ŠPANSKA KNJIŽEVNOST 6


Status predmeta: obavezni predmet (OP)
Šifra predmeta: 0915046
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (1+1)
Godina studija: III
Semestar: šesti
Broj bodova: 3
Tip predmeta: NS


Nastavnici
:
prof. dr Jasna Stojanović
dr Vladimir Karanović, docent


Uslov
: Odslušan predmet Španska književnost 5.


Ciljevi predmeta
: Studenti će steći relevantna saznanja o periodu španskog baroka i njegovim političkim, društvenim i kulturnim obeležjima. Usvojiće informacije o književnim karakteristikama epohe, kao i najznačajnijim autorima i njihovim ostvarenjima. Stečena znanja moći će da primene u svrhu pravilnog razumevanja i tumačenja literarnih pojava španskog baroka. Biće osposobljeni da procene njihovu visoku umetničku vrednost i da prepoznaju na čemu ona počiva, kako u kontekstu španske književnosti, tako i celokupne svetske literarne baštine.


Sadržaj predmeta
: ŠPANSKA PROZA U BAROKU. Evolucija postojećih i nastajanje novih proznih vrsta. Roman. Miguel de Cervantes, Don Quijote. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, F. de Quevedo, Historia de la vida del buscón, Baltasar Gracián, El Criticón. Tirso de Molina, Los Cigarrales de Toledo. Lope, Dorotea. POEZIJA. Luis de Góngora, inovacije u leksici, sintaksi i upotrebi stilskih figura u gongorizmu. Francisco de Quevedo i satirično-burleskna poezija. Ostali barokni pesnici. Poetike.


Metodologija i oblici nastave
: Predavanja, vežbe, diskusije, samostalan rad (istraživanje, pretraživanje, itd.), učenje uz pomoć kompjutera itd.


Obavezna lektira i literatura

Lektira:
1. Miguel de Cervantes, DON QUIJOTE DE LA MANCHA, drugi deo, prevod
2. Miguel de Cervantes, NOVELAS EJEMPLARES (RINCONETE Y CORTADILLO), prevod
3. Miguel de Cervantes, POESÍA, (izbor)
4. Mateo Alemán, GUZMÁN DE ALFARACHE (izbor)
5. Francisco de Quevedo, HISTORIA DE LA VIDA DEL BUSCÓN, prevod
6. Francisco de Quevedo, SUEÑOS (EL SUEÑO DEL INFIERNO), prevod
7. Francisco de Quevedo, POESÍA, (izbor)
8. Luis de Góngora, POESÍA, (izbor)
9. Lope de Vega, POESÍA, (izbor)


Sekundarna literatura:
1. Felipe B. Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres, Manual de literatura española, vol. III Tafalla, Cénlit ediciones, 1980.
2. Lina Rodríguez Cacho, Manual de Historia de la literatura española, vol. 1 (Siglos XIII al XVII), Madrid, Castalia, 2009. pp. 273-374.
3. Dámaso Alonso, Góngora y el Polifemo, vol. 1. Madrid, Gredos, 1980. (izbor)
4. Ana Kuzmanović Jovanović, Maja Andrijević, Jelena Filipović, Priručnik iz akademskog pisanja: uputstva i sugestije za izradu seminarskih, naučnih, stručnih radova, Beograd, Čigoja štampa, 2012.


Ocenjivanje

Aktivno učešće na času (u diskusijama, debatama, vežbama itd.): 5%
Seminarski rad (Studenti će tokom semestra biti u obavezi da napišu jedan seminarski rad u skladu sa akademskim standardima i uputstvima za pisanje seminarskih radova): 35%
Završni ispit (Na kraju semestra polaže se pismeni završni ispit. Prvi segment je test sa kratkim pitanjima u kojima se označava tačan odgovor, dopunjuje tačan odgovor ili odgovara na kratko teorijsko pitanje. Drugi segment je prepoznavanje odlomaka iz dela sa spiska obavezne lektire): 60%
UKUPNO:  100% 


NAPOMENA
: Da bi položio ispit, student na predispitnim obavezama (SEMINARSKI RAD) mora imati minimum 30% od broja bodova, na završnom ispitu 51%, a na prisustvu na času procenat od 75% pohađanih časova u semestru. Student koji nije ostvario sve predispitne obaveze nema pravo da polaže završni ispit. Student koji ne ispuni kriterijume za ispunjavanje predispitnih obaveza i ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.


Plan izvođenja nastave


Predavanja:
1. Uvod. Proza u baroku. Stare i nove prozne vrste fikcionalne književnosti. Roman.
2. Viteški roman. Cervantes, Don Quijote.
3. Pikarski roman. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache.
4. Francisco de Quevedo, Historia de la vida del buscón.
5. Ostale podvrste romana: kostumbristički, alegorijski, vizantijski, pastoralni.
6. Novela. Cervantes, Novelas ejemplares.
7. Tirso de Molina, Los Cigarrales de Toledo. Lope, Dorotea.
8. Lirika u baroku. Obeležja, uticaji, teme i metričke forme.
9. Luis de Góngora. Teme, motivi i metričke forme. Klasifikacije Gongorinih pesama (po metričkim formama, stilu).
10. Luis de Góngora. Inovacije u leksici, sintaksi i upotrebi stilskih figura. Gongorizam (gongorismo) kao vrhunac kultizma.
11. Francisco de Quevedo. Teme, stil i metričke forme. Refleksivne, ljubavne, moralističke, religiozne, satirične i burleskne pesme.
12. Pesničko delo Lopea de Vege.
13. Pesničko delo Migela de Servantesa.


Vežbe:
1. UVODNI ČAS. Predstavljanje tema za izradu seminarskog rada.
2. Uvod u tehniku akademskog pisanja.
3. Tumačenje odlomka iz romana Migela de Servantesa Don Quijote de la Mancha.
4. Tumačenje odlomka iz romana Matea Alemana Guzmán de Alfarache.
5. Tumačenje odlomka iz romana Fransiska de Keveda Historia de la vida del buscón.
6. Tumačenje odlomka iz dela Sueños Fransiska de Keveda.
7. Tumačenje odlomka iz Servantesove novele Rinconete y Cortadillo.
8. Tumačenje jedne pesme Migela de Servantesa.
9. Tumačenje jednog soneta Luisa de Gongore.
10. Tumačenje jednog soneta Fransiska de Keveda.
11. Analiza seminarskih radova studenata.
12. Analiza seminarskih radova studenata.