METODE NASTAVI STRANIH JEZIKA

Prof. dr Jelena Filipović
Kabinet 521
Šifra predmeta: 0815136
Status: OPI
Broj kredita: 3
Godina studija: III
Trajanje: jedan semestar


Program predmeta:

U okviru ovog predmeta studenti će se upoznati sa osnovnom terminologijom primenjene lingvistike i sa istorijom najuticajnijih metoda u nastavi stranih jezika.


Literatura:

Concejo de Europa. 2002. Marco de Referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. Madrid: Instituto Cervantes.

Council of Europe. 2001. Common European Framework for Languages: learning, teaching assessment. Cambridge University Press.

Filipović, Jelena. 2001. Interlanguage and error analysis in SLA theory: an account of the ESL syllable structure acquisition by Serbian native speakers. Filološki pregled XXVIII 1-2: 177-189.             

Richards, Jack C. y Theodore S. Rodgers. 2001. Enfoques y métodos en la enseñanza de lenguas. Madrid: Cambridge University Press.

Savić, Jelena M. 1996. "Komunikativna kompetencija u nastavi stranih jezika", Glossa:, II (1): 27-34.


Raspodela ocene:              
Grupna prezentacija i sinopsis: 10%
Seminarski rad: 30%
Završni ispit: 60%
Ukupno: 100%


Grupna prezentacija i sinopsis
: U grupama od dvoje do četvoro studenata, na času predstaviti JEDNU AKTIVNOST U OKVIRU JEDNE OD METODA po izboru. Moguća su ponavljanja metoda i aktivnosti!!! Trajanje prezentacije: 5-10 min. Sinopsis koji se predaje u pisanoj formi treba da sadrži kratak opis metoda i aktivnosti, ciljnu grupu kojoj je namenjena (uzrast, nivo kompetencija, itd.) i cilj implementacije date aktivnosti. Ohrabruje se predstavljanje aktivnosti na jeziku koji nije španski (engleski, francuski, holandski, kineski, portugalski, katalonski, itd.)


Seminarski rad:
do 7 autorskih kucanih strana (12.600 slovnih znakova sa razmakom) sa odgovarajućom bibliografijom na temu iz primenjene lingvistike u dogovoru sa
nastavnikom. Rad se priprema i piše u skladu sa Priručnikom iz akademskog pisanja koji se nalazi u biblioteci i na sajtu Katedre.


Završni ispit
: polaže se pismeno i sastoji se od 5 kratkih i jednog esej pitanja. Ispit se polaže na španskom jeziku.


TEME:

Terminologija:
Metodika nastave i Primenjena lingvistika
Gramatike: vrste i funkcije
Pristup, metod, tehnika
Maternji jezik, ciljni jezik, strani jezik, prvi jezik, drugi jezik
Jezičke veštine
Kompetencija/Performansa
Komunikativna kompetencija
Usvajanje/Učenje
Međujezik
Transferencija
Kontrastivna analiza i analiza greške


Metodi u nastavi jezika:

Gramatičko-prevodni metod
Inovacije u nastavi stranih jezika u 19. veku
Reformistički pokret
Direktni metod
Oralni pristup i situaciona nastava jezika
Audiolingvalni metod
TPR
Učenje jezika u zajednici
Sugestopedija
Prirodni pristup
Komunikativna nastava


Savet Evrope i obrazovna jezička politika