Predmet: Prevođenje sa španskog na srpski jezik 2
Status predmeta: OP
Godina studija: druga
Semestar: četvrti
Šifra predmeta: 0715054
Broj časova sedmično: 2
Broj ESPB bodova: 3
Koodrinatorka predmeta: dr Jelena Rajić, docentknja
Nastavnik: Srđa Sardelić, viši lektor


PLAN IZVOĐENJA NASTAVE

1. sedmica (uvodni čas)
а) o časovima prevođenja u ovom semestru (tekstovi, metod rada itd.);
b) o predispitnim obavezama, načinu ocenjivanja: radna sveska sa prevodima (od 0 do 5 bodova) kao sastavni deo aktivnosti na času.


2.
sedmica
TÉ LITERARIO (prevesti za čas; leksika: pronaći reči svojstvene tzv. español meridional; ima li primera apsolutnog superlativa i kako prevoditi; ima li primera tzv futuro de probabilidad; ima li primera slaganja vremena i indirektnog govora u prošlosti…).


3.
sedmica
1. ЕSEJ (krajnji rok u slučaju odsustva je naredna sedmica, na času): uraditi vežbu na času, po dvoje studenata, a zatim prevesti.


4.
sedmica
UN AMIGO DE MORFEO (integralna kratka priča; uraditi vežbu pa prevesti; o tzv. voseo).


5. sedmica
RELATO DE UN NÁUFRAGO, prvi deo odlomka (o nekim gramatičkim odlikama teksta, kao što je upotreba imperfekta subjunktiva; nastavnik ispisuje pojedine rečenice).


6.
sedmica
RELATO DE UN NÁUFRAGO, drugi deo odlomka (studenti ispisuju na tabli rečenice, po dvoje, svako svoju verziju; više primera indirektnog govora u prošlosti; tzv. irealna kondicionalna rečenica).


7. sedmica
2. ЕSEJ: (na času, rade po dvoje) pročitati tekst i nakon uputstva nastavnika prevesti primere rečenica sa indirektnim govorom u prošlosti.


8.
sedmica
YO SOY LULÚ: pročitati tekst pa prevesti rečenice sa podvučenim primerima upotrebe subjunktiva.


9.
sedmica
LOS OJOS DEL TUAREG: direktno prevođenje na času.


10.
sedmica
3. ESEJ: po dvoje studenata prevode na času, uz jednojezične rečnike, tekst koji će odabrati nastavnik.


11.
sedmica
Aktivnosti na času; rezimiranje prevodilačkih problema uočenih prilikom izrade poslednjeg eseja.


12.
sedmica
Prevod teksta koji će biti naknadno odabran.


13.
sedmica
Donošenje na uvid radnih svezaka; o stečenom broju bodova u okviru predispitnih obaveza.


SISTEM OCENJIVANJA:

predispitne obaveze: 30 bodova, i to:
prisustvo: 5
aktivnost: 10 (za radnu svesku: do 5 bodova od ukupno 10 bodova po ovom osnovu)
tri eseja: 15
pismeni (završni) ispit: 70