerička književnost 3.


Ciljevi predmeta
: Studenti će se upoznati sa razvojem hispanoameričke književnosti u XX veku. Kroz analizu književnih dela studenti će se upoznati sa hispanoameričkom kulturom. Student treba da vlada osnovnim teorijskim i istorijskim pojmovima i problemima koji se odnose na hispanoameričku književnost. Stiče sposobnost da analizira i kritički sagleda najznačajnije tekstove i autore hispanoameričke književnosti XX veka. Sagledava istorijsku evoluciju hispanoameričke književnosti u istorijskim i društvenim kontekstima, stilovima i tendencijama.


Sadržaj predmeta
: Pozni hispanoamerički modernizam. Hose Santos Ćokano. Gabrijela Mistral. Enrike Gonsales Martines. Hispanoamerički avangardni poetski tokovi. Oliverio Hirondo. Sesar Valjeho. Visente Uidobro. Horhe Luis Borhes. Argentinski roman u prvoj polovini XX veka. Moderni roman. Roberto Arlt. Roman 50-ih godina. Ernesto Sabato. Društveno-političke i ekonomske prilike u Latinskoj Americi sredinom XX veka. Novi hispanoamerički roman. Teorijske definicije magičnog realizma, čudesnog realizma i fantastične književnosti. Huan Rulfo. Migel Anhel Asturijas. Militarizam u romanima Marija Vargas Ljose. Fuentesova slika savremenog Meksika. Postavangarda u Hispanskoj Americi. Nikolas Giljen. Pablo Neruda. Oktavio Pas. Eksperimentalni roman Hulija Kortasara. Pripovedači hispanoameričke književnosti XX veka: Horhe Luis Borhes i Hulio Kortasar. Roman post-boom-a. Isabel Aljende.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, itd.), tumačenje odabranih odlomaka, učenje uz pomoć kompjutera, itd. Preporučuje se studentima da koriste forum i „chat” na platformi Moodle za konsultacije sa nastavnicima.


Obavezna lektira
:

 1. Roberto Arlt: El juguete rabioso
 2. Ernesto Sábato: El túnel
 3. Juan Rulfo: Pedro Páramo
 4. Alejo Carpentier: El reino de este mundo
 5. Miguel Ángel Asturias: Los hombres de maíz
 6. Mario Vargas Llosa: La ciudad y los perros
 7. Carlos Fuentes: La muerte de Artemio Cruz
 8. Gabriel García Márquez: El otoño del patriarca
 9. Julio Cortázar: Rayuela
 10. Isabel Allende: De amor y de sombra
 11. Gabrijela Mistral: Desolación
 12. Visente Uidobro: Altazor (odlomci)
 13. Sesar Valjeho: Poemas (po izboru)
 14. Horhe Luis Borhes: Antología poética
 15. Pablo Neruda: Antología poética (po izboru)
 16. Oktavio Pas: Poemas (po izboru)


Obavezna lektira dostupna je u Biblioteci Katedre za iberijske studije, a istovremeno se može naći i na platformi Mudl ovog predmeta.


Preporučena literatura
:

 1. Dickov, Vesna. Hispanoamerička književnost: od postmodernizma do postbuma. Beograd: Filološki fakultet, 2016.
 2. Oviedo, José Miguel. Historia de la Literatura Hispanoamericana. Tomo IV: De Borges al presente. Madrid: Alianza, 2007.
 3. Shaw, Donald L. Nueva narrativa hispanoamericana. Boom. Posboom. Posmodernismo. Madrid: Catedra, 2003.
 4. Franco, Jean. Historia de la literatura hispanoamericana. Edición revisada y puesta al día. Barcelona: Ariel, 2002.
 5. Bellini, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997.
 6. Pavlović Samurović, Ljiljana. Leksikon hispanoameričke književnosti. Beograd: Savremena administracija, 1993.
 7. Anderson Imbert, Enrique. Literatura hispanoamericana II. Epoca Contemporánea. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1964.


Ocenjivanje
Prisustvo na času (procenat obaveznog prisustva – 75%)
Usmeno izlaganje
: 20%
Seminarski rad
: 30%
Neophodno je ostvariti najmanje 6 poena tj. 20% od maksimuma.
Završni ispit
: 50%
Pisani test koji obuhvata književnoistorijska i teorijska pitanja o gradivu predviđenom programom i o obaveznoj lektiri, kao i tumačenje odlomka. Pitanja koja se odnose na prozu nose 30% ukupne ocene, a pitanja o poeziji 20%.
UKUPNO: 100%      


NAPOMENA:
Da bi položio ispit student na završnom ispitu mora ostvariti najmanje 30% od maksimalnog broja bodova, na seminarskom radu najmanje 20% od maksimuma, a na prisustvu na času procenat od 75% pohađanih časova u semestru. Student koji ne položi završni ispit u zakonom predviđenom broju ispitnih rokova, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave
:
Proza:

 1. Argentinski roman u prvoj polovini XX veka. Moderni roman.
 2. El juguete rabioso Roberta Arlta.
 3. Roman 50-ih godina.
 4. El túnel Ernesta Sabata.
 5. Društveno-političke i ekonomske prilike u Latinskoj Americi polovinom XX veka.
 6. Novi hispanoamerički roman.Teorijske definicije magičnog realizma, čudesnog realizma i fantastične književnosti.
 7. Pedro Páramo Huana Rulfa.
 8. Los hombres de maíz i El Señor Presidente Migela Anhela Asturijasa.
 9. La ciudad y los perros Marija Vargasa Ljose. Militarizam u romanima Marija Vargas Ljose.
 10. La muerte de Artemio Cruz Karlosa Fuentesa.Fuentesova slika savremenog Meksika.
 11. Hulio Kortasar, Horhe Luis Borhes: pripovetke.
 12. Eksperimentalni roman Hulija Kortasara: Rayuela.
 13. Roman post-boom-a. De amor y de sombra Isabel Aljende.


Poezija:

 1. Upoznavanje studenata sa planom i programom.
 2. Hose Santos Ćokano. Tumačenje pesama.
 3. Gabrijela Mistral. Tumačenje pesama.
 4. Enrike Gonsales Martines. Tumačenje pesama.
 5. Avangarda – uvodno predavanje. Osnovne odlike i najznačajniji tokovi u hispanoameričkoj književnosti: kreacionizam, ultraizam, auguralizam, estridentizam, nadrealizam, runrunizam.
 6. Najznačajniji avangardni tokovi u hispanoameričkoj književnosti (nastavak) – purizam, nativizam, sensiljizam. Grupe: “Florida”, “Martín Fierro”, “Boedo”.
 7. Postavangarda u Hispanskoj Americi – osnovne odlike. Grupe: “Los Contemporáneos”, “Orígenes”, “Piedra y cielo”.
 8. Oliverio Hirondo. Tumačenje pesama.
 9. Sesar Valjeho. Tumačenje pesama.
 10. Visente Uidobro. Tumačenje pesama.
 11. Horhe Luis Borhes. Tumačenje pesama.
 12. Pablo Neruda. Tumačenje pesama.
 13. Oktavio Pas. Tumačenje pesama.
 14. Nikolas Giljen. Tumačenje pesama.