ŠPANSKA KNJIŽEVNOST 3


Status predmeta: obavezni predmet (OP)
Šifra predmeta: 0915043
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (2+ 2)
Godina studija: II
Semestar: treći
Broj bodova: 6
Tip predmeta: NS


Profesorka
:
Vanr. prof. dr Jasna Stojanović


Asistent
:
Željko Donić


Uslov za pohađanje predmeta
:
Odslušan predmet Španska književnost 2.


Sadržaj (opis) predmeta

Pregled španske književnosti srednjeg veka: XIXV vek.
LIRIKA: narodna lirika, arapsko-andaluzijska lirika, galisijsko-portugalska lirika, pojava umetničke lirike u Kastilji. 
EPIKA: teorije o poreklu epskih pesama u Španiji. Sačuvani epski spevovi. Cantar de Mio Cid. Poema de Fernán González. Neistorijska epika: Gonsalo de Berseo, Milagros de Nuestra Señora; Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor.
Španska romansa kao zaseban epsko-lirski oblik.
PROZA: Alfonso X Učeni i rad na formiranju kastiljanske proze. Istočnjački uticaji: Calila y Dimna. Prozne vrste cuento, fábula, ejemplo. Prvi izdanak umetničke proze na kastiljanskom: Don Juan Manuel, El Conde Lucanor.
POZORIŠTE: teorije o poreklu pozorišta na Iberijskom poluostrvu. Liturgijska drama. Representación de los Reyes Magos. Juan del Encina, „otac španskog pozorišta“. Lucas Fernández.


Cilj predmeta/kursa

Studenti će znati da prepoznaju glavne osobenosti i tendencije stare španske književnosti kroz reprezentativna dela srednjevekovnih autora, kao i njene kulturne, umetničke, estetske i humanističke vrednosti. Studenti će razviti lični kritički stav koji će im omogućiti da formulišu vrednosne sudove o obeležjima, delima i autorima. Studenti će steći sposobnost da određena književna dela i pisce sagledaju u kontekstu celokupne španske književnosti.


Metodologija i oblici nastave

Predavanja, čitanje dela, tumačenje i analiza tekstova, pisani radovi, ekspozei i rasprave.  
Samostalan rad, učenje uz pomoć kompjutera.


PLAN IZVOĐENJA NASTAVE (KALENDAR ČASOVA)

Nastavna nedelja

Plan predavanja i evaluacije

Plan vežbanja/ praktične nastave i evaluacije

1

Upoznavanje studenata sa planom i programom. 
Pojam španske književnosti. Književni srednji vek.

Upoznavanje studenata sa planom i programom. Špansko društvo u srednjem veku. 

2

Narodna lirika u Kastilji. Arapsko-andaluzijske pesničke forme: harća, muvašaha, sehel.

Jarchas. Praktične vežbe.

3

Galisijsko-portugalska lirika. Odlike i metričke forme. Pesničko delo Alfonsa X.
Pojava umetničke lirike u Kastilji.

Narodna lirika. Praktične vežbe.

4

Rana kastiljanska epika. Teorije o poreklu epske poezije u Španiji. Mester de juglaría. Los juglares. Junački spevovi.

 Cantar de Mio Cid.  

5

Mester de clerecía. Metričko-jezičke odlike, autori, dela.

Cantar de Mio Cid. Tumačenje odabranih odlomaka.

6

Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora. Marijanske teme na kastiljanskom jeziku.

Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora. Praktične vežbe na odabranim pesmama.

7

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor.

Juan Ruiz, Libro de buen amor. Praktične vežbe na odabranim odlomcima.

8

Proza. Alfonso X El Sabio. Značaj prevođenja za nastanak kastiljanske proze. Calila y Dimna.

Cuento, fábula, ejemplo. Prvi autohtoni izdanak proze. Don Juan Manuel, El conde Lucanor.

9

Pozorište u srednjem veku. Representación de los Reyes Magos.

Don Juan Manuel, El conde Lucanor. Tumačenje i vežbe na odabranim odlomcima.

10

Pozorište u predrenesansi. Juan del Encina, „otac španskog pozorišta“.

El romance. Teorijski deo. Tumačenje i praktični rad.

11

Rezervni čas.

Španska romansa. Tumačenje i praktični rad.


OCENJIVANJE:

Prisustvo na času: Procenat prisustva na časovima kao uslov za polaganje ispita: 75%.
Aktivno učešće na času: u diskusijama, debatama, vežbama itd. (5 poena).


PREDISPITNE OBAVEZE:

Domaći zadaci: Studenti će tokom semestra uraditi zadate domaće zadatke (analiza teksta, vežbanja na zadatom tekstu, sastav na temu o delu/autoru iz gradiva, usmeno izlaganje i sl.) koji će biti ocenjivani sa maksimalnih 35 poena.     
                             
ISPIT:
Na kraju semestra polaže se pismeni završni ispit. Ispit je delom u obliku testa, sa kratkim pitanjima u kojima se označava tačan odgovor, dopunjuje tačan odgovor ili odgovara na teorijsko pitanje iz gradiva predviđenog planom i programom. U drugom delu ispita student ispunjava zadatak koji se od njega traži na primeru konkretnog književnog odlomka iz gradiva (tumačenje teksta, komentar teksta i dr.).

Ispit traje 90 min. i nosi 60 poena (40+20).*


Obavezna literatura
:

 1. Pedraza, Felipe B., Rodríguez, Milagros: Manual de literatura española, vol. 1, Tafalla, Cénlit, 1980.
 2. Pavlović-Samurović, Ljiljana, Soldatić, Dalibor, Španska književnost 1. Beograd, Sarajevo, Nolit, Svjetlost, 1985.

 

Obavezna lektira:

 1. Margit Frenk (dir.), Lírica española de tipo popular, Madrid, Cátedra, 1997 – ODLOMCI (Jarchas: 3, 8, 10, 11, 12 y 18. Cantigas de amigo: 41, 44, 46 y 47. Lírica tradicional castellana: 110, 120, 243, 289, 320).
 2. Pesma o Sidu. Kritičko izdanje, prevod i obrada Vlado Drašković. Beograd, Izdavačko-informativni centar studenata, 1975, 256 pp.
 3. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, Edición de Michael Gerli, Madrid,  Cátedra, 1999 – ODLOMCI (10 strana: Introducción, “El clérigo y la flor”, “El ladrón devoto”, “El clérigo ignorante”, “Los dos hermanos”, “El náufrago salvado”).
 4. Poema de Fernán González. Ed. de Juan Victorio, Madrid, Cátedra, 1998 – ODLOMCI (5 strana: “Elogio de España”).
 5. Don Huan Manuel, Knez Lukanor, prevod sa starokastiljanskog, predgovor i beleške Željko Donić, Beograd, Partenon, 2014, 276 pp. (Starošpanski i modernizovani španski tekst dostupan on-line na http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/juanma/jm.htm).
 6. Juan Ruiz, Libro de buen amor, Ed. de Alberto Blecua, Madrid, Cátedra, 2001 – ODLOMCI (50 strana: Estrofas 13–19, 71–76, 152–165, 429–450, 490–510, 950–971, 1315–1356, 1485–1575).
 7. Antología de la poesía medieval. Edición Antonio del Rey Briones. Madrid, Akal Literaturas, 2006 – ODLOMCI.
 8. Stare španske romanse, prevod sa kastiljanskog, predgovor, beleške i glosar Željko Donić, Beograd, Partenon, 2011. pp. 11–251, 305–315.
 9. Auto de los reyes magos (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/auto-de-los-reyes-magos–0/html/).


* Da bi položio ispit, student na svim pojedinačnim elementima ocene mora imati minimum 30% od ukupnog broja bodova. Student koji nije ostvario sve predispitne obaveze i nije bio prisutan na 75% nastave nema pravo da polaže završni ispit. Student koji ne ispuni kriterijume za ispunjavanje predispitnih obaveza i ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka naredne školske godine.