Predmet: Prevođenje sa srpskog na španski jezik 1
Status predmeta: OP
Godina studija: treća
Semestar: šesti
Šifra predmeta: 0815076
Broj časova sedmično: 2
Broj ESPB bodova: 3
Koodrinatorka predmeta: dr Jelena Rajić, vanr. prof.
Nastavu izvodi: Srđa Sardelić, viši lektor


ČASOVI PO SEDMICAMA:


1. UVODNI ČAS
Predispitne obaveze (obavezno prisustvo 60% časova): prisustvo – 5 bodova; aktivnost na času – 10 bodova; 3 eseja – 3×5 bodova; uvid u radnu svesku – 2×3 boda. Ukupno 36 bodova).


2. a) NE VOLIM ŠKOLU (pripovedanje u sadašnjosti);
b) I. VEŽBA, upotreba člana; II. VEŽBA, sadašnje vreme.


3. a) DOVIĐENJA MESEČE (pripovedanje u prošlosti)
b) I. VEŽBA, ,,imati“; II. VEŽBA, indirektni govor; III. VEŽBA, ser/estar.


4. ESEJ 1. Rečenice sa glagolskim perifrazama. Radi se na času, po dva studenta.


5. a) INTERVJU (dijalog)
b) ANDI (imperfekat)


6. a) LIDOČKA, I deo
b) I. VEŽBA, glagolski prilog sadašnji; II. VEŽBA, rečenice (namerne i vremenske)


7. ESEJ 2. Tekst za prevod (radi se na času, uz jednojezičke rečnike, po dvoje).


8. a) LIDOČKA, II deo
b) VEŽBA, pogodbene rečenice


9. a) GILE, I deo
b) VEŽBA, razne vrste rečenica


10. ESEJ 3. Rečenice (razne vrste). Radi se na času, po dva studenta.


11. a) GILE, II deo. b) VEŽBA, imperativi


12. Rečenice: indikativ, subjunktiv, infinitiv.


13. ZAVRŠNI ČAS