HISPANSKE KULTURE 1


Studijski program: Jezik, književnost, kultura
Status predmeta: OP
Šifra predmeta: 0915111
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (2 časa)
Godina studija: I
Semestar: prvi
Broj bodova: 3
Tip predmeta: TM


Profesor: dr Dalibor Soldatić
Asistent: Željko Donić


U toku kursa studenti će
* se upoznati sa planom rada, ciljevima, zadacima i nastavnim sredstvima;
* proveriti nivo znanja o hispanskim kulturama;
* naučiti da definišu termine jezik, kultura, civilizacija;
* naučiti da odrede mesto hispanske kulture i civilizacje među drugim kulturama i civilizacijama.


Metodologija i nastavna sredstva
: Diskusija, igre, filmovi, polemike, prezentacije.


Zadaci, predispitne obaveze i ocenjivanje
:

1. Ocena aktivnosti na času (5 poena)
2. Prisustvo na času (5 poena)
3. Projekat – grupni rad (20 poena)
4. Projekat – grupni rad / pisani oblik-rad (10 poena)

Studenti u grupama (6-8) treba da pripreme jedan od sledećih sadržaja u trajanju do maksimalno 20 minuta:
Prezentacija: O određenoj hispanističkoj temi, multimedijalna prezentacija: o nekom aktuelnom društvenom ili kulturnom fenomenu;
ili
Film: studenti mogu snimiti film na određenu temu iz hispanistike ili o hispanistici;
ili
Predstava-performans: studenti mogu napraviti predstavu na određenu hispanističku temu.
*Zadatak treba da bude predat i u obliku pisanog rada a u njemu objašnjeni ciljevi, rezultati, problemi tokom izrade, zaduženja svakog/e od učesnika/ca i zaključak.

Jedan od ciljeva ovog projekta je vežbanje timskog rada i postizanje što boljih zajedničkih rezultata.

5. Završni ispit (60 poena)


PLAN IZVOĐENJA NASTAVE:

 1. Pojmovi: kultura, hispanski, hispanoamerički, latinoamerički, iberijski; hispanska kultura i umetnost. Kultura na španskom govornom području.
 2. Umetnost na tlu Španije u praistoriji. Grčka, feničanska i keltiberska umetnost. Rimska Hispanija: slikarstvo, muzika, arhitektura, književnost. Romanizacija Iberijskog poluostrva- latinski jezik i rimska antička kultura. Vizigotska Hispanija: rana hrišćanska umetnost; slikarstvo, arhitektura, staro hispansko bogosluženje.
 3. Koreni hispanske kulture: srednjovekovna umetnost na tlu Španije. Mavarska civilizacija: Al-Andalus. Arapsko-andaluzijska arhitektura i muzika. Stil mudehar. Razvoj i dometi jevrejske kulture na tlu srednjovekovne Španije. Multikulturalnost i zajedničke umetničke forme.
 4. Španske hrišćanske kraljevine tokom srednjeg veka. Romanika i gotika. Gregorijansko pojanje. Trubadurska muzika i i narodno lirsko jednoglasje. Epski spevovi i ideologija rekonkiste.
 5. XV vek: vreme velikih istorijskih i kulturnih promena: otkriće Amerike, ujedinjenje Španije. Italijanski i flamanski uticaji na špansku umetnost. Predrenesansa u slikarstvu, književnosti, arhitekturi i muzici.
 6. Španija u vreme kolonijalnog širenja. Vreme Karla V i Filipa II. Siglos de oro. Renesansa. Veliki španski slikari, muzičari i književnici XVI veka.
 7. Uspon španske kulture u XVII veku. Barokna umetnost: Slikarstvo, književnost, arhitektura, muzika.
 8. Prosvetiteljstvo i neoklasicizam u muzici i književnosti. Francuski uticaji na špansku umetnost. Goja. Predromantizam.
 9. XIX vek: Romantizam, realizam, impresionizam i modernizam. Nacionalizam u muzici, književnosti i slikarstvu. Generacija 1898.
 10. Španska umetnost XX veka. Kultura i borba između liberalizma i konzervativizma. Centri španske umetnosti s početka XX veka: Barselona i Madrid. Rađanje kinematografije.
 11. Generacija 27. Velikani španskog slikarstva i muzike XX veka. Španski građanski rat i umetnost. Španska kultura u egzilu. Savremene tendencije u španskoj umetnosti. Savremena arhitektura.
 12. Realizacija studentskih projekata
 13. Realizacija studentskih projekata


Literatura:

1. Dalibor Soldatić i Željko Donić, Svet hispanistike: Uvod u studije, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011, str. 244-280; 300-330;
2. España, ayer y hoy. Itinerario de Cultura y Civilización. SGEL, 1997.
3. Hispanoamérica, ayer y hoy. SGEL, 1996.
4. R. Tamames y S. Quesada, Imágenes de España. Edelsa, 2001.
5. Alvares, Fe Baho i Hil Pećaroman, Hil, Istorija Španije, prevela sa španskog Biljana Bukvić. Beograd, Clio, 2003.
6. Marco Sebastián Quesada, Historia del Arte de España e Hispanoamerica, Madrid, Edelsa, 2005.