PRЕDMЕT: PRЕVОĐЕNJЕ SА ŠPАNSKОG NА SRPSKI ЈЕZIK 3
TIP: ОBАVЕZАN PRЕDMЕT (ОP)
GОDINА STUDIЈА: TREĆA
SЕMЕSTАR: PETI
BRОЈ ČАSОVА NЕDЕLЈNО: 2
ŠIFRA PREDMETA: 0815065
KООRDINАTОRKA PRЕDMЕTА: dr Јеlеnа Rајić, dоcеnt
NАSTАVNIK: Srđa Sardelić, viši lektor


PLAN IZVOĐENJA NASTAVE


1.
sedmica
а) UVODNI ČAS. O časovima prevođenja u ovom semestru (cilj, tekstovi).
b) O obavezama studenata u okviru predispitnih aktivnosti.
Obavezno prisustvo: 60% časova.
Predispitne aktivnosti (ukupno: 36 bodova): prisustvo – 5 bodova; aktivnost na času – 10 bodova; radna sveska – 6 bodova (sveska se donosi na uvid na polovini semestra, videti dalje u silabusu, i na kraju, i donosi po 3 boda); eseji – ukupno 3, po 5 boda svaki.
Prihvataće se isključivo radna sveska, sa prevodima ispisanim na jednoj stranici (druga stranica je za komentare, ispravke i sl.)


2.
sedmica
INDIREKTNI GOVOR U PROŠLOSTI. Modalitet rada: čitaju se i komentarišu urađeni prevodi (tekst u prilogu).


3.
sedmica
a) ESEJ BR.1. Modalitet rada: po dvoje direktno na času (razumevanje teksta, leksička vežba). Esej se radi 45 minuta.
b) Drugi deo časa: futuro imperfecto i futuro perfecto kao tzv. futuro de probabilidad.


4.
sedmica
ODLOMCI SA PRIMERIMA TZV.FUTURO DE PROBABILIDAD. Modalitet rada: čitaju se i komentarišu urađeni prevodi, odabrane rečenice po dva studenta ispisuju na tabli, svako svoju verziju (tekstovi 3. i 4. u prilogu: podvući i prevesti samo rečenice sa primerima tzv. futuro de probabilidad).


5.
sedmica
FUTUR U PROŠLOSTI. O FORMALNO I STVARNO NEZAVISNIM REČENICAMA. Modalitet rada: čitaju se i komentarišu urađeni prevodi (tekst u prilogu).


6.
sedmica
a) ESEJ BR.1. Prevod rečenica sa izrazima (po dvoje, direktno na času uz pomoć jednojezičkih rečnika)
b) UVID U RADNE SVESKE (I). Sveske se predaju na početku časa.


7.
sedmica
a) VEŽBA: popuniti praznine u rečenicama na španskom, potom prevesti. Modalitet rada: čita se i komentariše na času vežba urađena kod kuće. Tekst sa vežbom će biti naknadno dostavljen.
b) Vežba, na času.


8.
sedmica
TEKST 5, I DEO. PREVOĐENJE ELEMENATA KULTURE. Gramatika: o značenjima veznika aunque. Modalitet rada: čita se i komentariše pripremljeni prevod.


9.
sedmica
TEKST 5, II DEO. Isto kao prethodne sedmice.


10.
sedmica
ESEJ BR. 3. Modalitet rada: po dvoje direktno na času, tekst za prevod (uz pomoć jednojezičkih/dvojezičkih rečnika).


11.
sedmica
SLAGANJE VREMENA I KONDICIONALNE REČENICE. Rezimiranje nekih izazova prilikom prevođenja sa španskog na srpski. Modalitet rada: čitaju se i komentarišu urađeni prevodi (tekst u prilogu).


12.
sedmica
ZAVRŠNI ČAS. Uvid u radne sveske (II). O stečenim bodovima na predispitnim aktivnostima.