ŠPANSKA KNJIŽEVNOST 4


Status predmeta: obavezni predmet (OP)
Šifra predmeta: 0915044
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (2+2)
Godina studija: II
Semestar: četvrti
Broj bodova: 6
Tip predmeta: NS


Profesorka
:
prof. dr Jasna Stojanović


Asistent
:
Željko Donić


Uslov za pohađanje predmeta
:
Odslušan predmet Španska književnost 3.


Sadržaj (opis) predmeta

Pregled španske književnosti predrenesanse i renesanse – XV-XVI vek. Dvorska lirika: Cancionero de Baena, Santiljana, Mena, Manrike. Italijanski uticaj u XVI veku: Juan Boscán i unošenje novih pesničkih oblika u špansku poeziju, Garsilaso de le Vega. Škola iz Sevilje – Fernando de Erera; škola iz Salamanke – Fra Luis de Leon. Pesnici tradicionalisti. Cristóbal de Castillejo.


Razvoj proze
u XV veku. Fernando de Rohas, La Celestina. Istorijska i didaktička proza. Nova prozna vrsta u XVI veku: roman i njegove podvrste u španskoj književnosti: viteški, sentimentalni, pastoralni i pikarski. Glavni predstavnici.
Renesansa i razvoj svetovnog pozorišta. Lope de Rueda, tvorac jednočinke „paso“; Hil Visente, farsa i dramska vrsta „auto“.


Renesansne poetike
: Kueva, Erera, Pinsijano.


Religiozna književnost
: asketizam i misticizam. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz.


Cilj predmeta/kursa

Studenti će znati da prepoznaju glavne osobenosti i tendencije stare španske književnosti kroz reprezentativna renesansna dela, kao i njene kulturne, umetničke, estetske i humanističke vrednosti. Studenti će razviti lični kritički stav koji će im omogućiti da formulišu vrednosne sudove o obeležjima, delima i autorima. Studenti će steći sposobnost da određena književna dela i pisce sagledaju u kontekstu celokupne španske književnosti.


Metodologija i oblici nastave

Predavanja, čitanje dela, tumačenje i analiza tekstova, pisani radovi, ekspozei i rasprave.
Samostalan rad, učenje uz pomoć kompjutera.


PLAN IZVOĐENJA NASTAVE (KALENDAR ČASOVA)

Nastavna nedelja

Plan predavanja i evaluacije, dr Jasna Stojanović

Plan vežbanja/praktične nastave i evaluacije, Željko Donić

1

Dvorska lirika u 15. veku. Obeležja, predstavnici. Pesmarice. Cancionero de Baena.Marqués de Santillana, Serranillas.

Upoznavanje studenata sa planom i programom.                                       Marqués de Santillana; tumačenje odabranih odlomaka.

2

Juan de Mena, Laberinto de Fortuna. Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre.

Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre; razgovor o delu i tumačenje odabranih odlomaka.

3

Fernando de Rojas, La Celestina, između drame i romana. Obeležja i uticaj.

La Celestina  – razgovor o delu; tumačenje odabranih odlomaka.

4

Italijanistička struja u španskoj renesansnoj poeziji. Uvođenje novih metričkih formi. Delatnost Huana Boskana. Garsilaso de la Vega, soneti i ekloge.

Garcilaso de la Vega; tumačenje odabranih odlomaka.

5

Pesnička škola iz Sevilje; Fernando de Erera. Pesnička škola iz Salamanke, fray Luis de León.

Fray Luis de León; tumačenje odabranih odlomaka.

6

Proza u XVI veku. Nove podvrste romana. Viteški roman. Sentimentalni roman.

Amadís de Gaula – razgovor o delu; tumačenje odabranih odlomaka.

7

Pastoralni roman. Jorge de Montemayor, Los siete libros de la Diana.

Los siete libros de la Diana – razgovor o delu; tumačenje odabranih odlomaka.

8

Pikarski roman. Lazarillo de Tormes.

Lazarillo de Tormes – razgovor o delu; tumačenje odabranih odlomaka.

9

Špansko renesansno pozorište. Narodno, versko, učeno pozorište.

Pozorište u XVI veku. Lope de Rueda – komentar teksta.

10

Hil Visente.  Lope de Rueda.  Juan de la Cueva. Tragičari.

San Juan de la Cruz / Santa Teresa de Jesús;  tumačenje odabranih odlomaka.

11

Religiozna književnost. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús.   

Rezervni čas (domaći zadaci, ekspozei, itd.).

12

Španske renesansne poetike.

Rezervni čas (domaći zadaci, ekspozei, itd.).


OCENJIVANJE:

Prisustvo na času: Procenat prisustva na časovima: 75% i
Aktivno učešće na času: u diskusijama, debatama, vežbama itd. – ukupno 5 poena.

Domaći zadaci: Studenti će tokom semestra uraditi izvestan broj domaćih zadataka (analiza teksta, vežbanja na zadatom tekstu, sastav na zadatu temu o delu/autoru iz gradiva i sl.) koji će biti ocenjivani sa maksimalnih 35 poena.

Završni ispit: Na kraju semestra polaže se pismeni završni ispit. Ispit je delom u obliku testa, sa kratkim pitanjima u kojima se označava tačan odgovor, dopunjuje tačan odgovor ili odgovara na teorijsko pitanje iz gradiva predviđenog planom i programom. U drugom delu ispita student ispunjava zadatak koji se od njega traži na primeru konkretnog književnog odlomka iz gradiva (tumačenje teksta, komentar teksta i dr.). Ispit traje 90 min. i nosi 60 poena.*


Obavezna lektira i literatura

Lektira:
1. Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, Poesías (fragmentos: Serranillas. Villancico que fizo el M. de Santillana a unas tres fijas suyas)
2. Juan Alfonso de Baena, Cancionero (fragmentos; ed. de B. Dutton, J. González Cuenca, 1993. A. de Villasandino, pp. 20-24, 66-67; F. Imperial, p. 280; F. Sánchez Calavera, pp. 398-400)
3. Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre (obra integral)
4. Fernando de Rohas, La Celestina, traducción al serbio (obra integral)
5. Anonim, Lazarillo de Tormes, traducción al serbio (obra integral)
6. Jorge de Montemayor, Los siete libros de la Diana (fragmentos: capítulo primero)
7. Garcilaso de la Vega, Poesías (Égloga 1; Sonetos: 5 /Escrito está en mi alma vuestro gesto/, 6 /Por ásperos caminos he llegado/, 10 /¡Oh dulces prendas/, 11 /Hermosas nimfas, que en el río metidas/, 23 /En tanto que de rosa y de azucena/
8. Garci Fernández de Montalvo, Amadís de Gaula (fragmentos: “Comienza la obra” + capítulos: I, II, III, IV)


Literatura:

  1. Pedraza, Felipe B., Rodríguez, Milagros: Manual de literatura española, vols.1, 2, Tafalla, Cénlit, 1980 (odlomci)
  2. Pavlović-Samurović, Ljiljana, Soldatić, Dalibor, Španska književnost 1. Beograd, Sarajevo, Nolit, Svjetlost, 1985. (odlomci)


* Da bi položio ispit, student na svim pojedinačnim elementima ocene mora imati minimum 30% od ukupnog broja bodova (osim na prisustvu na času, gde je određen procenat od 75% pohađanih časova u semestru). Domaći zadatak ispod tog praga ne može se ispravljati. Student koji nije ostvario sve predispitne obaveze nema pravo da polaže završni ispit. Student koji ne ispuni kriterijume za ispunjavanje predispitnih obaveza i ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.