Predmet: Prevođenje sa španskog na srpski jezik SPEC
Status predmeta: OPI
Godina studija: četvrta
Semestar: osmi
Šifra predmeta: 0815138
Broj časova sedmično: 2
Broj ESPB bodova: 3
Koodrinatorka predmeta: dr Jelena Rajić, vanr. prof.
Nastavnik: Srđa Sardelić, viši lektor


PLAN IZVOĐENJA NASTAVE

1. sedmica
а) UVODNI ČAS: cilj, vrsta tekstova.
b) O obavezama studenata u okviru predispitnih aktivnosti.
Predispitne aktivnosti, ukupno 40 bodova: 5 bodova – prisustvo, 5 bodova aktivnost na času, 10 bodova (2×5) – eseji, 15 bodova – seminarski rad (prevod rade po dva studenta; ukupno 3 prevodilačke stranice od po 1.500 karaktera; tekst po izboru studenata – oblasti: sve osim beletristike; odabrani tekst donosi se na uvid u štampanom obliku; krajnji rok predaje rada je prva radna sedmica u maju), 5 boda – radna sveska.


2. sedmica

SADRŽAJ I JEZIK 1: humor i kolokvijalni jezik (tekst br. 1).


3. sedmica

SADRŽAJ I JEZIK 2: iz jednog prologa (tekst br. 2).


4. sedmica

a) ESEJ BR. 1: na času, po dva studenta;
b) O gerundu.


5. sedmica

SADRŽAJ I JEZIK 3: kratka priča (tekst br. 3).


6. sedmica

SADRŽAJ I JEZIK 4: ekonomija (tekst br. 4).


7. sedmica

a) ESEJ BR. 2: na času, po dva studenta.


8. sedmica

SADRŽAJ I JEZIK 5: sociolingvistika (tekst br. 5).


9. sedmica

a) O nekim bitnim razlikama između dva jezička sistema (uočiti ih u primerima i prevesti ih, tekst br. 6) i greškama u prevođenju;
b) O tzv. oración sujeto.


10. sedmica

a) Tzv. oración sujeto (tekst br. 7);
b) Direktno prevođenje (tekst br. 8).


11. sedmica

a) KRAJNJI ROK ZA PREDAJU SEMINARSKOG RADA;
b) O tzv. slobodnom indirektnom govoru.


12. sedmica

a) SADRŽAJ I JEZIK 6: odlomci sa primerima tzv. slobodnog indirektnog govora (tekst br. 9);
b) O tehnikama prevođenja.


13. sedmica

Završni čas, ocenjeni seminarski radovi, uvid u radne sveske, uvid u ostvareni broj bodova u okviru predispitnih obaveza.